Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Opłata skarbowa

Rozmiar tekstu: A A A

Opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 u.o.s.;
5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 u.o.s.;- z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 u.o.s.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Opłatę skarbową należną miastu Zabrze uiszcza się:
- na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Zabrze ING Bank Śląski S.A.

29 1050 0099 6483 2206 0000 0000
- w kasach Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
- u inkasenta.

Pobór opłaty skarbowej powierzono niżej wymienionym osobom:

1. Monika Depta, Zabrze nr PESEL 76100812146
2. Agnieszka Kopka, Zabrze nr PESEL 80060814261
(patrz: UCHWAŁA NR XVI/162/15 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 12 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/206/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr XXIV/250/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 kwietnia 2016 r.).

Wyłączenia lub zwolnienia określone zostały w art. 2, 3, 3a, 7 oraz w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej powinien zawierać:

- dane osobowe/ identyfikacyjne, adres, telefon,
- kwotę zwrotu,
- datę zapłaty opłaty skarbowej,
- określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), których nie wydano,
- nazwę organu lub innego podmiotu, do którego złożono wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- informację dot. formy zwrotu opłaty skarbowej np. rachunek bankowy wnioskodawcy, kasa Urzędu Miejskiego,
- podpis osoby upoważnionej do ubiegania się o zwrot opłaty skarbowej (wraz z pieczęcią imienną w przypadku osób prawnych).

Wniosek należy uzasadnić i załączyć do niego oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku - wskazanie miejsca jego złożenia. Sprawę załatwia się osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien być podpisany przez osobę, która dokonała zapłaty opłaty skarbowej, tj. przez osobę fizyczną we własnym imieniu, a w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgodnie z KRS; lub pełnomocnika.
Jeżeli w sprawie ustanowiony jest pełnomocnik, do wniosku o zwrot opłaty skarbowej należy załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Pełnomocnictwo podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej np. jeżeli udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy to 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące w szczególnie skomplikowanej sprawie.

Załatwienie sprawy może się wydłużyć, gdy organ podatkowy wzywa organ, do którego wniesiono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) do potwierdzenia nie dokonania czynności urzędowej, nie wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Przekazanie zwrotu / nadpłaty opłaty skarbowej następuje w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Sprawy dotyczące zwrotu opłaty skarbowej interesanci mogą załatwić w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, I piętro, pokój nr 118, tel. (32) 37 33 367.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.) – skrót „u.o.s.”,
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 j.t.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330).
 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Wniosek_oplata_skarbowa_WP_03_14_12_2016_wyd_5 .docx 30 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: