Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

naczelnik: Anna Wyleżoł

tel.: 032 373-33-94

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 417
41-800 Zabrze

tel.: 032 373-33-17
fax: 032 373-33-21
e-mail: sekretariat_zn@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

* poniedziałek - 7.30-17.00
* wtorek - piątek 7.30-15.30

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami należy w szczególności:

A) Zadania realizowane przez Referat Dodatków Mieszkaniowych:

1) realizacja zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych.

B) Zadania realizowane przez Referat Ewidencji i Udostępniania Mienia:

1) prowadzenie ewidencji nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa,

2) prowadzenie spraw związanych z wygaszaniem zarządu ustanowionego na nieruchomościach niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa,

3) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, w tym współpraca z Kołami Łowieckimi,

4) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Śląską Izbą Rolniczą,

5) prowadzenie spraw z zakresu rybactwa, w tym wydawanie kart wędkarskich, współpraca z Polskim Związkiem Wędkarskim i Społeczną Strażą Rybacką,

6) prowadzenie spraw z zakresu wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej,

7) prowadzenie spraw związanych z umowami dzierżawy gruntu dla nieruchomości niezabudowanych będących własnością Miasta lub Skarbu Państwa z wyłączeniem umów dzierżawy terenów pod reklamy,

8) użyczanie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta albo Skarbu Państwa,

9) opracowanie i aktualizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości.

10) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej nieruchomości Miasta albo Skarbu Państwa i pobieranie opłat z tego tytułu,

11) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne oraz chartów,

12) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

13) udostępnianie terenu stanowiącego własność Miasta i Skarbu Państwa pod budowę, rozbudowę lub przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, a także w innych przypadkach uzasadnionych przepisami prawa budowlanego,

14) ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzenie urządzeń, ciągów drenażowych, przewodów na terenie prywatnych nieruchomości w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

15) prowadzenie spraw z zakresu ustalania opłat adiacenckich,

16) prowadzenie spraw związanych z rentą planistyczną,

17) udzielanie ulg w spłacie wierzytelności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy.

C) Zadania realizowane przez Referat Administrowania Nieruchomościami:

1) sporządzanie i aktualizacja wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta, opracowanie i aktualizacja wieloletniej polityki czynszowej Miasta,

2) prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta jak i będącymi własnością Skarbu Państwa,

3) prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta i Skarbu Państwa,

4) wykonywanie prawa właścicielskiego w zakresie korzystania z nieruchomości zabudowanych Miasta i Skarbu Państwa w sposób inny niż wynikający z umów najmu i dzierżawy,

5) prowadzenie spraw związanych z najmem nieruchomości zabudowanych,

6) nadzór nad wykonywaniem obowiązków wynikających z użytkowania ustanowionego na nieruchomościach miejskich na rzecz Zarządu Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

7) nadzór nad wykonywaniem praw i obowiązków właściciela wynikających z ustawy o własności lokali oraz kodeksu cywilnego na nieruchomościach oddanych w użytkowanie Zarządu Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

8) nadzór nad Jednostką Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w zakresie prawidłowego jej funkcjonowania,

9) przyjmowanie nieruchomości zabudowanych na mienie Miasta oraz Skarbu Państwa i zapewnienie zarządzania przejętymi nieruchomościami,

10) przejmowanie nieruchomości zabudowanych w trybie przepisów ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

11) inicjowanie przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego w Mieście,

12) określanie kierunków polityki remontowej i modernizacyjnej mieszkaniowego zasobu Miasta, określanie potrzeb rzeczowych w tym zakresie oraz wnioskowanie o przeznaczenie środków na ten cel w budżecie Miasta.

13) prowadzenie spraw związanych z remontami budynków mieszkalnych i użytkowych, w szczególności zarządzanych przez Wydział, Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami oraz ZBM TBS sp. z o.o. w tym:
• sporządzanie planów remontów i realizacja budżetu w zakresie zadań remontowych,
• opracowywanie harmonogramów przygotowania i realizacji zadań remontowych,
• przygotowywanie niezbędnej dokumentacji techniczno-formalnej dla realizacji zadań remontowych,
• przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy i inspektorów nadzoru inwestorskiego,
• uczestnictwo w procesie wyboru wykonawcy,
• przygotowywanie umów na realizację zadań remontowych,
• sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem zadań remontowych lub przygotowywanie umów na nadzór inwestorski,
• egzekwowanie od wykonawcy postanowień przepisów i umów,
• przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych,
• rozliczanie umów o wykonanie zadań remontowych,
• nadzór w okresie gwarancji,
• prowadzenie korespondencji w sprawach zadań remontowych,
• prowadzenie nadzoru nad technicznym utrzymaniem nieruchomości użytkowych, nad którymi pieczę sprawuje Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
• prowadzenie rozbiórek obiektów będących własnością Miasta i Skarbu Państwa.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: