Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Opłata skarbowa

Rozmiar tekstu: A A A

Opłata skarbowa

Co podlega opłacie skarbowej?
Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają:
1. czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
2. wydawane na wniosek zaświadczenia,
3. wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje).
Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej?
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.
 

Podmioty opłaty skarbowej
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Zapłata opłaty skarbowej
Opłatę skarbową należną Miastu Zabrze można uiszczać:
- na rachunek bankowy:
Miasto Zabrze
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7
ING Bank Śląski S.A.
29 1050 0099 6483 2206 0000 0000
- w kasach Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
- u inkasenta.

Uchwałą Nr II/11/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie : poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze oraz Uchwałą NR VII/63/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 marca 2011 r .zmieniającą w/w uchwał, powołano n/w inkasentów:
1. Danuta Nierobisz, Ruda Śląska – na terenie Urzędu Stanu Cywilnego Zabrze, ul. Wolności 211,
2. Monika Depta, Zabrze – na terenie Urzędu Stanu Cywilnego Zabrze, ul. Wolności 211,
3. Aleksandra Brzyska, Zabrze– na terenie Sądu Rejonowego w Zabrzu, ul. 3-go Maja 21.
 

Zwrot opłaty skarbowej
Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
1) od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
Przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu tej opłaty, organ podatkowy wzywa organ, do którego złożono wniosek lub zgłoszenie albo któremu taki wniosek lub zgłoszenie przekazano, a który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), do przekazania:
1) wniosku lub zgłoszenia albo ich poświadczonych kopii;
2) dokumentu potwierdzającego niedokonanie czynności urzędowej, niewydanie zaświadczenia lub niewydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
3) pozostających w aktach - uwierzytelnionej kopii dowodu zapłaty albo dowodu zapłaty opłaty skarbowej, albo kopii dowodu zapłaty tej opłaty.

Opłata skarbowa może zostać zwrócona na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego Zabrze.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Właściwość organów podatkowych:
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 roku Nr 187, poz. 1330)


Wniosek o zwrot opłaty skarbowej w załączniku poniżej.

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
wniosek_o_zwrot_oplaty_skarbowej .docx 30 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: