Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wydział Inwestycji i Remontów

Naczelnik: Leszek Szczygielski

tel.: 032 373-35-15

ul. Powstańców Śl. 5-7 pok. 203 -204

41-800 Zabrze
tel./fax: 032 373-34-57
e-mail: sekretariat_wi@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

* poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji należą w szczególności:

 
Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów należą w szczególności:

A) Zadania realizowane przez Zespół ds. Planowania i Przygotowania Inwestycji i Remontów:

1) opracowywanie harmonogramów przygotowania zadań inwestycyjnych oraz remontowych, w tym w zakresie placówek oświatowych, Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych Miasta,

2) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień dla przetargów na dokumentację oraz udział w przygotowaniu i nadzór nad realizacją tej dokumentacji,

3) koordynacja i nadzór w zakresie pozyskiwania praw do nieruchomości, uzgodnień i wymaganych prawem decyzji ,administracyjnych,

4) koordynacja działań dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,

5) przygotowywanie i uczestnictwo w procesie wyłaniania wykonawcy,

6) przygotowywanie umów na realizację zadań,

7) przygotowywanie wstępnych wniosków o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania,

8) analiza możliwości finansowych i technicznych realizacji zadań,

9) podejmowanie działań mających na celu realizację polityki inwestycyjnej i remontowej wynikającej z potrzeb Miasta, w tym w budynkach oświaty i Urzędu Miejskiego oraz w innych jednostkach organizacyjnych Miasta,

10) kontrolowanie przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych, opracowywanie analiz dot. realizacji tych zadań,

11) przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji komunalnych.

B) Zadania realizowane przez Zespół ds. Realizacji Inwestycji i Remontów:

1) przekazywanie placów budów,

2) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargów na wyłonienie inspektorów nadzoru inwestycyjnego (inwestorskiego),

3) uczestnictwo w procesie wyłaniania wykonawcy,

4) współudział w przygotowywaniu umów na realizację zadań,

5) bezpośredni i pośredni nadzór nad przebiegiem budowy i robót budowlanych,

6) egzekwowanie od uczestników procesu inwestycyjnego postanowień przepisów i umów,

7) przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych budów,

8) rozliczanie budów,

9) przygotowywanie dokumentów OT,

10) nadzór w okresie gwarancji,

11) wyłanianie i koordynacja nadzoru zewnętrznego,

12) prowadzenie korespondencji w sprawach budów.

C) Zadanie realizowane przez Zespół ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych:

1) opracowywanie danych do projektu budżetu m.in.: na podstawie wniosków Wydziałów i innych uprawnionych jednostek organizacyjnych Miasta, w tym dla zadań realizowanych w placówkach oświatowych i w budynkach Urzędu Miejskiego,

2) bieżące kwalifikowanie środków finansowych dla placówek oświatowych i Urzędu Miejskiego w oparciu o otrzymane wnioski, a także dla innych jednostek organizacyjnych Miasta,

3) opracowywanie, aktualizacja i realizacja planu wydatków majątkowych i bieżących,

4) nadzór nad zgodnością wydatków z planem wydatków majątkowych i bieżących,

5) bieżące opracowywanie raportów z finansowego zaawansowania wydatków majątkowych oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji wydatków majątkowych,

6) obsługa pożyczek i długu publicznego w trakcie realizacji inwestycji,

7) rozliczanie zadań inwestycyjnych,

8) kontrola finansowa realizacji zadań,

9) aktualizacja planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: