Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO- „SUKCES ROSNIE Z NAMI” W RAMACH INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniu 22 czerwca 2013 roku w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu odbyło się uroczyste podsumowanie zadań realizowanych w projekcie pt „SUKCES ROŚNIE Z NAMI” w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach i-III szkół podstawowych.
Projekt był realizowany przez Miasto w okresie od 01.01.2012 do dnia 31.08.2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W projekcie uczestniczyły wszystkie zabrzańskie szkoły podstawowe. W okresie realizacji projektu
w roku szkolnym 2012/2013 wsparciem zostało objętych 2014 uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych w Zabrzu.
Zakres projektu obejmował indywidualizację procesu nauczania, polegającą na umożliwieniu korzystania z dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów wykazujących braki oraz rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań w następujących obszarach:

Zajęcia pozalekcyjne:
• zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji,
• zajęcia dla uczniów trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
• zajęcia logopedyczne i zaburzeń rozwoju mowy,
• gimnastyka korekcyjna dzieci z wadami postawy,
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie-teatr
• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
• muzykoterapia,
• zajęcia specjalistyczne ruchowe metodą Integracji Sensorycznej,
Zajęcia pozaszkolne:
• zajęcia pozaszkolne uzupełniające w plenerze do zajęć pozalekcyjnych w Planetarium Śląskim w Chorzowie,
• zajęcia pozaszkolne uzupełniające w plenerze do zajęć pozalekcyjnych w Dream Parku-Oceanarium w Ochabach Wielkich,
• zajęcia pozaszkolne uzupełniające w plenerze do zajęć pozalekcyjnych w Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu,
• zajęcia pozaszkolne uzupełniające w plenerze do zajęć pozalekcyjnych na basenie,
• zajęcia pozaszkolne uzupełniające w plenerze do zajęć pozalekcyjnych w teatrze,
W wyniku uczestnictwa w projekcie zabrzańskie szkoły podstawowe zrealizowały ogółem 7680 godzin zajęć pozalekcyjnych. Budżet zrealizowanych zajęć wynosił 407479,50 zł. W ramach zajęć pozaszkolnych uczniowie i uczennice uczestniczyli w 5 zajęciach teatralnych, stanowiących uzupełnienie do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie,
5 zajęciach uzupełniających do zajęć gimnastyki korekcyjnej na basenie, a także w zajęciach uzupełniających w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych w Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu, Planetarium Śląskim w Chorzowie oraz Oceanarium w Ochabach Wielkich. Budżet omawianych zajęć wynosił 364 432,80 zł.
W ramach realizacji projektu wszystkie szkoły podstawowe otrzymały zestaw interaktywno- multimedialny, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne do wszystkich rodzajów zajęć realizowanych
w danej szkole. Szkoły w których odbywały się zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, otrzymały zestaw mikrofonu nagłownego oraz 8 kompletów ręcznie szytych strojów regionalnych zaprezentowanych na uroczystości podsumowania projektu w Miejskim Ogrodzie Botanicznym.
Ogółem wartość doposażenia wszystkich szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne wyniosła 1414 521,66 zł.
Zakupione pomoce dydaktyczne stanowią wartość dodaną projektu, umożliwiają wzrost stopnia i zakresu wykorzystywania aktywizujących metod nauczania w następnych latach. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym zajęcia edukacyjne mogą być ciekawsze, bardziej skupiające uwagę dzieci, motywujące do poszerzania wiedzy nie tylko z zakresu realizowanej podstawy programowej.
W podziale na poszczególne szkoły całkowita wartość doposażenia i zrealizowanych zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych wyniosła (PLN):
Szkoła Podstawowa nr 1 - 91 975,14

Szkoła Podstawowa nr 5 - 76 463,82

Szkoła Podstawowa nr 6 - 50 628,88

Szkoła Podstawowa nr 7 - 58 598,69

Szkoła Podstawowa nr 8 - 69 623,74

Szkoła Podstawowa nr 14 - 62 843,82

Szkoła Podstawowa nr 15 - 82 560,32

Szkoła Podstawowa nr 16 - 80 254,09

Szkoła Podstawowa nr 17 - 78 572,25

Szkoła Podstawowa nr 18 - 90 338,42

Szkoła Podstawowa nr 19 - 50 636,00

Szkoła Podstawowa nr 21 - 88 045,86

Szkoła Podstawowa nr 22 - 79 323,15

Szkoła Podstawowa nr 23 - 49 202,27

Szkoła Podstawowa nr 24 - 73 482,62

Szkoła Podstawowa nr 25 - 63 865,76

Szkoła Podstawowa nr 26 - 84 639,94

Szkoła Podstawowa nr 28 - 59 447,33

Szkoła Podstawowa nr 30 - 85 142,27

Szkoła Podstawowa nr 31 -  97 817,75

Szkoła Podstawowa nr 36 - 56 156,06

Szkoła Podstawowa nr 42 - 64 593,90

Szkoła Podstawowa nr 43 - 88 464,54

Szkoła Podstawowa nr 2 w ZSP 16 - 64 754,43

Szkoła Podstawowa nr 34 w ZSP 6 - 64 652,13

Szkoła Podstawowa nr 11 w ZSP 7 - 58 268,11

Szkoła Podstawowa nr 32 w ZSP 8 - 54 802,02

Szkoła Podstawowa nr 35 w ZS18 - 45 802,69

Szkoła Podstawowa nr 46 w ZSP 9 - 27 586,82

Szkoła Podstawowa Specjalna 38 - 21 664,44

Szkoła Podstawowa Specjalna 39 -  53 841,38

Szkoła Podstawowa Specjalna 40 - 45 708,73

Szkoła Podstawowa Specjalna 41 - 32 404,19

Szkoła Podstawowa Specjalna 47 w ZSS 42 - 34 272,40

Ogółem zrealizowana wartość projektu wynosiła 2 186 433,96 zł. Projekt w całości sfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.
Dzieci uczestniczące w projekcie zostały do niego zakwalifikowane przy zachowaniu zasady równości szans i płci. W trakcie zajęć szczególną uwagę zwracano na przekazanie uczniom i uczennicom wiedzy dotyczącej szerokiego i niezależnego od płci spektrum możliwości wyborów życiowych oraz by uczyć ich szacunku do odmienności i różnic tak, by uchronić je od stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej.
Analiza testów przeprowadzonych wśród uczniów i uczennic na koniec I i II semestru oraz ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli jednoznacznie wskazała, że odsetek dzieci biorących udział w zajęciach, u których nastąpiła poprawa efektów kształcenia znacznie przekroczył wartość 70%.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że cele i wskaźniki zawarte w projekcie w całości zostały zrealizowane i osiągnięte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/sukces rośnie z nami/ (zakładka „Sukces rośnie z nami”)
Do pobrania:
• Informacja o realizacji projektu;
• deklaracja uczestnictwa

• Regulamin rekrutacji ;
• Formularz rekrutacyjny dla uczniów/uczennic
• Pisemna zgoda na wykorzystanie wizerunku;
• Oświadczenie/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych


 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Zakonczenie_realizacji_projektu_-INDYWIDUALIZACJA_PROCESU_NAUCZANIA_W_KLASACH_I .doc 138 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: