Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Projekt "Pakiet na start"

Celem głównym projektu "Pakiet na start" jest rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację zawodową osób zamieszkujących na terenach rewitalizowanych Miasta Zabrze. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Realizacja projektu przyczyni się do spadku bezrobocia i aktywizacji gospodarczej Miasta.

Spis ulic i dzielnic terenów rewitalizowanych znajduje się poniżej w załączniku.

Dla kogo?

W ramach projektu wyłonione zostaną 34 osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo po 30 roku życia, które będą należały do jednej z poniższych grup:
- kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
- osób z niepełnosprawnościami,
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotnych, osoba długotrwale bezrobotna to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób powyżej 25 roku życia),
- o niskich kwalifikacjach, osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określony w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Zgodnie z ISCED 2011 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczyć osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1, 2 lub 3:
Poziom 1: wykształcenie podstawowe
Poziom 2: wykształcenie gimnazjalne
Poziom 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum; Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające; Zasadnicza szkoła zawodowa.

Wsparcie dla uczestników projektu:

  • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • jednorazowe bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 26 808,48 PLN na osobę),
  • wsparcie pomostowe finansowe przez okres do 6 mies. z możliwością przedłużenia na wniosek uczestnika projektu do 12 mies. (do 2 100 PLN na osobę),
  • stypendia szkoleniowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
  • szkolenia i doradztwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt "Pakiet na start" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania 2 243 554,54 PLN

Więcej informacji udziela:

biuro projektu: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
adres: ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze
tel.: (32) 273-97-76,
e-mail: zcrp@um.zabrze.pl
godziny otwarcia: poniedziałek 7.30-17.00
wtorek-piątek 7.30-15.30.

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Zarzadzenie_3_ZCRP_2019 .pdf 140 (kB)
Pakiet_na_start_promocja .pdf 482 (kB)
Regulamin_rekrutacji .pdf 786 (kB)
Zal._nr_1_Formularz_rekrutacyjny .rtf 1 (MB)
Zal._nr_2_karta_oceny_formalnej .pdf 252 (kB)
Zal._nr_3_karta_oceny_merytorycznej .pdf 302 (kB)
Zal._nr_4_Formularz_OCENY-DORADCY-ZAWODOWEGO .pdf 275 (kB)
Zal._nr_5_Formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowo-doradczych .pdf 344 (kB)
Zal._nr_6_Opis-sektorow-wykluczonych-z-mozliwosci-ubiegania-sie-o-otrzymanie-wsparcia .pdf 724 (kB)
Zal._nr_7_wykaz_dzielnic_i_ulic_terenow_rewitalizowanych_Miasta_Zabrze .pdf 318 (kB)
Zal._nr_8_wzor_oswiadczenia_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie .docx 70 (kB)
Zal._nr_9_Umowa_o_udzielenie_wsparcia_doradczo-szkoleniowego .pdf 1 (MB)
Regulamin_przyznawania_srodkow_finansowych .pdf 795 (kB)
zal._1_umowa_o_udzielenie_wsparcia_finansowego .pdf 404 (kB)
Zal._2._umowa_wsparcie_pomostowe .pdf 672 (kB)
zal._3_aneks_do_umowy .pdf 406 (kB)
zal._4_umowa_o_udzielenia_wsparcia_pomostowego_w_formie_uslug_doradczych .pdf 341 (kB)
zal._5_Biznesplan .docx 787 (kB)
zal._6_szczegolowe_zestawienie_towarow_i_uslug .docx 55 (kB)
Zal._7_-_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis .pdf 426 (kB)
zal._8_oswiadczenia .docx 745 (kB)
zal._9_Karta_oceny_biznesplanu .pdf 509 (kB)
zal._10_wniosek_o_przyznanie_fin_wsparcia_pomostowego .docx 62 (kB)
zal._11_HARMONOGRAM_RZECZOWO .docx 60 (kB)
zal._12_oswiadczenie_o_dokonaniu_zakupow .pdf 342 (kB)
zal._13_zestawienie_towarow_i_uslug .docx 54 (kB)
zal._14_karta_weryfikacji_wniosku .pdf 655 (kB)
Zal._15_potw._wykonania_uslugi_szkoleniowo-doradczej .pdf 365 (kB)
PakietNaStart_A2_druk .pdf 191 (kB)
PakietNaStart_DL_druk .pdf 186 (kB)
Zarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_zwrotu_kosztow_dojazdu_Regulaminu_zwrotu_kosztow_opieki_nad_dzieckiem_lub_osoba_zalezna_oraz_Regulaminu_przyznawania_i_wyplacania_stypendiow_szkoleniowych_w_ramach_projektu .pdf 1 (MB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: