Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wydział Ekologii

Naczelnik: Janusz Famulicki

Sekretariat Wydziału Ekologii

tel.: 032 373-33-33
fax: 032 373-33-39
e-mail: sekretariat_we@um.zabrze.pl

ul. Wolności 286, pok. 208
41-800 Zabrze

godziny urzędowania:

* poniedziałek - 7.30-17.00
* wtorek - piątek 7.30-15.30

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Ekologii należy w szczególności:

A) Zadania realizowane przez Zespół ds. Ekorozwoju:

1) tworzenie i koordynacja programów i planów z zakresu ochrony środowiska, w tym opracowywanie i aktualizacja zasad, kryteriów i procedur finansowania zadań własnych gminy i powiatu, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

2) koordynacja Programu ochrony powietrza dla Aglomeracji Górnośląskiej,

3) nadzór i koordynacja działań w zakresie realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji,

4) realizacja zadań nieinwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz zakresu działania Wydziału,

5) podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta poprzez działania edukacyjne,

6) koordynacja i realizacja zadań w zakresie projektu pn. „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”.

B) Dodatkowe zadania realizowane przez Wydział:

1) wydawanie pozwoleń i innych decyzji wynikających z prawa ochrony środowiska,

2) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wydziału,

3) prowadzenie wykazów i rejestrów wymaganych przepisami ochrony środowiska,

4) wydawanie opinii w zakresie wymaganym przepisami ochrony środowiska,

5) ustalanie zakresu i sposobu usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko,

6) nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Zabrzu w zakresie obowiązujących przepisów prawa dot. ochrony środowiska,

7) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

8) wydawanie decyzji i zezwoleń z zakresu ustawy o odpadach,

9) opiniowanie i uzgadnianie planów ruchu zakładów górniczych na podstawie prawa geologicznego i górniczego,

10) wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów ozdobnych oraz prowadzenie postępowań z zakresu ochrony przyrody,

11) wydawanie pozwoleń wodno prawnych, zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne,

12) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

13) realizowanie obowiązków organu nadzoru geologicznego,

4) ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian w ramach państwowego monitoringu środowiska (mapa akustyczna, program ochrony przed hałasem),

15) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

16) wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,

17) przyjmowanie informacji wymaganych przepisami ochrony środowiska,

18) przygotowanie i wprowadzanie wpisów do publicznie dostępnych wykazów danych w zakresie informacji o środowisku oraz udostępnianie informacji o środowisku,

19) prowadzenie rejestru posiadaczy żywych zwierząt gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzących ich hodowlę oraz wydawanie zaświadczeń w ww. zakresie.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: