Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Dowody osobiste

Rozmiar tekstu: A A A

Dowody osobiste


Gdzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?


1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej, ustnej lub w formie dokumentu elektronicznego (wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP).


Wymagane dokumenty:
 

- wypełniony formularz o wydanie dowodu osobistego bez podpisu składa się przy stanowiskach 18,19,21,22,24,25 przy czym na stanowiskach nr 24 i 25 można odebrać gotowy dokument.
- do wniosku dołącza się jedną aktualną kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości ,wykonaną na jednolitym jasnym tle, przedstawiającym osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.


WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE.:
z wyjątkiem:
a) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.
b) Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władza rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
c) Osoby ubezwłasnowolnionej niepozostającej pod władzą rodzicielską w imieniu, której wniosek składa opiekun prawny.
d) Osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
2. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w sposób jak wyżej, z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba lub jej pełnomocnik zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
( zgłoszenia takich wyjazdów są przyjmowane w budynku Urzędu Miejskiego ul. Wolności 286 SALA OBSŁUGI KLIENTA stanowiska dot. dowodów osobistych nr 18,19,21,22,24,25 lub telefonicznie pod nr 37 - 33 - 565.
3. DZIECI POWYŻEJ 5-TEGO ROKU ZYCIA MUSZĄ BYĆ OBECNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Z DNIEM 01.01.2010R. NIE POBIERA SIĘ OPŁATY ZA DOWÓD OSOBISTY


UWAGA: sugerowany jest wniosek oryginalny, nie ponosimy odpowiedzialności za druki pobrane z Internetu. W przypadku pobierania druku z Internetu prosimy o dwustronne drukowanie.


Odbiór dowodu osobistego:


1. Dowód osobisty dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
2. Dowód osobisty dla osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, rodzic albo kurator.
3. Wymagana jest obecność osoby dla której został wystawiony dowód osobisty, chyba, że była ona obecna przy składaniu wniosku na dowód.
4. Dzieci do 5 roku życia nie muszą być obecne.


Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada niżej wymienione dokumenty:


- potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
- posiadany dotychczas dowód osobisty w celu unieważnienia (po unieważnieniu dowodu osobistego zwraca się go z urzędu wnioskodawcy)
- zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ( w przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia).
- przy odbiorze dowodu osobistego, cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę pobytu stałego lub kartę czasowego pobytu.


Termin załatwienia sprawy:


1. termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni,
2. zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów w/w sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Wniosek_o_wydanie_dowodou .pdf 85 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zawartość stopki

Projekt i realizacja: