Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Etap pierwszy

Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej oraz zdobycie potrzebnych koncesji, licencji i pozwoleń w Urzędzie Miejskim


Potrzebne formularze:

Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(link: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc...)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabrzu
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
poniedziałek 7.30–17.00, wtorek-piątek 7:30-15:30
ul. Powstańców Śląskich 3

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze
tel. (0-32) 27 39 770 lub (0-32) 27 39 779

W kwestii procedur związanych z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem
i zamykaniem działalności gospodarczej oraz w kwestiach warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce właściwym aktem prawnym jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829). Osoby fizyczne, które zamierzają założyć działalność gospodarczą, albo osoby fizyczne,
które chcą prowadzić działalność jako wspólnicy spółki cywilnej, podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
w systemie teleinformatycznym przez Ministra Rozwoju.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć poprzez:

• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
• Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy (należy zapamiętać nr wniosku).
• Pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnym urzędzie gminy/miasta; gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
• Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy; podpis musi być notarialnie potwierdzony.


Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wpisowi do CEIDG podlegają:

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

 

1a) data urodzenia przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki numer został nadany oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;

5) adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

6) dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku o wpis do CEIDG;

7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD); http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/2_PKD-2007-schemat_2.pdf

9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;

11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;

11a) dane przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane;

12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;

13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;

14) informacja o ogłoszeniu upadłości, ukończeniu tego postępowania oraz dane syndyka;

14a) informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;

14b) informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym;

15) informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo o uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy;

15a) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;

16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;

17) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;

18) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

18a) informacja o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile informacja ta została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;

19) informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG.

Wymagane dokumenty

Podczas rejestracji działalności gospodarczej przyszli przedsiębiorcy zobowiązani są do wylegitymowania się dokumentem tożsamości.

Czas realizacji

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeśli wniosek jest poprawny oraz jeśli został złożony przez osobę do tego uprawnioną. System CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Opłaty

UWAGA ! Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju nie wysyła żadnych komunikatów dotyczących wezwania do zapłaty, na adresy korespondencyjne oraz e-mailowe przedsiębiorców.
Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

„Ze względu na charakter zakładanej działalności, często konieczne jest uzyskanie dodatkowych koncesji, licencji, czy zezwoleń. Informacje na ten temat, można uzyskać pod adresem https://www.biznes.gov.pl/szukaj-procedur”

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Subscription action
Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: