Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Odpady komunalne

Rozmiar tekstu: A A A

                         

Obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miasta Zabrze UCHWAŁĄ NR XXX/326/16 z dnia 12 września 2016 r. uchwaliła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz.U. z dnia 26 września 2016 poz. 4807)

Deklaracje można pobrać z tut. strony internetowej lub w Punktach Obsługi Klienta - przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w centrum handlowym M1, a także w biurze podawczym na Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286.
 

Wyniki przeprowadzonych Konsultacji społecznych

W dniach od 4 do 18 kwietnia 2016 r. zostały poddane konsultacjom społecznym
4 projekty uchwał:

1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

2. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

3. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Działkowe - ROD), wykorzystywanych jedynie przez część roku. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Zabrze

4. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/456/12 Rady miasta z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. upłynął termin zgłaszania opinii. Na opublikowane uchwały wymienione w pkt. 1 i 2 nie wpłynęły żadne wnioski i opinie. Natomiast do dwóch uchwał wymienionych w pkt. 3 i 4 wpłynęły dwa pisma od Delegatury Rejonowej Zabrza - Polskiego Związku Działkowców.
Kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu do uchwały „w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Działkowe - ROD)” wniósł „o widoczne odczuwalne dla każdego działkowca zmniejszenie stawki opłaty wysokości ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny jak również zbierane w sposób nie selektywny za każdą działkę na terenie ROD w Zabrzu”.
Do uchwały „w sprawie zmiany uchwały nr XXX/456/12 Rady miasta z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” wniesiono o zmianę zapisów § 1a pkt. 2 wg proponowanego brzmienia „…za dany rok do dnia 20 lipca lub w dwóch równych ratach, w terminie do 20 lipca oraz do dnia 20 listopada”.
Projekty uchwał wymienione w pkt. 1 i 2 zostały uchwalone przez Radnych Rady Miasta Zabrze w dniu 18 kwietnia 2016 r. Natomiast uchwały wymienione w pkt. 3 i 4 zostały zdjęte z porządku obrad sesji Rady Miasta. Projekty uchwał zostaną omówione na komisji branżowej Rady Miasta.

 

UWAGA!!!

OD SIERPNIA 2015r. OBOWIĄZUJE NOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ WYNOSI 10 ZŁ OD OSOBY/MIESIĄC

STAWKA OPŁATY PRZY ZBIÓRCE NIESELEKTYWNEJ WYNOSI 15 ZŁ OD OSOBY/MIESIĄC

 

Uchwałą XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015r. ustalono nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


Stawka obowiązuje od miesiąca sierpnia 2015r.


Nieruchomości zamieszkałe

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 10,00 złotych od osoby/miesiąc.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 15,00 złotych od osoby/ miesiąc.


Nieruchomości niezamieszkałe

Stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi miesięcznie:
1) pojemnik 110-120 l lub worek - 31,00 złotych
2) pojemnik 240 l - 61,00 złotych
3) pojemnik 1100 l -124,00 złote
4) pojemnik 2500 l - 281,00 złotych
5) pojemnik KP-5 - 561,00 złotych
6) pojemnik KP-7 - 785,00 złotych
7) pojemnik KP-10 - 1122,00 złotych
 

Stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny i wynosi miesięcznie:
1) pojemnik 110-120 l - 43,00 złote
2) pojemnik 240 l - 86,00 złotych
3) pojemnik 1100 l - 174,00 złote
4) pojemnik 2500 l - 395,00 złotych
5) pojemnik KP-5 - 790,00 złotych
6) pojemnik KP-7 - 1106,00 złotych
7) pojemnik KP-10 - 1580,00 złotych
  

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.
                                                                    

                                                                INFORMACJA


W związku z publikacją w Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 87 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw została zmieniona m.in. treść art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z art. 6q ust. 2 Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.

 

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana sposobu odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych (gruz), a także zmieniła się okresowo częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zbieranych: frakcji tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji (BIO).


                                                                             WIELKIE GABARYTY

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się spod zatok śmietnikowych wg harmonogramu dostępnego na stronie www.um.zabrze.pl w zakładce odpady komunalne. Mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych raz na kwartał, a w wielorodzinnych raz w miesiącu mogą wystawić odpady wielkogabarytowe przy zatokach śmietnikowych.

                                                                                          GRUZ
W ramach ponoszonej opłaty każdy mieszkaniec po złożeniu wniosku u Wykonawcy usługi A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10 otrzyma worki do zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ciągu roku na każdy punkt adresowy przysługuje objętość worków w ilości maksymalnie 4m3. Wykonawca odbierze zgromadzony w workach odpad spod zatoki śmietnikowej.

                                       ZMIANY ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH

                                                                         w okresie maj – wrzesień

                               ODPADY TWORZYWA SZTUCZNE (PLASTIK , WIELOMATERIAŁOWE, METAL)

                                                                        Zabudowa jednorodzinna
                                                          Było - 1 raz w miesiącu  Jest - 2 razy w miesiącu

                                                                        Zabudowa wielorodzinna
                                                          Było - 1 raz na tydzień   Jest - 2 razy na tydzień


                                                                                     ODPADY BIO

                                                                       Zabudowa jednorodzinna
                                                          Było - 2 razy w miesiącu  Jest - 4 razy w miesiącu

Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Do złożenia deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Zabrze, na których powstają odpady komunalne.

Skąd można pobrać deklarację?

Deklaracje można pobrać z tut. strony internetowej lub w Punktach Obsługi Klienta - przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w centrum handlowym M1, a także w biurze podawczym na Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286.

Gdzie należy złożyć deklaracje?

Deklaracje można składać w Punktach Obsługi Klienta - przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, lub w centrum handlowym M1, w biurze podawczym na Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286 lub bezpośrednio w Wydziale Infrastruktury Komunalnej tut. Urzędu, przy ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. 120.

Nieruchomości zamieszkałe

liczba mieszkańców x stawka opłaty = opłata miesięczna


Uchwałą XI/114/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 8 czerwca 2015r. ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Zabrze, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą.

Stawka opłaty od sierpnia 2015r.

Jeżeli odpady komunalne sa zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 10,00 złotych od soby/miesiąc. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 15,00 złotych od osoby/miesiac.


W przypadku posiadania większej liczby nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 1 i dołączyć go do deklaracji.

 

Nieruchomości niezamieszkałe

zadeklarowana liczba pojemników x stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności = opłata miesięczna

Uchwałą XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015r. ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w paragrafie 2 ust. 1 lub ust. 2 tejże uchwały.

W przypadku posiadania większej liczby nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 2 i dołączyć go do deklaracji.

Nieruchomości mieszane

( zamieszkałe + niezamieszkałe)

opłata miesięczna części zamieszkałej + opłata miesięczna części niezamieszkałej

W przypadku nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej opłatę wylicza się jako sumę opłat dla poszczególnych części.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (32) 37 33 551, (32) 37 33 480 lub bezpośrednio w Wydziale Infrastruktury Komunalnej tut. Urzędu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, I p., pok. 120.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: