Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Kiedy pracodawca musi posiadać kasę fiskalną

27.09.2018
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych

1. Kasa fiskalna.

Kasa fiskalna inaczej kasa rejestrująca jest to urządzenie dokumentujące transakcje na tzw. „paragonach fiskalnych” i rejestrujące dane ze sprzedaży towarów lub usług i na bieżąco oraz okresowo zapisujące te dane w pamięci. Kasa fiskalna staje się koniecznością dla coraz większej liczby przedsiębiorców. Ciągłemu poszerzeniu ulega, bowiem grupa transakcji, które muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej w przypadku transakcji z podmiotami prywatnymi.

Podkreślić należy, że od 1 stycznia 2018 r., niektóre rodzaje działalności nadal pozostały zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z ww. rozporządzeniem zakres zwolnień obejmuje odebranie dotychczasowych przywilejów niektórym grupom przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 111 ust 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących dotyczy tych podatników, którzy dokonują sprzedaży, z tytułu, której nie mają obowiązku wystawiania faktur (chyba, że nabywca tego zażąda). Powyższy obowiązek dotyczy, więc sprzedaży na rzecz określonej grupy podmiotów. Nie ma natomiast obowiązku ewidencjonowania sprzedaży np. na rzecz spółek kapitałowych i innych osób prawnych. Jednakże nie oznacza to, że istnieje zakaz ewidencjonowania takiej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Wskazać również należy, że sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej muszą ewidencjonować nie tylko podatnicy zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni, ale również podatnicy, którzy są zwolnieni od podatku od towarów i usług ze względu na przedmiot transakcji lub podmiot dokonujący czynności. Powyższe zostało podkreślone w Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2011 r. (I SA/Bd 19/11, Legalis).

Powyższe oznacza, że podatnik, który jest zwolniony podmiotowo, prowadzący mały sklep osiedlowy, powinien zainstalować kasę rejestrującą po przekroczeniu limitu obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Ponadto wskazać należy, że przepisy unijne nie regulują zasad stosowania kas rejestrujących. Jednakże zgodnie z art. 242 dyrektywy 2006/112/WE, każdy podatnik powinien prowadzić ewidencję księgową w sposób wystarczająco szczegółowy do celów stosowania VAT oraz kontroli przez organ podatkowy. Na tym gruncie w ustawie o VAT zostały określone m.in.:

podmioty obowiązane do rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT);
konsekwencje naruszenia obowiązku ewidencjonowania (art. 111 ust. 2 ustawy o VAT);
obowiązki podatników ewidencjonujących sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 3–3d ustawy o VAT);
zasady korzystania z ulg na zakup kas (art. 111 ust. 4–6 ustawy o VAT);
zagadnienia związane z dopuszczaniem kas rejestrujących do obrotu (art. 111 ust. 6a–6l ustawy o VAT).

2. Zwolnienie podmiotowe z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej można podzielić na podmiotowe i przedmiotowe.

Ogólne zwolnienie podmiotowe jest uregulowane w art. 113 ustawy o VAT zgodnie, z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jednakże przedsiębiorcy, pomimo nieprzekroczenia pułapu obrotów, o którym mowa w tym przepisie, po przekroczeniu limitu obrotów związanych ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych są obowiązani do wydawania klientom paragonów i ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy.

Wskazać należy, że po przekroczeniu limitu obrotów wynoszących 200 000 zł, przedsiębiorca może po roku powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT, jeżeli w kolejnym roku obrót będzie niższy. Jednakże powrót do zwolnienia z używania kasy po roku jej obligatoryjnego stosowania, na zasadach zbliżonych do podatników zwolnionych podmiotowo z samego VAT, nie jest możliwy. Wobec powyższego można być zwolnionym podmiotowo z VAT i jednocześnie nadal już zobowiązanym do ewidencjonowania za pomoc kasy fiskalnej ze względu na przekroczenie limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Podmiotowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej określa § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji, gdzie używana jest kasa fiskalna zgodnie, z którym zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.:

podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku, gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej ,,udziałem procentowym obrotu'', był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;
podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:

za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

- będzie wyższy niż 80%;

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454 i 1948):

które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, albo
jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie podmiotowe dotyczy przede wszystkim podatników, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym
20. 000 zł.

Natomiast zwolnienie przedmiotowe z obowiązku fiskalizacji reguluje § 2 ust 1 ww. Rozporządzenia. Takie zwolnienie to prawo do sprzedaży pewnej kategorii towarów i usług na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, bez obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy.

Zwolnienie takie obowiązuje nawet w przypadku, gdy podatnik przekroczył limit obrotów obligujący go do stosowania kasy fiskalnej w odniesieniu do innych towarów i usług. Jednakże od tej zasady są wyjątki, które dotyczą tzw. bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy, o czym mowa w pkt. 3.

3. Kiedy niestosuje się przepisów zwalniających z posiadania kasy fiskalnej.

W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji, gdzie używana jest kasa fiskalna, zostały określone czynności, które zawsze będą powodować obowiązek zaewidencjonowania ich na kasie fiskalnej bez względu na wysokość obrotu (o ile będzie to sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

Do katalogu czynności, w stosunku, do których nie mają zastosowania przepisy zwalniające z kasy fiskalnej (bez względu na osiągnięty limit obrotów) zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia zaliczono m.in.:

dostawę:

gazu płynnego,
części do silników (PKWiU 28.11.4),
silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
nadwozi do pojazdów silnikowych(PKWiU 29.20.1),
przyczep i naczep: kontenerów (PKWiU 29.20.2),
części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 204r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą,
zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych, jako paliwa silnikowe albo, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

oraz świadczenie usług:

przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
doradztwa podatkowego,
związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.
kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

4. Termin rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.

Termin rozpoczęcia ewidencjonowania to termin, w którym podatnik jest obowiązany po raz pierwszy użyć kasy rejestrującej do zaewidencjonowania sprzedaży. Jednakże nie można tego mylić z samym momentem rozpoczęcia ewidencjonowania, a mianowicie z pierwszym użyciem kasy rejestrującej do zaewidencjonowania konkretnej sprzedaży za jej pomocą.

Ważne: Jeżeli przedsiębiorca dokonuje sprzedaży towarów lub usług, które obowiązkowo muszą zostać zewidencjonowane na kasie fiskalnej (katalog wymieniony w § 4 rozporządzenia) to wskazać należy, że już pierwsza transakcja na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych powinna zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej.

Podstawowy termin na rozpoczęcie ewidencji na kasie fiskalnej po utracie zwolnienia, zgodnie z § 5 rozporządzenia to 2 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia. Wyjątkiem od tej reguły jest wykonywanie czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia. W takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany do ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej, od chwili wykonania czynności wymienionej w tym paragrafie.

Uwaga: Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej przedsiębiorca musi złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Termin na złożenie takiego oświadczenia to 7 dni od dnia dokonania czynności fiskalizacji kasy.

Fiskalizacja kasy dokonywana jest przez serwisanta kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci kasy fiskalnej. Fiskalizację potwierdza się za pomocą wykonania raportu fiskalnego dobowego. Wydruk takiego raportu dołączany jest do książki kasy.

Co ważniejsze złożenie oświadczenia będzie dawało możliwość odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej. Ponadto na podstawie złożonego oświadczenia właściwy naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie fiskalnej numer ewidencyjny, który przedsiębiorca będzie musiał nanieść na obudowę kasy w sposób trwały.

5. Ulga na zakup kasy fiskalnej.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Przedsiębiorca, który rozpoczyna ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas rejestrujących może odzyskać część kwoty poniesionych na jej zakup w ramach ulgi, która polega m.in. na:

odliczeniu od podatku należnego kwoty ulgi – w przypadku podatników zarejestrowanych, jako podatnicy VAT czynni;
uzyskania kwoty ulgi na rachunek bankowy – w przypadku podatników świadczących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo lub podatników zwolnionych podmiotowo.

Ważne: Z ulgi można skorzystać jedynie, jeżeli przedsiębiorca zakupi kasę fiskalną przy rozpoczęciu działalności. Powyższe oznacza, że ulga nie będzie przysługiwała przedsiębiorcom, którzy zakupili kasy fiskalne później tj. w trakcie prowadzenia działalności. Powyższe potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w Wyroku z dnia 20 stycznia 2011 r., (I SA/Wr 1186/10, Legalis), w którym wskazał, że: „Nie ma wątpliwości, że ustawodawca w treści przepisu art. 111 ust. 4 ustawy uzależnił przyznanie ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących od ich zgłoszenia na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania (powstania obowiązku), co przy analizie treści [...] rozporządzenia wymagającego przy zgłoszeniu naczelnikowi urzędu skarbowego wskazania ilości kas i miejsca ich używania, nie pozostawia wątpliwości, że późniejszy zakup kas w związku z poszerzeniem działalności, które nie były objęte zgłoszeniem, nie daje podatnikowi prawa do ulgi z tytułu ich zakupu”.

6. Kary za brak kasy fiskalnej.

Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której okaże się, że przedsiębiorca narusza obowiązek polegający na ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, to wskazać należy, że organ podatkowy ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą już orzeczoną odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. O powyższym stanowi art. 111 ust 2 ustawy o VAT.

Z powyższego przepisu wynika, że kara za nieprowadzenie ewidencji za pomocą kasy rejestrującej wymierzana jest wyłącznie za okres nieprowadzenia ewidencji. Ponadto kara jest ustalana w oparciu o ceny zakupu towarów i usług, których odprzedaż powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej.

Wskazać również należy, że wdrożenie kasy z opóźnieniem będzie skutkowało uniemożliwieniem skorzystania z ulgi na jej zakup.

7. Dane, jakie powinny być zawarte na paragonie fiskalnym.

Przez paragon fiskalny zgodnie z § 2 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących rozumie się wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży.

Dane, jakie mogą zostać wpisane na paragonie fiskalnym zostały określone w § 8 ust 1 ww. rozporządzenia, z którego wynika, że paragon fiskalny powinien zawierać, co najmniej:

imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
numer kolejny wydruku;
datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
cenę jednostkową towaru lub usługi;
ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
łączną kwotę podatku;
łączną kwotę sprzedaży brutto;
oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
kolejny numer paragonu fiskalnego;
numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;
logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Ponadto zgodnie z § 8 ust 2 wydruk paragonu fiskalnego musi być czytelny i umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Natomiast zgodnie z § 8 ust 3 rozporządzenia informacje zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdować się w kolejności określonej w ust. 1, z wyjątkiem takich informacji jak data oraz godzina i minuta sprzedaży, a logo fiskalne i numer unikatowy kasy muszą być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221);
Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej;
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2454);
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 363);
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Bd 19/11 (Legalis);
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Bd 6/11 (Legalis);
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2011 r., sygn.. akt I SA/Wr 1186/10 (Legalis),
Jacek Matarewicz. Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz. (2018 LEX);

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: