Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Finansowanie działalności gospodarczej

Innowacje i rynki zagraniczne
 

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami
z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości
i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.
http://www.parp.gov.pl/

2. EU GO - portal zawierający informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej
w Polsce, zapewnia możliwość realizacji procedur administracyjnych drogą elektroniczną, umożliwia tłumaczenie informacji, przekierowuje na analogiczne portale innych państw europejskich. Pojedynczy Punkt Kontaktowy powstał przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, a zatem dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców. Za pośrednictwem strony internetowej Pojedynczego Punktu Kontaktowego przedsiębiorca może znaleźć szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania*
*źródło: http://www.paiz.gov.pl/
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/

3. SOLVIT - portal z informacjami o wsparciu dla firm aktywnych za granicą. Pokazuje sposoby rozwiązywania sporów z administracją, powstałych w wyniku niewłaściwego stosowania przepisów UE. System funkcjonuje w oparciu o sieć Centrów SOLVIT utworzonych przez Państwa Członkowskie (oraz Norwegię, Islandię i Lichtensteinie) w strukturach administracji krajowej. Centra SOLVIT zajmują się skargami pochodzącymi zarówno od obywateli jak
i przedsiębiorców i zobowiązane są znaleźć rozwiązanie zaistniałego problemu w krótkim terminie ustalonym na dziesięć tygodni. SOLVIT działa bezpłatnie.*
*źródło: http://www.paiz.gov.pl/
http://ec.europa.eu/solvit/index_pl.htm

4. Twoja Europa - portal zawierający m.in. informacje o wsparciu finansowym dla firm
i zasadach odpowiedzialności. Jest pomocny w różnych sytuacjach, z jakimi można mieć do czynienia w innych krajach UE. Zawiera też informacje dla firm prowadzących działalność za granicą. Portal zapewnia bezpłatne poradnictwo poprzez kontakt drogą e-mailową lub telefoniczną z odpowiednimi służbami UE udzielającymi pomocy i porad bardziej szczegółowych lub dostosowanych do indywidualnych potrzeb.*
http://europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm
*źródło: http://www.paiz.gov.pl/

5. Portal Promocji Eksportu. Rejestrując na portalu uzyskasz dostęp do zweryfikowanych przez zagraniczne placówki Ministerstwa Gospodarki i niepublikowanych nigdzie zapytań ofertowych z całego świata.
https://www.trade.gov.pl/pl/

6. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych - Wydział Wspierania Polskich Inwestycji wspiera polskie firmy zainteresowane inwestowaniem za granicą w formie:
 Bezpośrednich inwestycji
lub
 fuzji i przejęć (mergers & acquisition).
http://www.paiz.gov.pl/wsparcie_polskich_firm

7. Enterprise Europe Network – jest to największa na świecie sieć wspierająca MŚP
w internacjonalizacji. Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.
http://www.een.org.pl/
Enterprise Europe Network - South Poland - 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), koordynator: Świętokrzyskie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Sp. z o.o. Strona internetowa konsorcjum www.een.net.pl

8. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - instytucja wspierająca uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów
w Programie Ramowym Horyzont 2020.
Program Horyzont 2020 wspiera współpracę nauki z przemysłem oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Program Horyzont 2020 to największy na świecie instrument wspierający badania i innowacje, wdrażany przez Komisję Europejską.
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=17560

9. Platforma Transferu Technologii - portal skierowany głównie do przedsiębiorców poszukujących krajowych rozwiązań innowacyjnych. Głównym celem portalu „Bazy wiedzy
o nowych technologiach” jest zebranie w jednym miejscu informacji o zasobach innowacyjnych instytutów badawczych IB (głównie nadzorowanych przez Ministra Gospodarki), a także centrów badawczo-rozwojowych CBR, tj. przedsiębiorców, którym Minister Gospodarki nadał taki status na mocy ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
https://ptt.arp.pl/node

10. Portal Innowacji - jest źródłem wiedzy na temat wspierania innowacyjności i transferu technologii. Można w nim znaleźć informacje dotyczące m.in. dostępności nowych technologii, źródeł finansowania innowacji, instytucji, a także programów wspierających innowacyjność.
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp

11. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – instytucja wdrażająca i udzielająca wsparcia m.in. na badania naukowe, prace rozwojowe, świadczenie usług badawczych, projekty nastawione na pogłębienie współpracy naukowo-technicznej pomiędzy polskimi jednostkami naukowymi,
a przedsiębiorstwami. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.
www.ncbir.pl/
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: