Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wydział Kontaktów Społecznych

Naczelnik: dr Dariusz Krawczyk

ul. prof. Zbigniewa Religi 1, pok. 58, 59.
41-800 Zabrze
tel.: 32 273 97  47, 48


e-mail: sekretariat_wks@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

* poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Kontaktów Społecznych należy w szczególności:

A) Zadania realizowane przez Zespół ds. Rozwoju Aktywności Lokalnej

1) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, w tym współpraca z uczelniami wyższymi,

2) kształtowanie współpracy pomiędzy Miastem Zabrze a organizacjami pozarządowymi,

3) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a trzecim sektorem,

4) wspieranie organizacji,

5) zapewnianie efektywniejszej realizacji zadań publicznych poprzez włączenie organizacji w realizację tych zadań,

6) prowadzenie strony internetowej Centrum Organizacji Pozarządowych,

7) prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach,

8) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku,

9) przekazywanie informacji do mediów lokalnych o realizacji zadań publicznych,

10) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego,

11) tworzenie zespołów reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się wybranymi zagadnieniami publicznymi,

12) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

13) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy społecznej w Mieście Zabrze,

14) przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących działalności trzeciego sektora,

15) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

16) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,

17) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

B) Dodatkowe zadania realizowane przez Wydział:

1) towarzyszenie Prezydentowi i Zastępcom Prezydenta podczas spotkań, sporządzanie protokołów, notatek z nich oraz przekazywanie w razie potrzeby wykazów ustaleń podjętych na nich wydziałom zgodnie z kompetencjami w celu realizacji,

2) prowadzenie terminarza z rozkładem pracy Prezydenta i Zastępców Prezydenta, protokołowanie i gromadzenie protokołów z narad prezydenckich,

3) udział w imieniu Prezydenta w spotkaniach koordynowanych bezpośrednio przez niego,

4) udział w wyznaczonych przez Prezydenta posiedzeniach Rady lub komisji,

5) współpraca z członkami Kierownictwa Urzędu w sprawach dotyczących udziału przedstawicieli Urzędu w spotkaniach zewnętrznych,

6) koordynowanie i obsługa spotkań Prezydenta i Zastępców Prezydenta z mieszkańcami, grupami środowiskowymi, zawodowymi, stowarzyszeniami i innymi w zakresie:
• organizacyjnym (uzgadnianie terminów, współpraca z inicjatorem/organizatorem, logistyka,ew. prowadzenie spotkania),
• merytorycznym (np. przygotowanie prezentacji),
• technicznym (zapewnienie sprzętu - rzutnik, laptop, aparat fotograficzny, nagłośnienie itp.),
• promocyjnym i medialnym,

7) obsługa prasowa Urzędu Miejskiego,

8) przedstawianie codziennych, porannych wyciągów prasowych Prezydentowi Miasta,

9) prowadzenie kampanii informacyjnych,

10) zlecanie, nadzór i współdziałanie w produkcji programów radiowych i telewizyjnych,

11) obsługa Urzędu Miejskiego w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych,

12) obsługa strony internetowej Urzędu,

13) prowadzenie spraw finansowych w ramach zadań realizowanych przez Wydział,

14) prowadzenie wykazu danych w zakresie nagród otrzymywanych przez Miasto Zabrze.

 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: