Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Nasza jakość – Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego

Rozmiar tekstu: A A A

 

13 października 2016 r. podpisana została umowa nr UDA-RPSL.11.02.01—24-03GA/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: "Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze.

Ogłasza się rekrutację do projektu „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” dla ucznów zabrzańskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, dla których organem założycielskim jest Miasto Zabrze. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach macierzystych szkół.

Projekt „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” jest realizowany przez Miasto Zabrze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Realizację projektu zaplanowano od września br. do września 2019 r. w zabrzańskich szkołach zawodowych i jednej placówce kształcenia zawodowego.

Lista placówek uczestniczących w projekcie:
- Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. Zwrotniczej 11
- Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu przy ul. K. Sitki 55
- Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 13
- Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu przy ul. J. Piłsudskiego 58
- Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 4
- Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26
- Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. J. Piłsudskiego 58
- Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 118
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu przy Placu Traugutta 1
- Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12
- Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu przy ul. H. Sienkiewicza 43
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95


W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • doradztwo edukacyjno - zawodowe dla 1194 uczniów w zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie,
 • podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe,
 • zorganizowanie praktyk i staży dla 597 uczniów u pracodawców,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 116 nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia,
 • doposażenie pracowni zawodowych tak, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały warunki pracy u pracodawców,
 • zwiększenie współpracy szkół i placówki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Okres rzeczowej realizacji projektu: 26.09.2016 – 23.09.2019

Stan realizacji projektu

W okresie od 26.09.2016 do 31.12.2016 roku zrealizowano:

 • Rekrutacja do projektu- zrekrutowano 710 uczniów;
 • Doradztwo edukacyjno- zawodowe- przeprowadzono dla 523 uczniów;
 • Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu- zrealizowano szkolenia dla 116 nauczycieli;
 • Wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia- zakupiono 14 licencji biblioteki testów przygotowania do egzaminów zawodowych (dot. 10 zawodów);
 • Podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów- przygotowanie do egzaminów zawodowych rozpoczęło 21 uczniów;
 • Otrzymana kwota: 542 696,65 PLN w tym: 485 570,69 PLN ze środkow UE oraz 57 125,96 PLN ze środków budżetu państwa. Wydana kwota: 499 594,94 PLN;
 • Polecenie wypłaty środków zawnioskowanych we Wniosku o Płatność nr 2 zostało złożone na kwotę 2 350 000,00 zł.

Koordynator ds. monitoringu i rozliczeń złożył raport za 3 miesiące realizacji projektu
do zatwierdzenia Grupy sterującej.

W pierwszym półroczu 2017 roku zaplanowano realizację następujących zadań:

 • Wyłonienie w postępowaniu przetargowym wykonawców do adaptacji i dostosowania pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na pracownie zawodowe;
 • Zakup sprzętu do pracowni zawodowych, w tym dostawa sprzętu komputerowego;
 • Organizacja kursów i szkoleń dla uczestników projektu;
 • Organizacja staży i praktyk dla uczestników projektu.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Powolanie_Komisji_Rekrutacyjnej .pdf 597 (kB)
Regulamin_Naboru_Nasza_jakosc_Twoja_szansa .pdf 249 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: