Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wydział Oświaty

Naczelnik: Ewa Wolnica

tel./fax: 032 271-66-30

ul. Park Hutniczy 8, pok. 6
41-800 Zabrze
tel. sekretariat: 032 37 33 540
e-mail: sekretariat_wo@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

* poniedziałek - 7.30-17.00
* wtorek - piątek 7.30-15.30
 

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Oświaty należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Referat ds. Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych:

 1. nadzór nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Miasto w zakresie spraw:
  • organizacyjnych, w tym zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych oraz aneksów,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą techniczną obiektów,
  • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, kadrowej, archiwalnej,
 2. prowadzenie spraw związanych z siecią szkół prowadzonych przez Miasto:
  • ustalanie sieci i obwodów szkół,
  • zakładanie, przekształcanie i likwidacja szkół oraz łączenie ich w zespół,
  • planowanie i koordynowanie elektronicznej rekrutacji,
 3. prowadzenie spraw związanych ze szkołami i placówkami niepublicznymi i publicznymi prowadzonymi przez osoby prawne i fizyczne:
  • prowadzenie rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wydawanie zaświadczeń,
  • nadawanie i pozbawienie szkół niepublicznych uprawnień szkoły publicznej,
  • wydawanie zezwoleń lub odmowy na prowadzenie szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne oraz wyrażenia zgody na ich likwidację, prowadzenie rejestru tych szkół,
  • wydawanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru ewidencji niepublicznych szkół i placówek, wykreślanie ww. szkół z ewidencji,
 4. sprawowanie nadzoru nad dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
  • powierzanie i odwoływanie ze stanowisk kierowniczych,
  • dokonywanie oceny pracy dyrektorów,
  • wnioskowanie i prowadzenie spraw dotyczących nagród i odznaczeń,
  • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów, w tym ustalanie wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego,
 5. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem nauczycieli:
  • opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej szkoły lub placówki,
  • wydawanie decyzji o uzupełnianiu etatu przez nauczyciela,
 6. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli:
  • organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
  • prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu i rejestru wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego,
  • nadzór nad prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym w szkołach i placówkach,
 7. prowadzenie spraw dotyczących uczniów:
  • koordynowanie organizacji kształcenia specjalnego,
  • organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych od szkół,
  • kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Miasta oraz prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,
  • wydawanie skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
 8. organizowanie doradztwa metodycznego nauczycieli,
 9. koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów,
 10. wydawanie decyzji dotyczących dofinansowania kształcenia zawodowego młodocianych pracowników,
 11. koordynowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
 12. opracowywanie analiz i planów strategicznych dotyczących lokalnego systemu oświaty,
 13. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych szkół i placówek.

B. Zadania realizowane przez Referat ds. Finansowych Oświaty:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Miasto w zakresie planowania i realizacji wydatków budżetowych,
 2. sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami niepublicznymi i publicznymi prowadzonymi przez osoby prawne lub fizyczne w zakresie dotowania,
 3. przygotowywania porozumień z innymi gminami w zakresie zadań oświatowych,
 4. prowadzenie spraw dotyczących stypendiów:
  • stypendia oraz zasiłki szkolne,
  • stypendia motywacyjne,
  • stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze,
 5. realizacja zadań ekologicznych:
  • dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki oświatowe,
  • wyjazdy śródroczne dzieci w ramach profilaktyki zdrowotnej,
 6. prowadzenie spraw związanych z podziałem środków na:
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  • pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
  • fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,
  • koordynację i finansowanie działań związanych z konkursami oraz organizację uroczystości o charakterze edukacyjno - kulturalnymi,
 7. prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

C. Zadania realizowane przez Zespół ds. Realizacji Projektów Edukacyjnych:

 1. realizacja programów rządowych oraz programów dofinansowywanych ze środków krajowych:
  • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
  • przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowywanie projektów,
  • realizacja oraz zarządzanie projektami realizowanymi przez Miasto Zabrze,
  • prowadzenie sprawozdawczości projektów, w tym rozliczanie otrzymanego dofinansowania,
 2. realizacja programów unijnych oraz programów dofinansowywanych ze środków zagranicznych:
  • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
  • przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów we współpracy z innymi wydziałami urzędu,
  • realizacja oraz zarządzanie projektami realizowanymi przez Miasto Zabrze,
  • prowadzenie sprawozdawczości projektów, w tym rozliczanie otrzymanego dofinansowania,
 3. promocja, ewaluacja i monitoring projektów,
 4. nadzorowanie szkół w zakresie podpisywania umów z instytucjami dofinansowującymi realizację projektów edukacyjnych, w tym przygotowywanie pełnomocnictw dla dyrektorów szkół.

D. Zadania realizowane przez Zespół ds. Informatyzacji Oświaty:

 1. prowadzenie systemu informacji oświatowej,
 2. opracowywanie analiz i raportów,
 3. koordynowanie zadań w zakresie informatyzacji szkół,
 4. organizacja, nadzór i koordynacja wdrażania oraz funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie oświaty, w tym:
  • zapewnienie rozwoju systemów i aplikacji,
  • zapewnienie interoperacyjności systemów oświaty z systemami działającymi w Mieście,
  • inicjowanie i współpraca w tworzeniu nowych rozwiązań informatycznych w zakresie oświaty.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: