Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Nasza jakość – Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego

 

28.09.2017 r.

Zakończono pierwszy rok realizacji projektu „Nasza jakość – Twoja szansa-kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” w ramach, którego przeprowadzono:

• doradztwo edukacyjno-zawodowe- dla 712 uczniów zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie.
• podniesiono umiejętności zawodowe 466 uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe.
• przeprowadzono doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla 116 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zorganizowano wsparcie w postaci szkolenia dotyczącego wykorzystania platformy MOODLE.
• wdrożono nowe innowacyjne formy kształcenia, zakupiono licencje biblioteki testów przygotowania do egzaminów zawodowych oraz przeprowadzono, w ramach szkoleń przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych, zajęcia zdalne związane z wdrożeniem sytemu wykorzystania cyfrowych materiałów dydaktycznych- 208 uczniów. Rozpoczęto również działania związane z opracowaniem scenariuszy cyfrowych materiałów edukacyjnych w zakresie przedmiotów zawodowych.
W ramach projektu zakupiono również wyposażenie pracowni: w sprzęt audiowizualny (100 984,23 zł), w sprzęt budowlany i elektronarzędzia 59 989,56 zł), w sprzęt laboratoryjny i kontrolno-pomiarowy (208 738,59 zł), w urządzenia podnośnikowe i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli (45 633,00 zł), w meble (160 313,90 zł), w sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego (19 970,28 zł), w akcesoria fotograficzne (14 618,55 zł), w akcesoria fryzjerskie (26 084,61 zł), w sprzęt i akcesoria artystyczne (10 270,75 zł) oraz w książki, filmy i słowniki (11 440,02 zł)
Łącznia kwota zakupionego sprzętu i wyposażenia wynosi: 658 043,49 zł.
 

04.09.2017 r.

II nabór beneficjentów do projektu „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” od dnia 04.09.2017 r. rusza druga rekrutacja.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem (załącznik poniżej)
 

26.07.2017 r.

W celu lepszego dopasowywania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia jak również wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowanie programów nauczania, a także tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu zakupiono wyposażenie do 15 szkół i 1 placówki.

Zakupów dokonano zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Dotychczas podpisano umowy na zakup i dostawę następującego wyposażenia:
1. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt audiowizualny.
2. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt budowlany i elektronarzędzia.
3. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt laboratoryjny i kontrolno-pomiarowy.
4. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w meble.
5. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego.
6. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w akcesoria fotograficzne.
7. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w akcesoria fryzjerskie.
8. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt i akcesoria artystyczne.
9. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w książki, filmy i słowniki.

Pozostałe do zrealizowania zamówienia dotyczą:
1. Zakupu i dostaw wyposażenia pracowni w sprzęt biurowy.
2. Zakupu i dostaw wyposażenia pracowni w urządzenia podnośnikowe i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli.
W ramach projektu ruszyły również remonty pracowni zawodowych w Centrum Edukacji w Zabrzu, Zespołu Szkół nr 17 w Zabrzu, Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu, Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu. Termin zakończenia prac ww. szkołach zaplanowano na koniec sierpnia- początek września r.

Jednym z na bieżąco realizowanych zadań w projekcie jest realizacja staży praktyk zawodowych
dla uczestników. W ciągu 3 lat trwania projektu z tej formy wsparcia ma skorzystać 597 uczniów, którzy za swoją pracę otrzymają finansowane z funduszy Unii Europejskiej stypendia. Realizację staży i praktyk rozpoczęliśmy w maju br. i jak dotąd odbyło ich 157 osób spośród 223 zaplanowanych
na rok bieżący. Staże i praktyki dotyczą min. zawodów/ specjalności: logistyk, ślusarz, plastyk i wielu innych.

.........................................................................................................................................................................................

Zespół projektowy uprzejmie informuje, że na stronie BIP zostały zamieszczone zapytania ofertowe dla zamówienia: Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO dla następujących części:
III- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt budowlany i elektronarzędzia;
V- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w urządzenia podnośnikowe i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli;
VII- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt kuchenny i artykuły gospodarstwa domowego;
VIII- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w akcesoria fotograficzne;
XI- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w książki, filmy i słowniki.

Zapraszamy zainteresowanych do składania ofert.
 


13 października 2016 r. podpisana została umowa nr UDA-RPSL.11.02.01—24-03GA/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: "Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze.

Ogłasza się rekrutację do projektu „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” dla ucznów zabrzańskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, dla których organem założycielskim jest Miasto Zabrze. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach macierzystych szkół.

Projekt „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” jest realizowany przez Miasto Zabrze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Realizację projektu zaplanowano od września br. do września 2019 r. w zabrzańskich szkołach zawodowych i jednej placówce kształcenia zawodowego.

Lista placówek uczestniczących w projekcie:
- Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. Zwrotniczej 11
- Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu przy ul. K. Sitki 55
- Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 13
- Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu przy ul. J. Piłsudskiego 58
- Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 4
- Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26
- Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. J. Piłsudskiego 58
- Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 118
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu przy Placu Traugutta 1
- Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12
- Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu przy ul. H. Sienkiewicza 43
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95


W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • doradztwo edukacyjno - zawodowe dla 1194 uczniów w zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie,
 • podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe,
 • zorganizowanie praktyk i staży dla 597 uczniów u pracodawców,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 116 nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia,
 • doposażenie pracowni zawodowych tak, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały warunki pracy u pracodawców,
 • zwiększenie współpracy szkół i placówki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Okres rzeczowej realizacji projektu: 26.09.2016 – 23.09.2019

Stan realizacji projektu

W okresie od 26.09.2016 do 31.12.2016 roku zrealizowano:

 • Rekrutacja do projektu- zrekrutowano 710 uczniów;
 • Doradztwo edukacyjno- zawodowe- przeprowadzono dla 523 uczniów;
 • Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu- zrealizowano szkolenia dla 116 nauczycieli;
 • Wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia- zakupiono 14 licencji biblioteki testów przygotowania do egzaminów zawodowych (dot. 10 zawodów);
 • Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów- przygotowanie do egzaminów zawodowych rozpoczęło 21 uczniów;
 • Otrzymana kwota: 542 696,65 PLN w tym: 485 570,69 PLN ze środkow UE oraz 57 125,96 PLN ze środków budżetu państwa. Wydana kwota: 499 594,94 PLN;
 • Polecenie wypłaty środków zawnioskowanych we Wniosku o Płatność nr 2 zostało złożone na kwotę 2 350 000,00 zł.

Koordynator ds. monitoringu i rozliczeń złożył raport za 3 miesiące realizacji projektu
do zatwierdzenia Grupy sterującej.

W pierwszym półroczu 2017 roku zaplanowano realizację następujących zadań:

 • Wyłonienie w postępowaniu przetargowym wykonawców do adaptacji i dostosowania pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na pracownie zawodowe;
 • Zakup sprzętu do pracowni zawodowych, w tym dostawa sprzętu komputerowego;
 • Organizacja kursów i szkoleń dla uczestników projektu;
 • Organizacja staży i praktyk dla uczestników projektu.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Regulamin_Naboru_Nasza_jakosc_Twoja_szansa .pdf 249 (kB)
Powolanie_komisji_rekrutacyjnej .pdf 654 (kB)
Prolongata_terminu_rekrutacji_Nasza_Jakosc_-_Twoja_Szansza .pdf 223 (kB)
Lista_uczestnikow_projektu_Nasza_jakosc_-_Twoja_szansa_-_II_nabor_06.10.2017 .pdf 4 (MB)
Lista_uczestnikow_projektu_Nasza_jakosc_-_Twoja_szansa_-_II_nabor_06.10.2017 .pdf 4 (MB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Subscription action
Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: