Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Przewodnik po budżecie - na co idą Twoje pieniądze?

Informacje podstawowe

1. Finanse jednostki samorządu terytorialnego
2. Główne parametry budżetu miasta Zabrze na 2019 rok
3. Dochody czyli skąd miasto posiada środki finansowe?
4. Wydatki czyli na jakie cele miasto wydaje również Twoje pieniądze?

1. Finanse jednostki samorządu terytorialnego

Budżet miasta jest aktem prawa mającym formę uchwały, w którym ustala się planowane roczne dochody, wydatki oraz przychody i rozchody. Można więc podzielić budżet na stronę wpływów i wypływów. Do pierwszej z nich zalicza się dochody i przychody, natomiast do drugiej wydatki i rozchody.

Dochody budżetowe stanowią prognozę i wyznacza się je na podstawie przewidywanych wpływów zarówno z dochodów własnych miasta (np. podatki, opłaty, czynsze) jak i z wpływów transferowanych z budżetu państwa w formie dotacji czy subwencji.

Wydatki natomiast, oznaczają nieprzekraczalne granice kosztów, które mogą zostać poniesione w celu realizowania zadań. Ukazują one zatem kierunki działania samorządu. Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż kierunki wydatków jednostek samorządu terytorialnego są ściśle określone w ustawach ustrojowych (o samorządzie gminnym i powiatowym) oraz innych aktach prawa regulujących poszczególne dziedziny życia społecznego.

Co jednak w sytuacji, gdy chcielibyśmy wydać więcej niż jesteśmy w stanie zgromadzić? Mamy wtedy do czynienia z pojęciem deficytu. Określa to stan naruszenia równowagi budżetowej poprzez ustalenie większych wydatków niż dochodów. Potrzebne są wówczas dodatkowe środki, które określamy mianem przychodów budżetowych. Na ogół pochodzą one z kredytów i pożyczek, czy też z emisji obligacji komunalnych. Są to zatem środki, które kiedyś trzeba będzie zwrócić. Prócz w/w przychodów istnieją również takie, które zwrotowi nie podlegają. Zaliczamy do nich spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta oraz wpływy pochodzące z nadwyżek na rachunku bankowym.

Odpowiedzią na przychody w budżecie samorządu są rozchody. Są to środki przeznaczone na spłatę wspomnianych pożyczek, kredytów oraz wykup wyemitowanych przez miasto obligacji. Są to również wypłaty związane z udzieleniem pożyczek ze środków publicznych oraz inne operacje finansowe.

Obowiązek skonstruowania budżetu samorządowego w formie uchwały, a także szereg wytycznych co do zawartości i formy prezentowanych danych, określony został w ustawie o finansach publicznych, która stanowi niejako Biblię dla samorządowych finansistów. Ponadto Rada Miasta Zabrze określiła procedurę uchwalania budżetu miasta, wraz z podaniem rodzaju i szczegółowości materiałów, które winny towarzyszyć jego tworzeniu.

Do kompetencji prezydenta należy sporządzenie projektu budżetu, natomiast ostatecznie to Rada Miasta zatwierdza jego kształt poprzez przyjęcie uchwały budżetowej.

Powrót na górę strony


2. Główne parametry budżetu miasta Zabrze na 2019 rok

Tabela 1
Główne parametry budżetu miasta Zabrze na 2019 rok
PLANOWANE DOCHODY 980 487 887 1 007 766 302 PLANOWANE WYDATKI
PLANOWANE PRZYCHODY 74 000 000 46 721 585 PLANOWANE ROZCHODY
  = =  
bilansowanie 1 054 487 887 1 054 487 887  

Powrót na górę strony


3. Dochody czyli skąd miasto posiada środki finansowe?

Wykres 1
Struktura dochodów według ważniejszych źródeł w 2019 roku

 

Rysunek

Tabela 2
Dochody według ważniejszych źródeł w 2019 roku
LP Wyszczególnienie Wartość Procentowo
A DOCHODY WŁASNE MIASTA 295 091 834 30,10%
I PODATKI I OPŁATY LOKALNE 150 207 272 15,32%
II DOCHODY Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 32 411 509 3,31%
III DOCHODY Z MIENIA 106 781 151 10,89%
IV POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE, W TYM: 5 691 902 0,58%
1    Wynagrodzenie SP 2 017 210 0,21%
2    Środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 297 220 0,03%
B ŚRODKI Z UE BP 59 841 272 6,10%
I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 9 488 468 0,97%
II EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 9 044 298 0,92%
III EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 41 148 297 4,20%
IV INNE 160 209 0,02%
C SUBWENCJE 206 107 172 21,02%
I OŚWIATOWA 173 214 508 17,67%
II RÓWNOWAŻĄCA 12 636 832 1,29%
III WYRÓWNAWCZA 20 255 832 2,07%
D UDZIAŁY W PODATKACH 238 553 315 24,33%
I PIT 228 553 315 23,31%
II CIT 10 000 000 1,02%
E DOTACJE 180 894 294 18,45%
I  Z BUDŻETU PAŃSTWA 174 783 365 17,83%
1    zadnia własne 30 349 496 3,10%
2    zadania zlecone 144 181 869 14,71%
3    porozumienia 252 000 0,03%
II Z INNYCH JST 973 220 0,10%
III Z FUNDUSZY CELOWYCH 5 137 709 0,52%
  R A Z E M 980 487 887 100,00%

Powrót na górę strony


4. Wydatki czyli na jakie cele miasto wydaje również Twoje pieniądze?

Jeśli rozliczasz się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Zabrzu, część Twojego podatku zasila budżet miasta Zabrze.


Tabela 3
Struktura wydatków ogółem miasta Zabrze w 2019 r.
Rysunek

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza:

293 012 950 zł

(czyli 29,08% wydatków miasta)

Rysunek

Rodzina, pomoc i opieka społeczna:

238 218 833 zł

(czyli 23,64% wydatków miasta)

Rysunek

Gospodarka komunalna, transport, usługi:

178 925 597 zł

(czyli 17,75% wydatków miasta)

Rysunek

Gospodarka mieszkaniowa:

65 980 047 zł

(czyli 6,55% wydatków miasta)

Rysunek

Kultura i sport:

108 127 278 zł

(czyli 10,73% wydatków miasta)

Rysunek

Administracja publiczna:

67 129 392 zł

(czyli 6,66% wydatków miasta)

Rysunek

Obsługa długu publicznego i poręczenia:

22 526 327 zł

(czyli 2,24% wydatków miasta)

Rysunek

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa:

13 322 245 zł

(czyli 1,32% wydatków miasta)

Rysunek

Ochrona zdrowia:

13 587 112 zł

(czyli 1,35% wydatków miasta)

Rysunek

Różne rozliczenia finansowe:

4 260 000 zł

(czyli 0,42% wydatków miasta)

Rysunek

Pozostałe:

2 676 521 zł

(czyli 0,27% wydatków miasta)

Razem wydatki miasta: 1 007 766 302 zł

Powrót na górę strony

Wielkości budżetowe zamieszczono wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. wg Uchwały III/14/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2019 rok.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: