Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wydział Oświaty

Rozmiar tekstu: A A A

Naczelnik: Ewa Wolnica

tel./fax: 032 271-66-30

ul. Park Hutniczy 8, pok. 6
41-800 Zabrze
tel. sekretariat: 032 37 33 540
e-mail: sekretariat_wo@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

* poniedziałek - 7.30-17.00
* wtorek - piątek 7.30-15.30
 

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Oświaty należy w szczególności:

A) Zadania realizowane przez Referat ds. Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Miasto w zakresie spraw:
• przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji kancelaryjnej, kadrowej, archiwalnej,
• organizacyjnych: przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki,
• administracyjnych,
• przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
• przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji związanej z kontrolą techniczną obiektów,

2) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Miasta oraz prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,

3) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

4) prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się nauczycieli o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu i rejestru wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego,

5) nadzór nad prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym w szkołach i placówkach,

6) przygotowywanie dokumentacji związanej z procedurą konkursową na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,

7) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,

8) przygotowywanie propozycji w zakresie ustalenia dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów,

9) prowadzenie rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wydawanie zaświadczeń,

10) ustalanie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów,

11) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oraz połączeniem ich w zespół i rozwiązywaniem zespołów,

12) planowanie i koordynowanie elektronicznej rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół,

13) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych szkół i placówek,

14) prowadzenie systemu informacji oświatowej,

15) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,

16) przygotowanie decyzji o odwołaniu dyrektora ze stanowiska przed upływem kadencji,

17) opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska kierowniczego,

18) wydawanie zezwoleń lub odmowy na prowadzenie szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jst oraz wyrażenia zgody na ich likwidację, a także prowadzenie rejestru tych szkół,

19) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru ewidencji niepublicznych szkół i placówek, nadawanie i pozbawianie szkół niepublicznych uprawnień szkoły publicznej,

20) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia zawodowego młodocianych pracowników (wydawanie decyzji),

21) przygotowywanie projektów oceny pracy dyrektorów publicznych szkół i placówek,

22) opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego w trybie art. 18 ust. 4 KN do pracy w innej szkole lub placówce,

23) wydawanie decyzji o uzupełnianiu etatu przez nauczyciela,

24) opiniowanie i przygotowywanie dokumentów dotyczących wyrażenia zgody na obniżanie nauczycielom obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub zwolnienia z obowiązku jego realizacji,

25) prowadzenie spraw związanych z zawieszeniem w czynnościach dyrektora i kierowaniem wniosku do komisji dyscyplinarnej,

26) opracowywanie i przygotowywanie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli,

27) prowadzenie dokumentacji związanej z powierzaniem nauczycielowi zadań doradcy metodycznego,

28) koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów,

29) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem wyjazdów i wycieczek dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego i zimowego,

30) organizowanie szkoleń, narad i spotkań z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami i uczniami,

31) opracowywanie informatorów, analiz i planów strategicznych dotyczących lokalnego systemu oświaty,

32) wnioskowanie i prowadzenie spraw dotyczących nagród i odznaczeń,

33) prowadzenie rejestru skierowań do kształcenia specjalnego i indywidualnego oraz ich wydawanie,

34) organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

B) Zadania realizowane przez Referat ds. Finansowych Oświaty:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Miasto w zakresie spraw:
• finansowych,
• planowania i wykonania budżetu,

2) przyjmowanie i opracowywanie wniosków dotyczących zmian w planach finansowych placówek oświatowych,

3) przyjmowanie planów finansowych rachunków wydzielonych placówek oświatowych, celem przygotowania załącznika do uchwały budżetowej,

4) ustalenie zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne,

5) przekazywanie dotacji oświatowych,

6) prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty,

7) przygotowywanie porozumień z innymi gminami w zakresie przekazywania lub zwrotu środków finansowych za zadania edukacyjne,

8) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na „różne akcje oświatowe”,

9) prowadzenie spraw dotyczących udzielania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów,

10) prowadzenie spraw dotyczących rozliczania dotacji celowych,

11) prowadzenie spraw dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego,

12) prowadzenie spraw dotyczących stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych w zakresie weryfikacji złożonych wniosków, wydawania decyzji administracyjnych oraz przekazywania środków finansowych na ich realizację,

13) prowadzenie spraw dotyczących stypendiów motywacyjnych oraz przekazywanie środków finansowych na ich realizację,
14) prowadzenie spraw dotyczących stypendiów Prezydenta Miasta Zabrze dla uczniów i studentów, w zakresie przygotowywania materiałów na posiedzenie Komisji Rekomendacyjnej ds. Stypendiów,

15) dokonywanie podziału między szkołami i placówkami oświatowymi środków funduszu świadczeń socjalnych na podstawie informacji otrzymanych ze szkół i placówek oświatowych,

16) prowadzenie spraw związanych z dokumentacją zbiorczą, zawieraniem umów z WFOŚiGW w Katowicach oraz rozliczaniem środków na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone lekcje”,

17) sporządzanie zestawienia zaangażowania wydatków budżetowych,

18) prowadzenie spraw dotyczących umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

C) Zadania realizowane przez Zespół ds. Projektów Edukacyjnych:

1) monitorowanie funduszy dostępnych dla edukacji,

2) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla rozwoju szkół i placówek oświatowych Miasta Zabrze, w tym szczególności pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

3) doradztwo i wspieranie jednostek oświatowych w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,

4) kompleksowe przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów,

5) realizacja projektów edukacyjnych,

6) zarządzanie projektami edukacyjnymi realizowanymi przez Miasto Zabrze,

7) rozliczanie otrzymanego dofinansowania na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich,

8) prowadzenie sprawozdawczości projektów,

9) promocja realizowanych projektów,

10) prowadzenie ewaluacji i monitoringu projektów,

11) podpisywanie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji,

12) koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, które przystępują do realizacji projektów.

D) Zadania realizowane poza strukturą referatów:

1) koordynowanie zadań w zakresie informatyzacji szkół,

2) współpraca z przedstawicielami samorządów innych miast w zakresie spraw oświaty i wychowania oraz z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegaturą w Gliwicach, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie, uczelniami wyższymi, a także organizacjami pozarządowymi.
 

     

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: