Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Etap pierwszy

Rozmiar tekstu: A A A

Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej oraz zdobycie potrzebnych koncesji, licencji i pozwoleń w Urzędzie Miejskim


Potrzebne formularze:

Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(link: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc...)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Zabrzu
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
poniedziałek 7.30–17.00, wtorek-piątek 7:30-15:30
ul. Powstańców Śląskich 3

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze
tel. (0-32) 27 39 770 lub (0-32) 27 39 779

W kwestii procedur związanych z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem
i zamykaniem działalności gospodarczej oraz w kwestiach warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce właściwym aktem prawnym jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 nr 220 poz. 1447).
Osoby fizyczne, które zamierzają założyć działalność gospodarczą, albo osoby fizyczne,
które chcą prowadzić działalność jako wspólnicy spółki cywilnej, podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
w formie elektronicznej przez Ministra Gospodarki.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć poprzez:

• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
• Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy (należy zapamiętać nr wniosku).
• Pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnym urzędzie gminy/miasta; gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
• Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy; podpis musi być notarialnie potwierdzony.


Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

- wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wpisowi do CEIDG podlegają:

1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
1a) data urodzenia przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;”,
7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm );
9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;
12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;
14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
15a) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
17) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
18) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
19) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

Wymagane dokumenty

Podczas rejestracji działalności gospodarczej przyszli przedsiębiorcy zobowiązani są do wylegitymowania się dokumentem tożsamości.

Czas realizacji

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeśli wniosek jest poprawny oraz jeśli został złożony przez osobę do tego uprawnioną. System CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Opłaty

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Ze względu na charakter zakładanej działalności, często konieczne jest uzyskanie dodatkowych koncesji, licencji, czy pozwoleń o czym mowa w kolejnej części.

Informacje na temat wszystkich pozostałych, nie ujętych poniżej, procedur można uzyskać pod adresem http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/procedury/

Licencje

Potrzebne formularze

wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(link: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/439/261?o=tp1&e=s|261)

Miejsce Załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Komunikacji
ul. Wolności 286, pok.103
poniedziałek – 7.30-17.00
wtorek-piątek – 7.30-15.30

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Komunikacji
ul. Wolności 286, pok. 103
41-800 Zabrze tel. (0-32) 37-33-509

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego (powyżej 3,5 tony d, m, c,) w zakresie przewozu – rzeczy/osób wraz z załącznikami:

 • kserokopią odpisu z rejestru przedsiębiorców lub KRS;
 • zaświadczeniem z rejestru skazanych, stwierdzającym niekaralność osób;
 • kserokopią certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • oświadczeniem o zamiarze lub zatrudnianiu kierowców spełniających warunki;
 • kopiami świadectw kwalifikacyjnych zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, określonych przepisami o ruchu drogowym;
 • wykazem pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych,
 • a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi;
 • dokumentami potwierdzającymi posiadanie zabezpieczenia;
 • kopią zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);
 • kopią zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 • dokumentami potwierdzającymi posiadanie ubezpieczenia samochodów (OC).

Czas realizacji

Decyzja o wydaniu licencji zostaje podjęta na ogół w terminie 7-14 dni. Termin ten uzależniony jest jednak przede wszystkim od kompletności i poprawności wypełnienia składanego wniosku.

Opłaty

Wysokość opłat administracyjnych, związanych z egzaminowaniem i wydaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w sektorze transportu, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 159 poz. 1664).

Licencjonowaniu podlegają następujące przedmioty działalności gospodarczej:

 • zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych, organizującej szkolenia za środki publiczne,
 • podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego, wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych.
   

Zezwolenia

Potrzebne formularze

wniosek o zezwolenie na prowadzenie danego typu działalności
(link: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/439/204?o=tp1&e=s/204)

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zabrzu
Referat Koncesji Alkoholowych
ul. Powstańców Śl. 5-7, pok.319
poniedziałek - piątek: 7.30–15.30

Dane teleadresowe

Urząd Miejski
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Działalności Gospodarczej
ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. 319
41-800 Zabrze tel. (0-32) 37-33-429

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych ;
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży;

Czas realizacji

Decyzja o wydaniu zezwolenia wydana zostaje przedsiębiorcy w terminie do 30 dni, jednak w przypadku prawidłowo złożonego wniosku z kompletem dokumentów, czas ten skrócony może zostać do 7-10 dni.

Opłaty

Najczęściej nabywany przez przedsiębiorców typ zezwoleń dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych. Procedura nabywania zezwolenia nakazuje uiszczenie stosownych opłat, płatnych z góry przed jego wydaniem w następujących wysokościach:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty te dotyczą jednak tylko przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uiszcza w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi ona 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500 dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000 dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła podanych wartości, wnoszą opłatę podstawową. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Wydania dodatkowego zezwolenia na zakładaną działalność wymagają następujące rodzaje działalności:

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych;
 • wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i apteki;
 • działalność związana z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego,
 • działalność składu podatkowego, zarejestrowanego handlowca, niezarejestrowanego handlowca;
 • prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego; działalność ubezpieczeniowa; brokerstwo reasekuracyjne; prowadzenie funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie papierów wartościowych; powadzenie funduszu lub towarzystwa emerytalnego, banku, giełdy towarowej i towarowego domu maklerskiego;
 • prowadzenie laboratorium referencyjnego, wprowadzenie do obrotu lub do środowiska GMO (organizmu genetycznie modyfikowanego);
 • działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier bingo pieniężnych, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, a także w zakresie urządzania w ramach innej działalności gospodarczej loterii fantowych, gier bingo fantowych, loterii promocyjnych audioteksowych;
 • uprawa maku i konopi włóknistych, leczenie substytucyjne osób uzależnionych od narkotyków, obrotu, wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie substancji odurzających lub psychotropowych
 • wykonanie przez licencjonowanego przewoźnika określonego transportu drogowego;
 • wytwarzanie dodatków, materiałów, premiksów, mieszanek paszowych;
 • wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek: przesyłek dla ociemniałych, z korespondencją do 2.000 g, z pewnymi wyjątkami;
 • wykonywanie rybołówstwa morskiego w danym roku kalendarzowym, prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich, prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich albo zarybianie na polskich obszarach morskich;
 • naprawa, instalacja, sprawdzanie pod względem zgodności z wymaganiami niektórych przyrządów pomiarowych;
 • działalność gospodarcza na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej;
 • odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; gospodarka odpadami, odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie, transport odpadów (w tym makulatury, złomu itp.);
 • produkcja tablic rejestracyjnych;
 • utrzymywanie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, założenie lotniska, zarządzanie lotniskiem użytku publicznego oraz obsługa naziemna statków powietrznych, ładunków, pasażerów i ich bagażu na lotnisku użytku publicznego;
 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: