Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

XVI sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

22.01.2020
Autor: Wydział Kontaktów Społecznych

27 stycznia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XVI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048;
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w dzielnicy Biskupice w rejonie ul. Szyb Franciszek i ul. Bytomskiej w Zabrzu";
4) realizacji przez Miasto Zabrze programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020;
5) przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Zabrzu na rok 2020;
6) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Jana Matejki oraz Wilczej;
7) wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień;
8) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze;
9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
10) zmiany uchwały nr XXIX/410/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
11) zmiany uchwały nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
12) zmiany uchwały nr XV/276/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część rok;
13) przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2023;
14) przyjęcia do realizacji "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Zabrze na lata 2017-2026";
15) wniosku nr BK.1510.12.2019;
16) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze;
17) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze;
18) zmiany uchwały nr XIII/222/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję w latach 2020-2023;
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: