Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Etap czwarty

Wyrobienie pieczęci oraz utworzenie firmowego konta bankowego

Nie ma w obecnych regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej formalnego wymogu posiadania pieczątki. Nie ma bowiem żadnego przepisu, który by wprost taki obowiązek na przedsiębiorcę nakładał. Praktyka jednak jest taka,
że pomimo braku nałożonego przez ustawy obowiązku, pieczątka wydaje się niezbędna
dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, gdyż w przypadku jej braku załatwienie części formalności w bankach, czy urzędach będzie w praktyce niemożliwe.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. .

Z wyłączeniem ww. sytuacji przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego
lub rachunku w SKOK. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować
o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą formularza CEIDG-1.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: