Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Dowody osobiste

Rozmiar tekstu: A A A

Gdzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej, ustnej lub w formie dokumentu elektronicznego ( wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP)

Wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz o wydanie dowodu osobistego bez podpisu składa się przy stanowiskach dowodów osobistych od nr 14,15,16,18,19,20 przy wymienionych stanowiskach można też odebrać gotowy dokument. Obowiązuje jedna kolejka do wszystkich stanowisk Dowodów Osobistych.
- do wniosku dołącza się jedną aktualną kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlającą w sposób
niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wykonaną na jednolitym jasnym tle, przedstawiającym osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE.:
z wyjątkiem:
a) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.
b) Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
c) Osoby ubezwłasnowolnionej niepozostającej pod władzą rodzicielską w imieniu, której wniosek składa opiekun prawny
d) Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

2. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w sposób jak wyżej, z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba lub jej pełnomocnik zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
Zgłoszenia takich wyjazdów są przyjmowane w budynku Urzędu Miejskiego ul. Wolności 286 SALA OBSŁUGI KLIENTA stanowiska dot. dowodów osobistych nr 14,15,16,18,19,20 informacje w tym temacie można uzyskać telefonicznie pod nr 32/37 - 33 - 568
 

Z DNIEM 01.01.2010 R. NIE POBIERA SIĘ OPŁATY ZA DOWÓD OSOBISTY

UWAGA: sugerowany jest wniosek oryginalny, nie ponosimy odpowiedzialności za druki pobrane z Internetu. W przypadku pobierania druku z Internetu prosimy o dwustronne drukowanie.
 

Odbiór dowodu osobistego:
1. Dowód osobisty dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, który składał wniosek o wydanie dowodu albo opiekun prawny.
2. Dowód osobisty dla osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, rodzic albo kurator.
3. Wymagana jest obecność osoby dla której został wystawiony dowód osobisty, chyba, że była ona obecna przy składaniu wniosku na dowód.
4. Dzieci do 5 roku życia nie muszą być obecne.

Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada niżej wymienione dokumenty:
- potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
- posiadany dotychczas dowód osobisty w celu unieważnienia
(po unieważnieniu dowodu osobistego zwraca się go z urzędu wnioskodawcy)
- zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ( w przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia).
- przy odbiorze dowodu osobistego, cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę pobytu stałego lub kartę czasowego pobytu.

Termin załatwienia sprawy:
1. termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni
2. zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów w/w sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Wniosek_o_wydanie_dowodou .pdf 85 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: