Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Projekt nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej - nowa definicja znaku towarowego i ułatwienia dla korzystających z ochrony na znak towarowy

12.02.2019
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych

Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo własności przemysłowej. Nowela ma na celu dostosowanie obowiązujących norm dotyczących znaków towarowych do standardów przyjętych w Unii Europejskiej.
Celem ustawy jest dostosowanie obowiązujących norm do standardów Unii Europejskiej w tym zakresie, określonych przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z 16.12.2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. UE L Nr. 336 z 2015 r., s. 1).
Zgodnie z dyrektywą zmianie uległa definicja znaku towarowego. W związku z postępem technologicznym nastąpiło odejście od konieczności graficznej prezentacji znaku na rzecz nietradycyjnych znaków towarowych, takich jak dźwięki, zapachy czy hologramy.
Konsekwencją nowelizacji jest nowe brzmienie art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, zawierającego definicję znaku towarowego - cyt.: „Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony”. W szczególności znakiem towarowym może być: „wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk”.
Rozwiązania zawarte w nowelizacji zawierają korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania w zakresie procedury przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy. W szczególności odchodzi się od zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy na pisemny wniosek uprawnionego na rzecz uiszczenia opłaty w określonym terminie. Dzięki temu proces przedłużania ochrony na znak towarowy będzie mniej sformalizowany i szybszy. Wystarczy, że osoba uprawniona lub osoba ustawowo lub umownie upoważniona wniesie opłatę za kolejny okres ochronny.
Ponadto nowelizacja wprowadza obowiązek informowania przez Urząd Patentowy RP o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony znaku towarowego. Oznacza to uproszczenie i przyspieszenie całego procesu.
Sejm przyjął nowelizację 17.01.2019 r. Senat wprowadził w dniu 24.01.2019 r. drobne poprawki nie zmieniające podstawowych uregulowań noweli. Obecnie ustawa wróciła pod obrady komisji sejmowej.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: