Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Poręczenia

1. Bank Gospodarstwa Krajowego BGK
Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu - tryb indywidualny - Poręczenia i gwarancje ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK"

Z oferty rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń
i gwarancji BGK" skorzystać mogą podmioty gospodarcze realizujące projekty
z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także podmioty realizujące projekty infrastrukturalne.
Poręczenie/gwarancja jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu, które Przedsiębiorca może otrzymać celem uzyskania kredytu inwestycyjnego lub obrotowego w szczególności na:
• realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej,
• projekty infrastrukturalne,
• projekty związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych;
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/rzadowy-progr...
Gwarancja należytego wykonania umowy - Poręczenia i gwarancje ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK"
Gwarancja wydawana jest przez oddział BGK na wniosek Wykonawcy przedsięwzięcia
i stanowi zabezpieczenie na wypadek gdyby klient nie zrealizował przedsięwzięcia zgodnie
z umową.
Gwarancja udzielana jest przez BGK we własnym imieniu i na własny rachunek w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej
i rozwoju regionalnego*, obejmujących projekty realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub funduszy państw członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein).
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/rzadowy-progr...
Gwarancje w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG)
Gwarancje z Funduszu Gwarancyjnego POIG, oferowane przez BGK, są udzielane przy współpracy
z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi w ramach programu gwarancji de minimis.
Lista współpracujących banków:
1. Alior Bank S.A.,
2. Bank BPH S.A.,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
4. Bank Zachodni WBK S.A.,
5. ING Bank Śląski S.A.,
6. mBank S.A.,
7. Bank Millennium S.A.,
8. PKO Bank Polski S.A.,
9. Raiffeisen Bank Polska S.A.,
10. SGB-Bank S.A.
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-w-r...
 

2. Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy - Fundusz Poręczeń́ Kredytowych z udziałem BGK

Instytucja działa w ramach Krajowego Systemu Poręczeń i Gwarancji Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Fundusz udziela poręczeń dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa śląskiego. Poręczenia oferowane są przedsiębiorcom ubiegającym się o kredyt lub pożyczkę we współpracujących
z Funduszem instytucjach finansowych.
Dzięki poręczeniom możliwe jest uzyskanie kredytu/pożyczki w sytuacji, gdy posiadane i proponowane przez przedsiębiorcę formy zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczki są dla instytucji finansowej niewystarczające.
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
40-045 Katowice, ul. Astrów 10
tel. (32) 785 85 85, fax (32) 785 88 16
www.rfp.pl

3. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

KUKE S.A. spółką, którego akcjonariuszem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego.
Firma oferuje m.in.:
 ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego;
 firma ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat;
 spółka faktoringowa http://www.kuke-finance.pl/ finansuje zagraniczne i krajowe należności
w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu - ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.
http://www.kuke.com.pl/ubezpieczenie_inwestycji_bezposrednich_za_granica...
 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Dla_MSP .docx 88 (kB)
Poreczenia_kredytow_i_pozyczek .docx 143 (kB)
Poreczenia_leasingow .docx 50 (kB)
Poreczenia_wadiow_przetargowych .docx 179 (kB)

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: