Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

 

Śląskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) działa w Polsce w oparciu o Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (poddziałanie 6.2.1.) i należy do krajowej sieci COIE stworzonej zgodnie z założeniami projektu systemowego Ministra Gospodarki, który zakłada funkcjonowanie w każdym województwie po jednym punkcie informacyjnym, w oparciu o jednolite standardy świadczenia usługi informacyjnej.
Śląskie COIE zostało powołane w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, jako referat Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej. Inauguracja działalności programu na śląsku odbyła się na konferencji 13 grudnia 2012r.
Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowią: PAIIZ, PARP, KIG i regionalne/terytorialne izby gospodarcze, regionalne agencje rozwoju itp. oraz Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów (WPHI), współpracujące z COIE przy obsłudze przedsiębiorców a także miasta i gminy na terenie województwa.

Cele projektu to:
- Podejmowanie działań mających na celu wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do kompleksowych i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji działalności eksportowej lub inwestycyjnej poza granicami kraju.
- Udrożnienie przepływu informacji między przedsiębiorcami, samorządem województwa a Ministerstwem Gospodarki, i umożliwienie realnego wpływu samorządu i przedsiębiorstw na realizację polityki współpracy gospodarczej z zagranicą poprzez dążenie do wzrostu inwestycji zagranicznych w poszczególnych regionach.

W ramach COIE realizowane są następujące zadania:
• Informacyjne (bazy danych, materiały informacyjno – promocyjne, strona www.slaskie.coie.gov.pl);
• Doradcze (zasady prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, analizy rynkowe i branżowe, zamówienia publiczne);
• Organizacyjne (udział w organizacji misji, konferencji, targów i wystaw, obsługa wizyt inwestorskich).

Centrum działa w oparciu o realizację dwóch konkretnych usług:
1) PRO-EKSPORT
• identyfikacja rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicę Polski;
• wyszukiwanie w dostępnych bazach danych informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym;
• organizacja spotkań informacyjnych i branżowych oraz konferencji dla eksporterów dot. warunków eksportu na rynki zagraniczne, a także zagadnień prawnych, podatkowych, certyfikacyjnych, z zakresu prawa pracy, itp.;
• umożliwianie ekspozycji materiałów promocyjnych polskich firm na wybranych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych;
• informowanie o aktywnych instrumentach wsparcia eksportu w obszarze finansowym, usługowym i instytucjonalnym;
• udostępnianie informacji o branżach i rynkach zagranicznych z dostępnych baz, zawierających dane statystyczne oraz marketingowe
o krajach, rynkach, branżach i firmach;
• inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi firmami operującymi na rynkach zagranicznych (udostępnianie kontaktów do zagranicznych przedsiębiorstw pozyskanych, rozpowszechnianie zapytań ofertowych zagranicznych firm zainteresowanych importem polskich towarów).
2) PRO-BIZ
• dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie;
• promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatów województwa śląskiego;
• udzielanie informacji o warunkach inwestowania, obowiązujących przepisach i procedurach związanych z inwestowaniem i działalnością gospodarczą;
• pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami biznesowymi;
• organizowanie i przyjmowanie, we współpracy z instytucjami samorządowymi i okołobiznesowymi misji gospodarczych.;
• dostęp do rynków zagranicznych dzięki kontaktom z WPHI Ambasad i Konsulatów RP, oraz dzięki współpracy z zagranicznymi regionami partnerskimi.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do korzystania z naszych usług a jednostki samorządu terytorialnego do współpracy przy promocji gospodarczej regionu.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: