Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Ulgi i zwolnienia

Pomoc regionalna w Gminie Zabrze
 

I. Uchwała Nr X/98/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2015r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Zabrze.
Uchwała skierowana jest do przedsiębiorców, którzy planują zrealizować na terenie miasta Zabrze (za wyjątkiem obszarów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze), inwestycję początkową (załącznik poniżej).


Aby skorzystać ze zwolnienia należy spełnić warunki określone w w/w uchwale oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz na pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015, poz. 174 – dalej rozporządzenie).
1. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zwolnienie?
Przed rozpoczęciem inwestycji początkowej przedsiębiorca musi złożyć pisemne zgłoszenie na druku stanowiącym załącznik do uchwały oraz musi zakończyć inwestycję początkową
w terminie do 31 grudnia 2021 roku lub utworzyć nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową w terminie 3 lat od dnia jej zakończenia.
Ponadto zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje jeżeli
1) mikroprzedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 100 000 zł albo utworzy co najmniej 2 nowe miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej;
2) mały przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 500 000 zł albo utworzy co najmniej 10 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej;
3) średni przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 5 000 000 zł albo utworzy co najmniej 75 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej;
4) duży przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 20 000 000 zł i utworzy co najmniej 200 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.
 

2. Jaka może być maksymalna intensywność pomocy?
Intensywność pomocy jaką można uzyskać na podstawie uchwały jest analogiczna z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz na pomoc na infrastrukturę lokalną i wynosi 25%.
Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu ustalonym przez Komisję Europejską, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców, co stanowi łącznie 45% oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, co stanowi łącznie 35%.
 

3. Co zaliczamy do kosztów kwalifikowanych?
Kwestia kosztów kwalifikowanych została uregulowana w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz na pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015, poz. 174).
Dla przykładu, do kosztów związanych z inwestycją początkową zalicza się m.in. cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania, cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki poniesione po dniu dokonaniu zgłoszenia.
 

4. Jak długo można korzystać z pomocy?
Zwolnienie przysługuje po zakończeniu inwestycji początkowej:
1) przez okres 5 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, gdy cała inwestycja zostanie ukończona w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym po dniu zakończenia inwestycji początkowej lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu zakończenia inwestycji początkowej- w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.
2) przez okres 5 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca od utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym po dniu utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po utworzeniu pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej- w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.
Zwolnienie nie może przekroczyć w okresie zwolnienia, należnego podatku od nieruchomości.
 

5. Jakie inwestycje oraz przedsiębiorcy są wyłączone z otrzymania zwolnienia?
Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie dotyczy:
1) przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością bankową;
2) przedmiotów opodatkowania związanych z budynkami przeznaczonymi na działalność handlową i handlowo-usługową, których powierzchnia przekracza 500 m2;
3) przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie stacji paliw;
4) przypadku rozpoczęcia prac nad realizacją projektu przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
5) beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem;
6) przypadków wskazanych w art. 1 ust. 2-5 i art. 13 lit.a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE l 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.
 

6. Jakie okoliczności powodują utratę zwolnienia?
Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje w przypadku, gdy:
1) inwestycja nie zostanie utrzymana w Zabrzu przez okres 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji lub
2) nowe miejsca pracy utworzone w następstwie inwestycji początkowej nie zostaną utrzymane w Zabrzu przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP – w przypadku, gdy koszty kwalifikowane oblicza się w sposób określony w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia;
3) beneficjent znajdzie się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE l 187 z 26.06.2014, str. 1);
4) beneficjent na dzień 31 grudnia posiada zaległości wobec budżetu Miasta Zabrze.
 

Szczegółowe informacje ->
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – tel. (32) 37 33 497
 


II. Uchwała Nr X/97/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.05.2015r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze.
Uchwała skierowana jest do przedsiębiorców, którzy planują zrealizować na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze, inwestycję początkową (załącznik poniżej).

Aby skorzystać ze zwolnienia należy spełnić warunki określone w w/w uchwale oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz na pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015, poz. 174).
 

1. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zwolnienie?
Przed rozpoczęciem inwestycji początkowej przedsiębiorca musi złożyć pisemne zgłoszenie na druku stanowiącym załącznik do uchwały oraz musi zakończyć inwestycję początkową
w terminie do 31 grudnia 2021 roku lub utworzyć nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową w terminie 3 lat od dnia jej zakończenia.
Ponadto zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje jeżeli
1) mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 100 000 euro albo utworzy co najmniej 5 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej;
2) średni przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 1 000 000 euro albo utworzy co najmniej 75 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej;
3) duży przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 5 000 000 euro albo utworzy co najmniej 200 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.
 

2. Jaka może być maksymalna intensywność pomocy?
Intensywność pomocy jaką można uzyskać na podstawie uchwały jest analogiczna z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz na pomoc na infrastrukturę lokalną i wynosi 25% – na obszarach należących do województwa śląskiego;
Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu ustalonym przez Komisję Europejską, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców, co stanowi łącznie 45% oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, co stanowi łącznie 35%.
 

3. Co zaliczamy do kosztów kwalifikowanych?
Kwestia kosztów kwalifikowanych została uregulowana w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz na pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015, poz. 174).
Dla przykładu, do kosztów związanych z inwestycją początkową zalicza się m.in. cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania, cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki poniesione po dniu dokonaniu zgłoszenia.
 

4. Jak długo można korzystać z pomocy?
Zwolnienie przysługuje po zakończeniu inwestycji początkowej:
1) przez okres 10 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, gdy cała inwestycja zostanie ukończona w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym po dniu zakończenia inwestycji początkowej lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu zakończenia inwestycji początkowej- w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.
2) przez okres 10 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca od utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym po dniu utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po utworzeniu pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej- w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.
Zwolnienie, nie może przekroczyć w okresie zwolnienia, należnego podatku od nieruchomości.
 

5. Jakie inwestycje oraz przedsiębiorcy są wyłączone z otrzymania zwolnienia?
Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie dotyczy:
1) przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością bankową;
2) przedmiotów opodatkowania związanych z budynkami przeznaczonymi na działalność handlową i handlowo-usługową, których powierzchnia przekracza 500 m2;
3) przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie stacji paliw;
4) przypadku rozpoczęcia prac nad realizacją projektu przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
5) beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem;
6) przypadków wskazanych w art. 1 ust. 2-5 i art. 13 lit.a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE l 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.
 

6. Jakie okoliczności powodują utratę zwolnienia?
Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje w przypadku, gdy:
1) inwestycja nie zostanie utrzymana w Zabrzu przez okres 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji lub
2) nowe miejsca pracy utworzone w następstwie inwestycji początkowej nie zostaną utrzymane w Zabrzu przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP – w przypadku, gdy koszty kwalifikowane oblicza się w sposób określony w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia;
3) beneficjent znajdzie się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE l 187 z 26.06.2014, str. 1);
4) beneficjent na dzień 31 grudnia posiada zaległości wobec budżetu Miasta Zabrze.
 

Szczegółowe informacje ->
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – tel. (32) 37 33 497

 

SEKTOR ROLNICTWA
Pomoc w sektorze rolnictwa najczęściej przybiera formę:
1) Zwrotu podatku akcyzowego-
na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci rolni składają w dwóch terminach, tj.:
 od 1 do 28 lutego danego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku,
 od 1 sierpnia do 1 września danego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca danego roku.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE stanowi pomoc o nr SA. 39937 (2014/X).

2) Pomocy de minimis - na podstawie:
-Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013r.) - w zakresie przetwarzania i obrotu produktami rolnymi (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tym rozporządzeniu);
-Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z dnia 24.12.2013r.) - w zakresie pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, z wyjątkiem:
a) pomocy, której kwotę ustalono na postawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek;
b) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
c) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.PL L 352/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2013
Obecnie kwota pomocy de minimis dla sektora rolnictwa/produkcja podstawowa produktów rolnych/ wynosi 15 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych. Ww. pułap stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie. Zakres informacji, o których mowa w pkt. 3 został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
We wniosku o udzielenie pomocy de minimis, przedsiębiorca powinien wskazać przyczyny uzasadniające prośbę o udzielenie pomocy publicznej, w szczególności przedstawić swoją sytuację finansową popartą stosownymi dokumentami.


Szczegółowe informacje ->
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – tel. (32) 37 33 497


 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze .pdf 299 (kB)
Zwolnienia z podatku od nieruchomości na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze .pdf 299 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: