Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności, druk (CEIDG-1) dostępny w budynku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na parterze przy ul. Karola Miarki 8 oraz BIP-ie:
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/439/204?o=tp1&e=s/204

Opłata stała

Wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Termin załatwiania spraw

Do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób i miejsce odbioru dokumentu

Odbiór zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę, przez upoważnioną osobę za okazaniem dowodu osobistego lub za pośrednictwem strony www.firma.gov.pl.
Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna na parterze w budynku przy ul. Karola Miarki 8, tel. (032) 37-33-397 lub (032) 630-35-90.

Tryb odwoławczy

W przypadkach kiedy zgłoszone zmiany nie dotyczą danych objętych wpisem, bądź podjęcie działalności gospodarczej nie podlega wpisowi do ewidencji, wydawana jest decyzja o odmowie dokonania zmian w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia jej Stronie.

Inne informacje

Klasyfikacja PKD: www.stat.gov.pl

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 220, poz. 1447 ze zm.) - wersja ujednolicona.
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn zm.).
• Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764).
• Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 Nr 106, poz. 622).
• Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 Nr 18, poz. 97 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2010 Nr 47, poz. 278) transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Instrukcja_CEIDG-1_23_listopada_2012m .pdf 96 (kB)
CEIDG-1_v1.04 .pdf 58 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: