Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Aktualności

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba zacząć od założenia Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrzynki kontaktowej), która dostępna jest na platformie SEKAP (www.sekap.pl) poprzez zakładkę `Logowanie`. Po zalogowaniu klient wybiera odpowiedni urząd, a następie określoną usługę. Więcej informacji o działaniu skrzynki znajduje się w dziale Pomoc.
Zachęcamy do zakładania kont na platformie SEKAP i zapoznania się z możliwościami oraz rozwiązaniami, jakie dostarcza.

http://bip.um.zabrze.pl/engine//bip/8/350?o=tp1&e=s|350

 

JESTEM W SIECI - ZABRZE LUBI IT

Wartość: 149 520,00 PLN

Źródło dofinansowania: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach konkursu grantowego “Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowanego przez Instytut Pracy i Edukacji w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Instytutem Rozwoju Rynku Pracy.

Termin realizacji: 01.09.2018 – 30.06.2019

Partnerstwo: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

Lider: Miasto Zabrze

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie lub nabycie podstawowych kompetencji cyfrowych przez nie mniej niż 267 mieszkańców miasta Zabrze

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 

Wychodząc naprzeciw współczesnym kierunkom rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Miasto Zabrze konsekwentnie realizuje założenia przyjęte w dokumencie „e- Zabrze Strategia budowy Społeczeństwa Informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020+”.
Dynamika zmian otoczenia wymusza na podmiotach gospodarczych, w tym również na jednostkach samorządowych konieczność ciągłego analizowania zachodzących procesów społeczno-gospodarczych, ich konsolidację i integrację. Przyjęta polityka unijna i krajowa w zakresie społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 za priorytet przyjmuje wsparcie wzrostu ekonomicznego i społecznego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych.
Jakie warunki musi spełnić miasto, by uważane było za inteligentne? W takim mieście główna rolę odgrywa społeczeństwo, wysoki poziom jakości jego życia, jego partycypacja w gospodarowaniu posiadanymi zasobami gospodarczymi i naturalnymi. Miasto inteligentne (z ang. Smart city) pomimo nacisku na technologię informacyjno-komunikacyjną, jako nadrzędny cel przyjmuje zaspokajanie podstawowych potrzeb jednostki, czyli bezpieczeństwa, przynależności, szacunku, samorealizacji
i szerokorozumianego rozwoju.
Wykonanie analizy SWOT – bardzo szczegółowej i rozległej - doprowadziło do aktualizacji Strategii budowy Społeczeństwa Informacyjnego, w tym do konsolidacji wielu projektów. Obecny dokument „e-Zabrze Strategia budowy Społeczeństwa Informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020+” zawiera
26 projektów.
Sprostanie przez gminę wymaganiom współczesnego e-społeczeństwa jest jednym z kluczowych zadań dla władz naszego miasta, które podejmuje szereg działań i realizuje projekty przyczyniające
się do wzmocnienia pozycji Zabrzan w rejonie i kraju.
W gminie Zabrze świadczone jest ponad 200 e-usług. Podstawowy zakres e-usług to: podatki, komunikacja, drogownictwo, transport oraz te dotyczące spraw obywatelskich i akt Urzędu Stanu Cywilnego. Realizacja projektów związana jest ze szkoleniami i konsultacjami z mieszkańcami
oraz przedstawicielami sektora przedsiębiorców. Ogromny wkład w podejmowane działania
ma wsparcie Rad Dzielnic, które chętnie współpracują z przedstawicielami Urzędu.
Projekty realizowane i zrealizowane przez miasto to m.in.: Zabrzański Budżet Partycypacyjny, Wykonanie inwentaryzacji zasobów IT Gminy Zabrze, Rozbudowa infrastruktury informatycznej
w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki oświatowe i inne uprawnione miasta Zabrze, „Współpraca - to się opłaca!”.

 

AKTUALNOŚCI

Nowe e-usługi geodezyjne


Miasto Zabrze pozyskało ponad 6,5 mln. zł dofinansowania unijnego na projekt: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze”.
Dzięki realizacji projektu, zdalnie, korzystając z internetu, będzie można załatwić sprawy, wymagające dziś osobistej wizyty w urzędzie. W ramach projektu planowana jest digitalizacja, czyli przetworzenie z tradycyjnej, papierowej formy na postać cyfrową, zasobów geodezyjnych Miasta Zabrze i udostępnienie ich w formie serwisu internetowego, umożliwiającego zdalną obsługę mieszkańców, inwestorów i projektantów, geodetów wykonujących prace na terenie naszego miasta, rzeczoznawców majątkowych, komorników sądowych a także podmiotów, zarządzających technicznym uzbrojeniem terenu, takich jak ZPEC czy ZPWiK. Zaplanowano również zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta, zarówno tych, którzy będą obsługiwać nowy system, jak i tych, którzy będą z niego korzystać.
Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020 w ramach działania pt.: "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020".
Budżet projektu:
wartość projektu: 7 769 493,00 zł,
dofinansowanie 85%: 6 604 069,05 zł,
środki własne 15%: 1 165 423,95 zł.

Ogłoszenie o wynikach konkursu opublikowano na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 


17 maja obchodzony jest Dzień Społeczeństwa Informacyjnego.
To coroczne święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 27 marca 2006 roku (A/RES/60/252) po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie (2005). W przeszłości dzień znany był, jako Światowy Dzień Telekomunikacji upamiętniający powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego 17 maja 1865 roku, a ustanowiony przez Konferencję Pełnomocników ITU w Maladze-Torremolinos w 1973 roku, jednak w 2006 podczas konferencji w Antalya postanowiono połączyć oba wydarzenia w Światowy Dzień Telekomunikacji
i Społeczeństwa Informacyjnego.Na całym świecie organizowane są akcje traktujące o nowych technologiach oraz roli informatyki w rozwoju społecznym i gospodarczym. W Polsce obchody corocznie organizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne.


Miasto Zabrze i jego jednostki (MBP i MGW) złożyło najwięcej projektów spośród wszystkich wnioskodawców konkursu RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe Śląskie / Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (2.1) – łączni 5 projektów tj:

„Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla Interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ” – wnioskodawca Miasto Zabrze

Główny zakres projektu:
W ramach projektu planowane jest wdrożenie ujednoliconych systemów informatycznych w jednostkach miejskich Miasta Zabrze. Wdrożenie modułów pozwoli na udostępnienie 19 nowych elektronicznych usług.
W projekcie przewidziano zakup 390 komputerów dla jednostek oraz sprzętu serwerowego dla UM, planowane jest też przeszkolenie 894 pracowników JM i UM.

Termin realizacji:
2017-2020

Budżet projektu:
Dofinansowanie : 85%
Środki własne: 15%

Elektroniczne usługi dla mieszkańców, przedsiębiorców udostępnione w ramach projektu:

 1. Przyjęcie wniosku o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 2. Zgłoszenie zmiany danych teleadresowych interesariusza
 3. Przyjęcie odwołania od decyzji administracyjnej
 4. Zakup karnetu miesięcznego na basen
 5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin
 6. Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego wynagrodzenia
 7. Zakup obiadów dla dzieci w szkołach
 8. Zakup posiłków dla dzieci w przedszkolach
 9. Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego zatrudnienia RP7
 10. Przyjęcie wniosku o pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin
 11. Przyjęcie wniosku o rezerwację Sali

Ponadto udostępnionych zostanie 8 e-usług wewnątrzadministracyjnych (np. przesunięcie środka trwałego pomiędzy JM).

„Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze” – wnioskodawca Miasto Zabrze

Główny zakres projektu:
W ramach projektu planowana jest digitalizacja (przetworzenie z tradycyjnej, papierowej formy na treści cyfrowe) zasobów geodezyjnych Miasta Zabrze i udostępnienie ich w formie 17 atrakcyjnych e-usług dla klientów ( np. udostępnianie mapy ewidencji gruntów i budynków czy zgłoszenie prac geodezyjnych) i 4 dla administracji. Planuje się również zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz szkolenia dla pracowników UM.

Termin realizacji:
2017-2020

Budżet projektu:
Dofinansowanie : 85%
Środki własne: 15%

Elektroniczne usługi dla mieszkańców, przedsiębiorców udostępnione w ramach projektu:
W projekcie ogółem planowane jest wdrożenie 21 e-usług,17 z nich nie było dotychczas świadczonych w ogóle a 4 na niższych poziomach dojrzałości tj.m.in.

 • Udostępnienie zbioru danych przedmiotowych Ewidencji Gruntów i Budynków
 • Udostępnianie zbioru dotyczącego działek ewidencyjnych
 • Udostępnianie zbioru dotyczącego budynków
 • Udostępnianie wykazu (skorowidza) działek ewidencyjnych
 • Udostępnianie mapy ewidencji gruntów i budynków
 • Udostępnianie mapy zasadniczej
 • Udostępnianie Zbioru danych dotyczących cen transakcyjnych nieruchomości w postaci elektronicznej
 • Zgłoszenie prac geodezyjnych
 • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
 • Wniosek o uwierzytelnienie materiałów
 • Wniosek o uzgodnienie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia teren
 • Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z rejestru gruntów/budynków/lokali

„Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej Miasta Zabrze” – wnioskodawca Miasto Zabrze

Główny zakres projektu:
W ramach projektu planuje się uruchomienie systemu VOIP (telefonii internetowej) oraz systemu Contact Center oferującego usługi elektroniczne, które realizowane będą przez Urząd Miejski w Zabrzu oraz podległe mu jednostki. Dzięki temu klienci będą mogli za pośrednictwem różnych form komunikacji ( media społecznościowe, chat, telefon i inne) korzystać z usług Miasta – np. zgłaszając lub otrzymując informacje o zdarzeniach drogowych, problemach z infrastrukturą miejską czy dowiadywać się o stanie załatwianej sprawy. W celu realizacji ww. usług niezbędna jest modernizacja istniejącej sieci szerokopasmowej ZMAN, rozbudowa wewnętrznych sieci internetowych w jednostkach i UM oraz zakup sprzętu, a także przeszkolenie 44 pracowników.

Termin realizacji:
2016-2020

Budżet projektu:
Dofinansowanie : 85%
Środki własne: 15%

Elektroniczne usługi dla mieszkańców, przedsiębiorców udostępnione w ramach projektu to m.in.:

 • Usługa zdalnego tłumaczenia dla osób z niepełnosprawnością słuchową i/lub mowy
 • Telekonferencja z wieloma pracownikami urzędu
 • Uzyskanie informacji o statusie sprawy
 • Wniosek o udzielenie szczegółowych informacji związanych z realizacją sprawy realizowany za pomocą aplikacji mobilnej (czat)
 • Wysłanie zgłoszenia za pomocą mediów społecznościowych

„Dostępna Biblioteka – zakup/aktualizacja systemu bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu” – wnioskodawca MBP im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu

Główny zakres projektu:
Projekt polega na aktualizacji posiadanego systemu bibliotecznego w MBP w Zabrzu, co pozwoli na unowocześnienie pracy Biblioteki i dostosowanie jej działalności do standardów europejskich. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu użytkowników do cyfrowych usług bibliotecznych jako element rozbudowy regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Termin realizacji:
2017

Budżet projektu:
Dofinansowanie : 85%
Środki własne: 15%

Elektroniczne usługi:
W ramach projektu zostaną uruchomione nowe e-usługi w oparciu o 5 funkcjonalności:

 • Zapisanie się do Biblioteki
 • Dokonanie e-płatności
 • Multiwyszukiwarka
 • Tworzenie e-półek,
 • Moduł katalogu www dla Bibliografii

„E-Muzeum – digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” – wnioskodawca Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Główny zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest digitalizacja zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego: rozwój e-usług kulturalnych poprzez utworzenie pracowni digitalizacji z systemami wspomagającymi zarządzanie i inwentaryzowanie zdigitalizowanych zasobów. W ramach projektu zostanie wykonanych 16659 skanów w różnych technologiach (3059 eksponatów) w celu udostępnienia ich on-line. Ponadto w formie cyfrowej zostanie upowszechniona baza danych z informacjami dot. zasobów muzealnych, pełniąca funkcję „bazy wiedzy" dla osób zainteresowanych, instytucji publicznych czy instytucji strefy naukowej (z możliwością wypożyczenia eksponatów, kwerendy, galerią obrazów). Projekt zakłada również dokumentowanie likwidowanych zakładów górniczych i pozostawianego przez nie dziedzictwa przemysłowego. W ramach projektu maszyny i urządzenia zostaną zdigitalizowane oraz pokazane online w 3D wraz z otoczeniem (budynki, wyrobiska).

Termin realizacji:
2017-2019

Budżet projektu:
Dofinansowanie : 85%
Środki własne: 15%

Elektroniczne usługi:
Platforma będzie zawierała w sobie szereg e-usług m.in.:

 • udostępnienie zdigitalizowanych zbiorów w formie e-muzeum,
 • kwerendy muzealne w formie wniosków i transakcji,
 • dostęp do zdigitalizowanych materiałów w jakości HQ w formie pełnej spersonalizowanej usługi,
 • wypożyczanie eksponatu, sprawdzenie informacji o zbiorze, również o stanie ilościowym, sprawdzenie stanu, elektroniczna informacja o zbliżającym się terminie zwrotu eksponatu lub zbioru.

Sieć światłowodowa w Zabrzu

13.09.2016 r.

Sieci światłowodowe pierwszy raz pojawiły w Polsce ok. 15-tu lat temu. Obecnie jest ich ponad 100 tyś. kilometrów i ciągle się rozwijają. Sieć światłowodowa pomaga zrównać szanse informatyczne mieszkańców z terenów o skrajnie różnym stopniu zurbanizowania. Zastosowanie światłowodu przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i co ważne przyciąga inwestorów. Technologie szerokopasmowe stanowią przyszłość narodowej informatyzacji.

Informacje nt. rozwoju sieci światłowodowej w naszym mieście można znaleźć na stronach Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w projektach "SielsiaNet - Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego: Miasto Zabrze" oraz „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III - wraz z punktem hot-spot”, współfinansowanych przez Unię Europejską, powstało 96,4 km sieci światłowodowej, 4 punkty szkieletowe, 20 punktów dystrybucyjnych oraz 175 punktów dostępowych – mapa sieci światłowodowej w Zabrzu.

Na terenie miasta Zabrze uruchomionych zostało kilka punktów Hot-Spot oraz kilkadziesiąt infokiosków.
 

Konkurs "SEKAP i ORSIP - w świecie e-usług" - zapraszamy do udziału
(Atrakcyjne nagrody !)

1.06.2016 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym portali SEKAP i ORSIP.

Konkurs pod hasłem „Sekap i Orsip - w świecie e-usług” polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań związanych z systemami sekap.pl oraz orsip.pl poprzez przesłanie ich za pomocą formularza konkursowego.

Czas trwania konkursu: 7-30 czerwca 2016 r. (na pytania można odpowiedzieć w dowolnym momencie)

Nagrody:

I miejsce:

- bilet wstępu do Kopalnia Guido w Zabrzu (dla 5 osób),
- zestaw gadżetów promocyjnych Organizatora,
- dowolna książka o wartości do 100 zł wskazana przez laureata
- możliwość udziału w dowolnych warsztatach, które realizowane są przez Organizatora poza kolejnością zgłoszeń. (szczegóły warsztatów znajdują się na stronie w zakładce Kapitał Ludzki /warsztaty)

II miejsce:

-bilet wstępu do Kopalnia Guido w Zabrzu (dla 3 osób),
-zestaw gadżetów promocyjnych Organizatora,
-dowolna książka o wartości do 50 zł wskazana przez laureata
-możliwość udziału w dowolnych warsztatach, które realizowane są przez Organizatora poza kolejnością zgłoszeń.

III miejsce:

-bilet wstępu do Kopalnia Guido w Zabrzu (dla 2 osób),
-zestaw gadżetów promocyjnych Organizatora,
-dowolna książka o wartości do 50 zł wskazana przez laureata

Miejsca IV-X:

-zestaw gadżetów promocyjnych Organizatora.

Prosimy o pobranie i wypełnienie poniższego formularza konkursowego (w dowolnym formacie) i przesłanie go na adres warsztaty@e-slask.pl

Formularz_konkursowy (.rtf) [956,5kB]
Formularz_konkursowy (.doc) [90,5kB]

 

Zabrze Gminą na 5+

04.2016 r.

Miasto Zabrze uzyskało tytuł „Gminy na 5” w ramach oceny dokonanej przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a konkretnie Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej i Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych. Wyróżnienie jest tym bardziej znaczące i zaszczytne, gdyż badaniem zostało objętych aż 656 gmin z całego kraju, a do badania zostały wytypowane gminy najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie w Polsce. To cykliczne przedsięwzięcie, miało na celu dokonanie analizy jakości obsługi potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców przez urzędy gmin w Polsce. Przeprowadzono audyt stron internetowych oraz ocenę kontaktu elektronicznego z gminami metodą „tajemniczego klienta”. Wyróżnione gminy, w tym nasza, cechują się wysokim poziomem obsługi klienta z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji. Podstawowymi, ocenianymi aspektami kontaktów klient-urząd były m.in.: czas odpowiedzi na wysłane elektronicznie zapytanie, to czy urzędnik poinformował o dostępnych terenach inwestycyjnych w pobliżu głównych dróg bądź ich braku, czy urzędnik zachęcił do osobistego spotkania w gminie oraz czy mail zawierał pełne dane kontaktowe urzędnika (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

Kolejne wyróżnienie stanowi dowód na to, iż Nasze miasto w coraz większym stopniu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnej polityki unijnej, samorządowej, informatycznej oraz nabywa strategiczne cechy smart city. W Gminie świadczonych jest ponad 200 e-usług, które są sukcesywnie uruchamiane w zależności od aktualnych potrzeb społeczno-prawnych. Zrealizowaliśmy kilka kluczowych projektów, które potwierdzają naszą pozycję, jako jednego z wiodących samorządów w tym zakresie. Można wymienić takie projekty jak: Zabrzański Budżet Partycypacyjny, „Współpraca - to się opłaca!”, Wykonanie inwentaryzacji zasobów IT Gminy Zabrze, Rozbudowa infrastruktury informatycznej w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki oświatowe i inne uprawnione miasta Zabrze

Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Zabrzu

31.12.2015 r.

Urząd Miejski w Zabrzu w ramach przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego realizuje projekt pn.: „Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej w Zabrzu”. W ramach projektu zostały utworzone dwa Punkty Potwierdzające Profil Zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Punkty zlokalizowane są w Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286 oraz w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Powstańców Śląskich 3.

Aby utworzyć utworzyć profil zaufany ePUAP należy:
1. Założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl.
2. Wypełnić i wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP w postaci elektronicznej.
3. W okresie do 14 dni od daty przesłania wniosku, zgłosić się do Punktu Potwierdzającego (np. do Urzędu Miejskiego w Zabrzu) w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP. Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu. Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny.

Od 31 grudnia br. powyższe czynności mogą zostać zrealizowane w uruchomionych w ramach projektu w Urzędzie Miejskim w Zabrzu Punktach Potwierdzających Profil Zaufany ePUAP.

Szczegółowe informacje dot. platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego można znaleźć na stronie www.epuap.gov.pl.

Zabrze nominowane do nagrody "Lider Miejskich Innowacji"

08.10.2015

Zabrze po raz kolejny znalazło się w gronie miast wyróżnionych za realizowanie innowacyjnych projektów z zakresu informatyzacji. W ramach konkursu „Lider Miejskich Innowacji”, organizowanego przez czasopismo Computerworld, spośród wszystkich zgłoszonych miast, firm i instytucji wyłoniono w sumie sześć miast nominowanych za zastosowania nowoczesnych rozwiązań wpisujących się w ideę inteligentnego miasta/gminy - „smart city”: Gdańsk, Kielce, Kraków, Rzeszów, Warszawę i Zabrze. Nasze miasto jest w tym gronie jedynym reprezentującym województwo śląskie.

W Zabrzu doceniono takie projekty jak: „Budowa Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej”, „Inwentaryzacja zasobów IT w Gminie Zabrze” oraz „Współpraca – to się opłaca!”.

Dzięki zbudowaniu Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej, która swoim zasięgiem objęła wszystkie dzielnice Zabrza, udało się udostępnić Internet szerokopasmowy jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom miejskim oraz innym jednostkom publicznym.

Wykonanie inwentaryzacji zasobów IT Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wszystkich zabrzańskich jednostek organizacyjnych jest pierwszym krokiem do zdefiniowania projektów służących realizacji koncepcji e-społeczeństwa i e-urzędów oraz ubiegania się o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie programowej Unii Europejskiej. Dodatkowo, dzięki uzyskanym wynikom przeprowadzonych badań, zaktualizowana zostanie strategia IT Miasta Zabrze, czyli dokument pn. „e-Zabrze – Program budowy Społeczeństwa Informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020”.

Z kolei w ramach projektu „Współpraca – to się opłaca!” wdrożono narzędzia informatyczne, tzw. narzędzia współpracy z organizacjami pozarządowymi, służące m.in. do: prowadzenia konsultacji, budowania partnerstw, wypełniania wniosków, ich oceny i sprawozdawczości.

Projekt „Współpraca…” oprócz część informatycznej obejmował szereg działań mających na celu poprawę jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu.

19 października spośród nominowanych miast jury konkursu wyłoni lidera najskuteczniej wdrażającego ideę „smart city”.

Więcej informacji o konkursie pod adresem:
http://www.computerworld.pl/news/403331/Liderzy.miejskich.innowacji.konf...

Baza Aktów Własnych

„Informujemy, że od dnia 1 lutego 2015r. na portalu www.prawomiejscowe.pl, umieszczane są poprzez aplikację Baza Aktów Własnych zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze wraz ze statusem ich obowiązywania, powiązaniami z innymi aktami oraz możliwością wykorzystania ewentualnych formularzy i wzorów w wersji edytowalnej. Dzięki połączeniu Bazy Aktów Własnych z portalem www.prawomiejscowe.pl możemy w łatwy sposób publikować elektronicznie akty prawne stanowione przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego, natomiast odbiorcy portalu mogą szybko oraz bezpłatnie wyszukiwać publikowane zarządzenia.

Portal www.prawomiejscowe.pl jest stale aktualizowany i doskonalony – w taki sposób aby w maksymalnym stopniu spełniał potrzeby i oczekiwania zarówno osób tworzących prawo jak i jego odbiorców.”

 

 

Zastanawiasz się, jak wyglądała Twoja gmina 50 lat temu, jak zmieniła się okolica w której mieszkasz?


ORSIP

Dzięki danym otrzymanym z Archiwum Państwowego w Katowicach i Otwartemu Regionalnemu Systemowi Informacji Przestrzennej (ORSIP) można prześledzić zmiany w zagospodarowaniu terenu w ciągu ostatniego półwiecza na obszarze dzisiejszego województwa śląskiego.
ORSIP posiada funkcję „Pasek czasu - Mapy topograficzne”, która pozwala na płynne przechodzenie między mapami topograficznymi wykonanymi w różnych latach. Już można zobaczyć pierwsze wyniki prac. Niebawem w internecie zostaną opublikowane kolejne archiwalne mapy oraz zmiany granic województwa śląskiego od 1939 r.
Oprócz map historycznych w ORSIP można przeglądać dane pozyskane z różnych instytucji dotyczące m.in. przyrody, gospodarki przestrzennej oraz inwestycji.
System ORSIP posiada także wiele funkcjonalności np. śledzenie zmian zagospodarowania wybranego obszaru na podstawie zdjęć lotniczych z lat 1996, 2003, 2009.
Projekt „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)” współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ma on na celu m.in. ułatwienie dostępu do jednorodnych i aktualnych oraz zintegrowanych informacji przestrzennych pochodzących z wielu rozproszonych zasobów źródłowych. Beneficjentem jest Województwo Śląskie, a instytucją realizującą projekt było Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.
Wartość inwestycji to ok. 4,4 mln zł. Na jego dofinansowanie pozyskano ok. 3,7 mln zł.
 

Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

02.06.2014

10 stycznia 2014 r. Sejm przyjął zmiany w ustawie o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw w tym Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Większość przepisów w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ordynacji Podatkowej obowiązuje już od 11 maja 2014 r., natomiast przepisy w zakresie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wejdą w życie 11 marca 2016 r.
Znowelizowane przepisy wprowadzają szereg zmian w funkcjonowaniu komunikacji elektronicznej i obejmują m. in.:
• obowiązek udostępnienia i korzystania przez podmioty publiczne z elektronicznych skrzynek podawczych;
• umożliwienie wystawienia usług na ePUAP przez podmioty inne niż podmioty publiczne;
• rozszerzenie przedmiotu zgody strony lub innego uczestnika postępowania na stosowanie w komunikacji z nią drogi elektronicznej;
• wprowadzenie nowej przesłanki dopuszczającej e-doręczenie przez organ;
• umożliwienie posługiwania się elektronicznymi kopiami dokumentów papierowych;
• wprowadzenie dokumentu elektronicznego dla określonych rodzajów czynności w postępowaniu administracyjnym:
o udzielenie pełnomocnictwa procesowego,
o złożenie zeznań lub wyjaśnień,
o elementy wezwania organu obejmujące komunikację elektroniczną,
o sporządzenie przez urzędnika adnotacji,
o wezwanie na rozprawę;
• przyjęcie „fikcji” elektronicznych doręczeń;
• rozszerzenie zakresu prawa strony do elektronicznego wglądu w akta sprawy.
W prowadzone zmiany mają doprowadzić do zwiększenia liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, zwiększenia dostępności do usług elektronicznych dla zainteresowanych podmiotów, przyspieszenia realizacji niektórych czynności w ramach prowadzonych postępowań, oszczędności czasu wcześniej poświęconego na osobiste stawiennictwo oraz oszczędności finansowe dla obywatela, wynikające z załatwiania spraw drogą elektroniczną.
 

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

02.06.2014

Co roku 17 maja 2014 r. obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 26 marca 2006 r. po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego. Z tej okazji Miasto Zabrze zorganizowało szereg wydarzeń poświęconych nowym technologiom oraz roli informatyki w rozwoju społecznym i gospodarczym.
W dniu 7 maja 2014 r. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z zabrzańskimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Politechniką Śląską zorganizowało wykład w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” dla młodzieży, studentów i mieszkańców.
Podczas spotkania zostały zaprezentowane następujące zagadnienia:
• praktyczne wykorzystanie platform SEKAP oraz ORSIP – wystąpienie przedstawicieli Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,
• projekty realizowane przez Miasto Zabrze dzięki Funduszom Europejskim w ramach Strategii IT „e-Zabrze Program budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze” – wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
• „Budowa Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej – projekty unijne realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej” – wystąpienie przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej,
• „Od przemysłu do rozwoju turystyki” – wystąpienie przedstawiciela Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
• „Wykorzystanie środków unijnych w projektach dydaktycznych i badawczych” – wystąpienie przedstawiciela Politechniki Śląskiej.
Dodatkowo Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego dla najbardziej zaangażowanych słuchaczy zapewniło atrakcyjne upominki, które otrzymywali po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na temat działalności jednostki.
Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w ramach obchodzonego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego była zorganizowana przez Miasto Zabrze gra miejska pn. „Wszyscy jesteśmy dzieciakami!”, która odbyła się 24 maja 2014 r. Uczestnicy gry musieli wykonać zadania związane m.in. z zagadnieniem społeczeństwa informacyjnego oraz zrealizowanymi projektami uwzględnionymi w strategii „e-Zabrze Program budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze”. Do zadań uczestników należało m.in.
• odnalezienie punktu dostępu do Internetu na terenie Miasta Zabrze – Hot Spot, PIAP,
• skorzystanie z Hot Spotu i odnalezienie na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu dokumentu „e-Zabrze Program budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze”, a w nim konkretnego projektu,
• odnalezienie w kalendarzu na portalu pokładykultuty.pl informacji o konkretnym wydarzeniu,
• odnalezienie na tabliczkach informacyjnych udostępnionych w ramach projektu pn. „Po drodze z kulturą”, konkretnej informacji o obiekcie.
Na drużyny, które zdobyły największą liczbę punktów czekały atrakcyjne nagrody w postaci bonów na zakupy w sklepach sieci „Go Sport” o wartości 700, 500 i 200 złotych. Organizatorzy przewidzieli również wiele nagród-niespodzianek, które zostały rozlosowane wśród wszystkich pozostałych drużyn uczestniczących w grze.
W trakcie powyższych spotkań dla zainteresowanych osób wystawione zostały stanowiska promujące projekty: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” oraz „System Informacji o Terenie”. Podczas promocji osoby zainteresowane mogły uzyskać informacje na temat korzystania z platformy SEKAP (możliwość załatwiania spraw urzędowych elektronicznie) oraz korzystania z platformy SIoT oraz mogły otrzymać atrakcyjny gadżet z logiem Zabrza.
Dodatkowo 19 maja 2014 r. podczas Sesji Rady Miasta przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaprezentował Radnym oraz uczestnikom spotkania zagadnienia związane z zabrzańskim społeczeństwem informacyjnym, strategią „e-Zabrze Program budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze” oraz projektami informatycznymi realizowanymi przez tut. urząd i Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.
 

 

Nowe e-Usługi Zabrza

19.05.2014

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, w tym Kodeksu Postępowania Administracyjnego od dnia 11 maja 2014 doręczanie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczanie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

W związku z powyższym na platformie SEKAP (www.sekap.pl) dla Miasta Zabrze i wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych zostały udostępnione następujące usługi:
1) Rezygnacja z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2) Wystąpienie o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powyższe e-usługi można znaleźć w katalogu usług Miasta Zabrze lub miejskich jednostek organizacyjnych na platformie SEKAP w folderze „Inne”. Łącznie z powyższymi usługami Miasto Zabrze w chwili obecnej udostępnia mieszkańcom i przedsiębiorcom na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP 146 e-usług.

Więcej informacji na temat elektronicznych usług oraz elektronicznej skrzynce podawczej znajdą Państwo na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce „E-Urząd – Społeczeństwo Informacyjne”.

 

Podpisano porozumienie w ramach projektu pn.: „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”

16.12.2013

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik podpisał porozumienie z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w zakresie projektu pn.: „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”.

Benchmarking polega na analizowaniu procesów i praktyk realizowanych przez Urząd Miejski w Zabrzu ze stosowanymi w pozostałych urzędach, objętych projektem, a uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wyniki przeprowadzonych analiz służą do udoskonalenia procesów biznesowych w organizacji. Jest to proces ciągły i polega na uczeniu się oraz dostosowywaniu
i wdrażaniu najlepszych praktyk.
Projekt realizowany jest od 3 stycznia 2011 r. Obecnie do projektu przystąpiły 4 urzędy miast na prawach powiatu, 11 urzędów gmin oraz 1 starostwo powiatowe z województwa śląskiego. Celem projektu jest podniesienie jakości usług publicznych poprzez wzrost efektywności funkcjonujących
w jednostkach systemów zarządzania z uwzględnieniem benchmarkingu. Do celów szczegółowych zaliczyć należy m.in.:
• wypracowanie modelowego zestawu wskaźników pomiaru efektywności realizacji usług publicznych w jednostkach z udziałem ekspertów zewnętrznych,
• wypracowanie metod prowadzenia systemowych badań benchmarkingowych z uwzględnieniem specyfiki działania jednostki,
• podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej z zakresu monitorowania i doskonalenia realizacji usług publicznych w oparciu o wypracowany schemat kompetencyjny,
• zaprojektowanie i udostępnienie informatycznego narzędzia do systemowego monitorowania efektywności działania jednostki.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-146/10-00 z dnia 10.06.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/ 2009/IN: „Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking”. Łączne dofinansowanie projektu wynosi 4 773 844 zł.
Realizację projektu powierzono Wydziałowi Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.

 

Kolejne e-usługi Miasta Zabrze

Urząd Miejski w Zabrzu wzbogacił wachlarz usług udostępnionych na platformie SEKAP, z których można skorzystać przez Internet o kolejne 67 elektronicznych formularz. Łącznie udostępniono 144 usługi elektroniczne, dzięki którym można uregulować sprawy urzędowe z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie.
Przez Internet można teraz załatwić m.in. sprawy z zakresu nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych niezależnie od tego czy należą do gminy, czy do Skarbu Państwa. Chcąc dokonać aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu klient nie musi zgłaszać się osobiście do Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Wystarczy wypełnić elektroniczny wniosek na platformie SEKAP, podpisać go jednym z możliwych sposobów (bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany, profil zaufany ePUAP, certyfikat CCSekap) i jednym kliknięciem wysłać do Urzędu Miejskiego w Zabrzu. W ramach nowych usług udostępnionych dla Miasta Zabrze na platformie SEKAP można też skorzystać z formularzy z zakresu gospodarki komunalnej, dowodów osobistych, wyborów, ochrony środowiska lub spraw obywatelskich.

Przez Internet można załatwić sprawy z zakresu:
• Podatków (33 usługi),
• Dowodów osobistych (13 usług),
• Meldunków (12 usług),
• Wyborów (15 usług),
• Działalności gospodarczej (12 usług),
• Ochrony środowiska (14 usług),
• Gospodarki komunalnej (1 usługa),
• Nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych (24 usługi),
• Komunikacji, drogownictwa i transportu (1 usługa),
• Spraw obywatelskich (6 usług),
• Urodzeń i małżeństw (7 usług),
• Geodezji i kartografii (1 usługa),
• Ochrony praw konsumentów (1 usługa),
• Rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa (1 usługa),
• Pozostałe (3 usługi)

Więcej informacji na temat elektronicznych usług oraz elektroniczne formularze znaleźć można na platformie SEKAP (www.sekap.pl). Informacje dotyczące elektronicznych podpisów można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce „E-Urząd – Społeczeństwo Informacyjne” w części „Dla Mieszkańców”.
 

13.03.2013 r.

Zakończenie wdrożenia kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP

Zakończono realizację innowacyjnego projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”. Dzięki wdrożeniu systemu wszystkie zabrzańskie jednostki miejskie pracują obecnie w elektronicznym obiegu dokumentów, a komunikacja pomiędzy jednostkami oraz jednostkami a Urzędem Miejskim odbywa się elektronicznie. W projekcie udział biorą wszystkie zabrzańskie jednostki miejskie, m.in. JOFGN, MOPR, PUP, jednostki kulturalne i oświatowe. Dzięki wykorzystanemu w przedsięwzięciu modelowi działania w tzw. chmurze, możliwa będzie elastyczna rozbudowa systemu w przyszłości.W ramach dofinansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przedsięwzięcia zrealizowano również :

 •  zakup zestawów komputerowych dla jednostek,
 •  zakup sprzętu peryferyjnego oraz podpisów elektronicznych,
 •  zakup aplikacji narzędziowych,
 •  szkolenia dla pracowników jednostek miejskich,
 •  promocję projektu.

Integracja systemu KSOD z platformą SEKAP pozwoliła na udostępnienie klientom zabrzańskich jednostek miejskich usług tych instytucji przez Internet. Od teraz klienci mogą załatwiać sprawy urzędowe poprzez platformę SEKAP korzystając z formularza „Podanie (wniosek) w sprawie nie sklasyfikowanej w katalogu usług”.

Pełna lista jednostek organizacyjnych Miasta Zabrze biorących udział w projekcie dostępna jest pod adresem www.sekap.pl : zakładka „Urzędy” - Miasto Zabrze.
 

13.03.2013 r.

Prezentacja Miasta Zabrze w ramach konferencji „Państwo 2.0.”

27 lutego 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez wydawcę miesięcznika Computerworld: „Państwo 2.0. Administracja otwarta na zmiany”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz branży teleinformatycznej. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministrów : Administracji i Cyfryzacji, Rozwoju Regionalnego oraz Gospodarki.W ramach prezentacji dobrych praktyk z zakresu e-administracji Miasto Zabrze zostało zaproszone do udziału w spotkaniu i przedstawienia doświadczeń z zakresu informatyzacji gminy. Przedstawiciel Zespołu ds. Wdrożeń zaprezentował, jak przebiega proces realizacji projektu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. W prezentacji „Najpierw procesy, potem technologia. Zarządzanie procesowe kluczem do sukcesu IT” przedstawiono również założenia strategii eZabrze, proces tworzenia zespołu wdrożeniowego, a także procesy przepływu informacji na przykładzie realizowanego przez Miasto Zabrze projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w powiązaniu z platformą SEKAP ” ( KSOD- SEKAP JM ).

 

11.02.2013

Załatw sprawę urzędową przez Internet – nowe usługi
 

Urząd Miejski w Zabrzu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, udostępnił
na platformie SEKAP (www.sekap.pl) kolejne 23 usługi, z których można skorzystać przez Internet. Od dnia 6.02.2013 r. zostało udostępnionych m.in. 7 usług realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w zakresie udostępnienia aktów stanu cywilnego oraz powiązanych z zawieraniem związków małżeńskich. Od teraz chcąc złożyć wniosek do Miejskiego Rzecznika Konsumentów
lub nadać numer porządkowy dla nieruchomości nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy zalogować się na platformie SEKAP, wypełnić, podpisać i wysłać odpowiedni wniosek. Odpowiedź na złożony wniosek zostanie odesłany na skrzynkę kontaktową klienta. Dzięki temu klient Urzędu Miejskiego
w Zabrzu uniknie stania w kolejkach oraz zaoszczędzi czas.
Na chwilę obecną Urząd Miejski w Zabrzu udostępnia łącznie poprzez platformę 77 usług.
Przez Internet można załatwić sprawy z zakresu:
• Podatków (33 usługi),
• Meldunków (7 usług),
• Wyborów (2 usługi),
• Działalności gospodarczej (12 usług),
• Ochrony środowiska (14 usług),
• Urodzeń i małżeństw (7 usług),
• Geodezji i kartografii (1 usługa),
• Ochrony praw konsumentów (1 usługa),
• Pozostałe (3 usługi).
Urząd Miejski w Zabrzu planuje w przyszłości rozszerzyć wachlarz usług, z których klienci będą mogli skorzystać przez Internet. Więcej informacji na temat elektronicznych usług oraz elektroniczne formularze znaleźć można na platformie SEKAP (www.sekap.pl).

 

02.10.2012r.

Zabrze Liderem Informatyki w kategorii „Sektor Publiczny”.

Urząd Miejski w Zabrzu po raz kolejny został doceniony za prowadzone działania na rzecz informatyzacji oraz wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w skali całego kraju. Tym razem otrzymał nominację w kategorii „Sektor Publiczny” w prestiżowym konkursie „Lider Informatyki” organizowanym przez wydawcę miesięcznika Computerworld.

Gala wręczenia nagród odbyła się w 27 września w Warszawie, a laureatami konkursu zostali przedstawiciele następujących sektorów:
• instytucje finansowe,
• przemysł,
• handel i usługi,
• sektor publiczny,
• małe i średnie przedsiębiorstwa,
• sektor użyteczności publicznej (utilities),
• sektor opieki zdrowotnej.

Urząd nagrodzono w dziedzinie organizacji, innowacji i wykorzystania informatyki w codziennej działalności, przy spełnieniu najwyższych światowych standardów.

Doceniono przede wszystkim sposób wdrażania nowych projektów informatycznych uwzględniający powiązania z innymi systemami, wykorzystywanymi zarówno w urzędzie, jak i jednostkach organizacyjnych miasta. Dążenie do integracji wszystkich miejskich systemów informatycznych jest podstawowym wyznacznikiem działań koordynowanych przez zabrzański urząd. Dzięki temu wdrażany w Urzędzie system obiegu dokumentów został też od razu połączony z systemami dziedzinowymi, m.in. z zakresu podatków, nieruchomości, finansów, zarządzana zasobami ludzkimi i kadr. To umożliwia, na przykład, wspólne budżetowanie, sprawozdawczość czy sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi.
W ten sposób wdrażanie nowych projektów służy zarówno usprawnieniu pracy urzędników, jak również ułatwia korzystanie z informacji potrzebnych do zarządzania miastem i obsługi mieszkańców. Pozwala też automatyzować i opty¬malizować realizację wielu procesów zachodzących w urzędzie, ale przede wszystkim służy lepszej obsłudze klienta, w tym mieszkańców i przedsiębiorców.
Dzięki takiemu podejściu do informatyzacji urzędu oraz instytucji miejskich Miasto Zabrze znalazło się w prestiżowym gronie laureatów konkursu, których przedsięwzięcia informatyczne wpisują się w ideę „informatyki innowacyjnej, rozwijanej z wizją”. Po raz kolejny doceniono pracę zabrzańskich urzędników na rzecz integracji systemów informatycznych i tworzenia przestrzeni dla nowych usług przyjaznych klientom Urzędu.

Poniżej link do artykułu „Miasto integruje systemy” znajdującego się na stronie internetowej Computerworld, który opisuje wdrażanie systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu:
http://www.computerworld.pl/artykuly/385731/Miasto.integruje.systemy.html


31.07.2012 r.

E-współpraca Urzędu Miejskiego z Powiatowym Urzędem Pracy

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Urząd Miejski otrzymał dostęp do aplikacji Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna. Dzięki temu pracownicy Urzędu, dotychczas składający pisemne wnioski do PUP o potwierdzenie informacji składanych przez klientów, obecnie kierują zapytania do Urzędu Pracy drogą elektroniczną, co znacznie skraca czas załatwiania sprawy.
Zaświadczenia zawierające dane osób bezrobotnych przekazywane są do Urzędu w wersji elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wyznaczonego pracownika PUP.
 

 

Zakończono pierwszy etap szkoleń w projekcie KSOD – SEKAP dla Jednostek Miejskich 

W dniach 14-28 czerwca 2012 r. odbyły się szkolenia z obsługi Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w ramach projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” KSOD-SEKAP (JM) dla pracowników Jednostek Miejskich biorących udział w projekcie.
Celem projektu jest połączenie zabrzańskich jednostek miejskich systemem obiegu dokumentów umożliwiającym elektroniczne przesyłanie pism oraz obsługę usług online dla mieszkańców.
Zajęcia odbywały się w salach komputerowych Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, a ich uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak rejestrować pisma i sprawy w systemie, tworzyć raporty, rejestrować przesyłki czy zgłoszenia elektroniczne SEKAP.
Pracownicy firmy dostarczającej oprogramowanie KSOD w ramach projektu przeszkolili łącznie 410 osób. W dalszej kolejności przeprowadzone będą szkolenia na poziomie zaawansowanym, dla osób, które w Jednostkach pełnić będą funkcje Administratorów Systemu oraz Liderów / Koordynatorów Merytorycznych.
 

 

Spotkanie Partnerów Projektu SEKAP – dobre praktyki w e-administracji

Miasto Zabrze, w ramach prezentacji dobrych praktyk z zakresu e-administracji, zostało zaproszone przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego do udziału w spotkaniu Partnerów Projektu SEKAP, które odbyło się w 15 czerwca 2012 r. w Katowicach .
W trakcie konferencji Sekretarz Miasta Zabrze przedstawiła doświadczenia Urzędu Miejskiego związane z wdrażaniem kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP. Podczas prezentacji omówione zostało wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim, projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Śląskiego, w ramach którego zrealizowano m.in.:
- całkowity elektroniczny obieg korespondencji wewnątrz Urzędu Miejskiego,
- integrację systemu obiegu dokumentów z podsystemami dziedzinowymi,
- wdrożenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi zawierającego informacje o pracownikach Urzędu,
- integrację systemu obiegu dokumentów z platformą SEKAP.
Przekazano również informacje na temat realizowanego obecnie projektu wdrożenia kompleksowego systemu obiegu dokumentów w zabrzańskich jednostkach miejskich, który umożliwi uruchomienie całkowitego elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami oraz jednostkami a Urzędem Miejskim. Projekt ten pozwoli także na udostępnienie na platformie SEKAP elektronicznych usług dla klientów jednostek biorących udział w projekcie.
Projekt KSOD – SEKAP w jednostkach miejskich również uzyskał dofinansowanie, tym razem ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Dzięki realizacji projektu udało się już m.in. zakupić dodatkowy sprzęt komputerowy dla jednostek miejskich, obecnie przeprowadzane są szkolenia z obsługi systemu kierowane do pracowników jednostek. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na grudzień bieżącego roku.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są pod adresem : http://www.e-slask.pl/pl/aktualnosc/1/1340185345/0/0.
 

 

 

 

Zamknięcie projektu badawczo – rozwojowego : „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej”

24 maja 2012 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja zamknięcia projektu badawczo – rozwojowego : „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej.”
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędów administracji publicznej, m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele świata biznesu. Podczas konferencji zaprezentowano założenia, cele i rezultaty projektu, przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań procesów administracji publicznej oraz modele referencyjne tych procesów.
W trakcie spotkania wręczono certyfikaty przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w badaniach : urzędom marszałkowskim, wojewódzkim oraz miejskim. Certyfikat uczestnictwa otrzymał również Urząd Miejski w Zabrzu, jako jeden z 14 urzędów miejskich biorących udział w projekcie.


 

 


Podpisanie umowy z wykonawcą oprogramowania w projekcie „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” KSOD - SEKAP (JM)

15 maja 2012 roku w Ośrodku Konferencyjno - Szkoleniowym „Innowacja” w Zabrzu odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Miastem Zabrze a wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, firmą Zakład Usług Informatycznych OTAGO sp. z o.o., w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” KSOD-SEKAP (JM).
Umowę podpisali Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzata Mańka Szulik oraz Zarząd firmy ZUI Otago sp. z o.o.: Jarosław Jastrzębski i Małgorzata Babińska. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Zespołu ds. Zarządzania Projektem oraz Zespołu ds. Wdrożenia Projektu z ramienia Urzędu Miejskiego, przedstawiciele Rady Miejskiej, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele firmy ZUI OTAGO sp. z o.o. oraz media lokalne.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)w ramach przedsięwzięć informatycznych realizowanych na podstawie art.12 ustawy o informatyzacji w kwocie 1.288.034,16 zł. Łączna wartość projektu wynosi 1.717.379,82 zł.
Umowa z firmą OTAGO sp. z o.o., na kwotę 343.539,00 zł, obejmuje dostarczenie, instalację i wdrożenie oprogramowania - Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek.
Projekt KSOD – SEKAP JM, w którym udział bierze 98 jednostek miejskich oraz 22 lokalizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej, jest innowacyjnym przedsięwzięciem wykorzystującym model działania w tzw. chmurze. Pozwala on na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i redukcję kosztów działania , a także umożliwia ułatwia rozbudowę wykorzystywanych systemów.

 

Realizacja projektu ma zapewnić ujednolicenie oraz sprawną wymianę danych pomiędzy jednostkami miejskimi i Urzędem Miejskim. Integracja systemu KSOD z regionalną platformą SEKAP pozwoli również na uruchomienie elektronicznych usług publicznych, dzięki czemu klienci będą mogli załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. W jednostkach miejskich przeprowadzono ankiety, dzięki którym wyszczególniono najczęściej realizowane przez klientów usługi i to one zostaną wdrożone w pierwszej kolejności.
W ramach projektu został już zakupiony sprzęt komputerowy dla jednostek biorących udział w projekcie o łącznej wartości 1 043 153,16 zł, m.in. zestawy komputerowe, skanery, drukarki, notebooki i podpisy elektroniczne. Obecnie rozpoczęło się wdrożenie systemu obiegu dokumentów w jednostkach, natomiast do końca czerwca b.r. zostaną przeprowadzone szkolenia dla administratorów, liderów wdrożenia oraz użytkowników systemu.


 

Zakończenie wdrożenia projektu „E-administracja warunkiem rozwoju Polski" w UM w Zabrzu

 

 

 

 

Zakończenie wdrożenia projektu „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej” w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zakończone zostało wdrożenie projektu „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie współpracy z Konsorcjum firm Akademia Administracji sp. z o.o. i Betacom S.A. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Koordynacją wdrożenia projektu w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zajmowali się pracownicy Zespołu ds. Wdrożeń Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu. Do opisania oraz późniejszej weryfikacji procesów zostali wyznaczeni pracownicy wydziałów merytorycznych.

9 grudnia 2011 r. odbyło się w Urzędzie spotkanie zamykające projekt, na którym przedstawione zostało podsumowanie badań oraz możliwość wykorzystania ich wyników w przyszłości. Prezentację poprowadził przedstawiciel wykonawcy projektu, firmy Akademia Administracji sp. z o.o. i Betacom S.A.
W projekcie brało udział łącznie 14 urzędów miast, 8 urzędów marszałkowskich i 8 urzędów wojewódzkich, dla których przy użyciu dedykowanego oprogramowania stworzono, odpowiednio, 4 697 , 1 349 i 2 115 modeli zachodzących w nich procesów.

 

Zakres geograficzny badań:

 

 

Zebrane dane z urzędów objętych badaniem, zostaną poddane konsolidacji, standaryzacji i analizie. W efekcie tych działań powstaną referencyjne (wzorcowe) modele procesów jednostek Administracji Publicznej, odpowiednio dla urzędów wojewódzkich, marszałkowskich i urzędów miast.

Każdy proces zachodzący w danym urzędzie został przedstawiony w postaci schematów blokowych zawierających elementy graficzne odzwierciedlające m.in. poszczególne zdarzenia i czynności, uczestników, dokumenty i systemy informatyczne.
W czytelny sposób ukazane zostały relacje pomiędzy nimi. Zgodnie z ustaloną metodyką projektu, po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami, opisanych zostało 418 procesów realizowanych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu i wynikających z przepisów prawa. Konsultanci stworzyli schematy procesów przedstawione w formie graficznej, wraz z opisem poszczególnych czynności i zdarzeń. Opisane zostały również osoby wykonujące czynności w danym procesie ( np. pracownicy UM, klienci Urzędu lub pracownicy firm zewnętrznych), wykorzystywane dokumenty oraz systemy informatyczne. W projekcie została również zobrazowana mapa relacji urzędu z otoczeniem oraz schemat organizacyjny urzędu.

Mapa relacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu z otoczeniem:

 

Źródło: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Urząd Miejski otrzymał dokumentację zawierającą opisy wszystkich badanych procesów oraz bezpłatny dostęp do portalu z bazą procesów własnych i pozostałych urzędów biorących udział w projekcie, a także możliwość korzystania z aplikacji pozwalającej na modelowanie, analizowanie i przeprowadzanie symulacji procesów. Wybrana grupa pracowników Urzędu została przeszkolona z obsługi dedykowanego oprogramowania, dzięki czemu po wdrożeniu projektu możliwa będzie aktualizacja procesów zgodnie ze zmianami przepisów prawnych oraz organizacyjnymi.
Korzyści dla Urzędu Miejskiego wynikające z przystąpienia do projektu to m.in.:
• Dostęp do zestandaryzowanego opisu procesów w Urzędach biorących udział w Projekcie
• Możliwość wykorzystania wyników badań dla celów wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO
• Ewidencja powiązań Urząd – Interesant, Urząd - Urząd m.in. przepływy dokumentów, systemy IT, zależności decyzyjne
• Wsparcie Urzędu przy wdrożeniach systemów IT m.in. workflow, ZSI, dedykowanych systemów, integracji systemów, hurtowni danych, platform rządowych
• Możliwość wykorzystania wyników badań przy realizacji projektów podniesienia efektywności w tym BSC, CAF
• Przygotowanie Urzędu do realizacji projektów podniesienia poziomu bezpieczeństwa, w tym ISO 27000
• Przygotowanie Urzędu do funkcjonowania w ramach łańcucha z pełną wymianą informacji w postaci elektronicznej i podpisaną cyfrowo
• Podniesienie poziomu kształcenia kadry urzędniczej
Dzięki udziałowi w projekcie łatwiej będzie kontynuować działania związane z poprawą przejrzystości i efektywności wykonywanych zadań, a także efektywnie zarządzać procesami zachodzącymi w urzędzie. Urząd Miasta Zabrza uzyska dostęp i będzie mógł korzystać z najlepszych praktyk realizacji zadań w urzędach.
Urząd Miejski w Zabrzu przywiązuje ogromną wagę do jakości świadczonych przez siebie usług, a dostęp do wzorcowych modeli procesów pozwoli podnieść ich standard, tak by decyzje administracyjne czy informacje udzielane klientom spełniały najwyższe normy jakości.


 


Wyposażono jednostki miejskie – projekt KSOD – SEKAP

W ramach realizowanego projektu pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” w zakresie miejskich jednostek organizacyjnych, Wydział Informatyki w 2011 roku ogłosił i rozstrzygnął przetarg na realizację części sprzętowej projektu, tj. dostawę zestawów komputerowych wraz ze skanerami , drukarkami i czytnikami kodów kreskowych; notebooków oraz zestawów do elektronicznych podpisów kwalifikowanych do jednostek miejskich takich jak m.in. szkoły, przedszkola czy biblioteka wraz z filiami.
Łącznie przekazano do miejskich jednostek biorących udział w projekcie (98 jednostek i 22 filie Miejskiej Biblioteki Publicznej):
• 131 Zestawów komputerowych
• 98 Skanerów
• 98 Drukarek
• 15 Czytników kodów kreskowych
• 98 notebooków
• 98 sztuk elektronicznych podpisów kwalifikowanych zapisanych na kartach magnetycznych wraz z czytnikami i oprogramowaniem
o łącznej wartości 1 043 153,16 zł

Ww. projekt w 2011 roku otrzymał dofinansowanie ze środków ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art.12 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Pod koniec 2011 roku ogłoszono przetarg na wykonawcę realizacji części programowej projektu tj. Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów w powiązaniu z platformą SEKAP, w chwili obecnej trwa procedura przetargowa. Projekt planuje się zrealizować do końca 2012 roku i w ramach jego realizacji planuje się jeszcze przeprowadzenie szeregu szkoleń oraz promocję projektu.
Zespół realizujący projekt : Wydział Informatyki oraz Zespół ds. Wdrożeń Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.
 

Aktualizacja dokumentu pn. „E-Zabrzu Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze”

W dniu 16.01.2012 r. na sesji Rady Miejskiej w Zabrzu została przyjęta uchwałą nr XIX/237/12 aktualizacja dokumentu pn. „E-Zabrzu Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze”. W chwili obecnej z pośród 27 projektów opisanych w ww. dokumencie 3 z nich tj.:
• SIoT - Budowa Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Zabrze,
• SK - W Sieci Kultury – utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie Gminy Zabrze,
• PDzK - Po Drodze z Kulturą – oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz
z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie Gminy Zabrze,
zostały zrealizowane i rozliczone do końca 2011 roku, a kolejne 19 projektów jest w trakcie realizacji
i są to:
• ZMAN1 - Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – I etap,
• ZMAN2 - Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – II etap,
• ZMAN3 - Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – III etap,
• ZMAN4 - Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej – IV etap,
• KSOD-SEKAP UM - Budowa Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Zabrzu
w powiązaniu z platformą SEKAP – Urząd Miejski,
• KSOD-SEKAP JM - Budowa Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Zabrzu
w powiązaniu z platformą SEKAP – Jednostki Miejskie,
• MWMZ - Monitoring Wizyjny Miasta Zabrze,
• CZK - Centrum Zarządzania Kryzysowego,
• ORM - System Obsługi Rady Miejskiej,
• HS - HotSpoty,
• SIM - System Informacji o Mieście,
• CK - Centrum Komputerowe,
• PISZ - Program Informatyzacji Szkół Podstawowych,
• PIPSZ - Program Informatyzacji Przedszkoli,
• PPWA - Podnoszenie poziomu wiedzy o aplikacjach,
• PeAL - Program e-aktywizacji ludności,
• KU - Kompetentni urzędnicy,
• EOS - Elektroniczne Otwarcie na Społeczeństwo,
• ZSWZM - Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania Miastem,
• ZRM - Zarządzanie Ruchem Miejski,
natomiast realizację 5 projektów wymienionych poniżej planuje się rozpocząć w tym lub w kolejnych latach
• TEL - Telefonia IP i video telefonia,
• INT - Internet szerokopasmowy dla instytucji publicznych,
• BIZ - Bezpieczny Internet dla instytucji publicznych oraz szkół Zabrza,
• MPO - Miejski Portal Oświatowy,
• WDZ - Wirtualne Dzielnice Zabrza.
W minionym dwuletnim okresie realizacji ww. projektów pojawiły się różne czynniki w skutek których konieczne było przygotowanie aktualizacji dokumentu e-Zabrze. Czynniki te oddziaływały na następujących polach realizacji projektów: na czas ich realizacji, zakres poszczególnych projektów, koszty – stosownie do rzeczywistych kwot wydanych na ich realizację, pozyskane dofinansowanie
czy też wartości wynikające z przygotowanej dokumentacji wraz z kosztorysem, ponadto w okresie realizacji projektów pojawiły się na terenie miasta nowe urządzenia (np. PIAPy, HotSpot-y) w wyniku zrealizowania różnych projektów, dlatego też wystąpiła konieczność analizy projektów komplementarnych pod kątem ewentualnego występowania tych samych urządzeń w jednym miejscu, a także rozpoczęcie swojej działalności z dniem 02.01.2012 roku nowej jednostki budżetowej „Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej”, która przejęła wykonanie niektórych projektów realizowanych w ramach dokumentu e-Zabrze, wymusiło aktualizację kart projektów w zakresie komórek uczestniczących w ich realizacji. Ostatnim obszarem, który wymagał zaktualizowania okazał się wykaz miejskich jednostek, ze względu na fakt, iż niektóre z nich zmieniły swoje lokalizacje bądź też nazwy.
W chwili obecnej z wszystkich realizowanych projektów, które otrzymały dofinansowanie łączny koszt ich realizacji wynosi: 43 969 908,66 zł z czego wkład własny to jedyne: 12 104 831,21 zł a wysokość dofinansowania to: 31 865 077,45 zł co stanowi 72,47 % całkowitej wartości tychże projektów.
W skład poszczególnych zespołów odpowiedzialnych za realizację zapisów dokumentu „E-Zabrzu Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze” wchodzą:
Komitet Sterujący:
• Prezydent Miasta Zabrze – Przewodniczący komitetu
• Sekretarz Miasta Zabrze – Z-ca przewodniczącego komitetu
• Główny Koordynator Programu e-Zabrze
• Główny Inżynier Miasta
Zespół Nadzorujący:
• Główny Koordynator Programu e-Zabrze – Kierownik zespołu
• Naczelnik Wydziału Informatyki
• Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
• Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta
• Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej
Zespół ds. Finansowo-Księgowych:
• Skarbnik Miasta
• Główny Księgowy

Zespół koordynatorów wydziałowych, w skład którego wchodzą poszczególni pracownicy wydziałów urzędu i jednostki miejskiej MZDiII.
Uchwała dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zabrzu pod adresem:
http://www.zabrze.magistrat.pl/db/4_13_114959_46.zip
Pierwotna wersja dokumentu „E-Zabrzu Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego
Miasta Zabrze” dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu pod adresem:
http://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/E-Zabrze_1.pdf
a aktualizacji 2012 dokumentu jest dostępna również na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu pod adresem:
http://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/E-Zabrze_1.pdf
 

Zabrzańska Szerokopasmowa Sieć Miejska

W dniu 13 grudnia 2011 r. uchwałą nr 3422/105/IV/2011 Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie w ramach działania 2.1 priorytetu II RPO WSL na lata 2007-2013 dla projektu „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III - wraz z punktem hot-spot” w wysokości 85% wartości projektu.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach konkursu nr 02.01.00-110/11. Wnioski można było składać w terminie od 08.04.2011 r. do 11.07.2011 r. Projekt miasta Zabrze po przejściu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 22 021 150,34 zł przy całkowitej wartości 25 907 235,70 zł. Warto również dodać, iż jest to kolejny projekt dofinansowany w ramach RPO z zakresu budowy sieci szerokopasmowych, dwa wcześniejsze projekty które otrzymały dofinansowanie to projekt pn. „Budowa Społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: miasto Zabrze” – który jest I etapem budowy sieci szerokopasmowej oraz projekt pn. „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej” – który jest etapem IV budowy sieci szerokopasmowej w Zabrzu.
W chwili obecnej wszystkie projekty budowy sieci szerokopasmowych w mieście Zabrze zapisane w dokumencie „Program budowy społeczeństwa informacyjnego w mieście Zabrze” uzyskały dofinansowanie, a ich łączna wartość to 38 338 132,84 zł z czego z wkład własny wynosi jedyne 11 113 108,70 zł a kwota dofinansowania to aż 27 225 024,14 zł.
Realizacji powyższych przedsięwzięć przyczyni się do wprowadzenie na terytorium objętym działaniem sieci technik informatyzacji w takich dziedzinach życia codziennego jak: e-administracja, e-edukacja, informatyzacja kultury, informatyzacja nauki, elektroniczny obieg dokumentów, a także do podniesienia bezpieczeństwa w mieście poprzez połączenie ze sobą wyznaczone obiekty użyteczności publicznej takie jak urzędy administracji publicznej, jednostki oświatowe, placówki zdrowotne oraz budynki służb reagowania (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.) czy takie obiekty jak punkty monitoringu miejskiego, PIAP-y czy HotSpoty.

 

Zabrze z nagrodą Google eMiasto

Zabrze znalazło się wśród 10 polskich miast, które najszybciej rozwijają się w internecie. To zasługa zabrzańskich małych i średnich firm. 23 listopada w Warszawie firma Google wyróżniła miasta, które odnotowały największy wzrost aktywności lokalnych firm w sieci.

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przekłada się bezpośrednio na powstawanie nowych miejsc pracy, a poprzez to na rozwój miasta – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. - W naszym mieście wspieramy przedsiębiorców, choćby poprzez to, że inwestujemy w strefę ekonomiczną. Niedawno oddaliśmy do użytku drogę dojazdową do strefy. Osobom rozpoczynającym tu swoją działalność stwarzamy dogodny klimat do działalności.

Według międzynarodowego badania Boston Consulting Group, firmy obecne w internecie rozwijają się około czterokrotnie szybciej od tych, których nie można znaleźć w sieci. Także reklama internetowa rozwija się bardzo dynamicznie, a Google, dzięki AdWords (reklamie w wyszukiwarce), jest w stanie ocenić jej przełożenie na rozwój polskiej gospodarki w podziale na poszczególne miasta. By przedstawić tę zależność, Google przyjrzało się aktywności reklamowej w prawie 200 miastach w całej Polsce i uszeregowało je pod względem procentowego wzrostu wydatków małych i średnich firm w programie reklamowym Google AdWords w ciągu ostatniego roku. W Zabrzu ten wzrost wyniósł 108%.

Nagrody Google eMiasta zostały stworzone po to, by pokazać i wynagrodzić te miasta, które są w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o rozwój małych i średnich firm w internecie – powiedział Artur Waliszewski, dyrektor Google na Polskę oraz Europę Środkowo-Wschodnią. Mam nadzieję, że będą także motywacją dla tych regionów, które w czołówce się nie znalazły, aby wypróbować skuteczność internetu. W dzisiejszych czasach firmy, które nie zaistnieją w sieci mogą zacząć tracić klientów na rzecz tych polskich i zagranicznych firm, które sprawnie korzystają z możliwości dotarcia do osób szukających ich oferty. Google jest także jednym z organizatorów akcji Internetowa Rewolucja, która ma na celu edukację małych i średnich firm w zakresie obecności w internecie. Organizatorami akcji są Google, home.pl i PKPP Lewiatan, a patronat nad nią objęło Ministerstwo Gospodarki. Dzięki Internetowej Rewolucji każda mała i średnia firma może za darmo założyć stronę www i za darmo zareklamować ją w sieci. W ciągu dwóch lat trwania programu przystąpiło do niego ponad 50 tys. firm z całej Polski, a w bezpośrednich spotkaniach szkoleniowych wzięło udział 7,5 tys. osób. Także każdy przedsiębiorca z Zabrza zainteresowany obecnością w internecie może otrzymać od Google darmowy kupon na reklamę w wyszukiwarce na kwotę 250zł. Więcej informacji o kuponach można znaleźć na stronie www.internetowarewolucja.pl/emiasta.

Podpisywanie wniosków składanych elektronicznie

Możliwość podpisywania wniosków składanych elektronicznie poprzez platformę SEKAP przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego dostępnego na ogólnopolskiej platformie ePUAP.

Urząd Miejski w Zabrzu informuje, iż w związku z realizacją projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”, poprzez platformę SEKAP udostępniono możliwość podpisywania wniosków składanych elektronicznie przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego dostępnego na ogólnopolskiej platformie ePUAP. Podpis złożony w ten sposób jest tak samo ważny jak własnoręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, a uzyskanie go wymaga od nas tylko jednej wizyty w urzędzie.
Aby móc podpisywać się profilem zaufanym ePUAP wystarczy:
• założyć konto na platformie e-PUAP i złożyć wniosek o wydanie profilu na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany. ,
• potwierdzić swoje dane osobowe w punkcie potwierdzającym profile zaufane ( w Zabrzu jest to Urząd Skarbowy lub ZUS).

Posiadając już konto na platformie SEKAP należy się zalogować i powiązać je z kontem na e-PUAP:

Następnie wystarczy wybrać interesującą usługę i po wypełnieniu odpowiedniego formularza podpisać go profilem zaufanym:

System automatycznie przekieruje na stronę platformy ePUAP, gdzie należy wybrać opcję „podpisz profilem zaufanym”:

Po podpisaniu dokumentu ponownie następuje automatyczne przekierowanie na stronę platformy SEKAP.
Więcej na temat uruchomienia i konfiguracji skrzynki na platformie SEKAP mogą Państwo przeczytać pod adresem : https://www.sekap.pl/res/app/help/peup/sekap-pzp.html.
Podsumowując, dokumenty składane elektronicznie do Urzędu Miejskiego w Zabrzu mogą Państwo obecnie podpisywać na trzy sposoby:
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym,
2) bezpłatnym podpisem elektronicznym niekwalifikowanym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3) bezpłatnym podpisem elektronicznym niekwalifikowanym, weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP, który można uzyskać w Urzędzie Miejskim ( pokój 314 w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 lub pokój 106 w budynku przy ul. Wolności 286 ),

Zachęcamy do korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez nasz urząd!
Pełna lista dostępnych usług umieszczona jest pod adresem :
https://www.sekap.pl/katalog.seam?trejId=85&actionMethod=urzedy.xhtml%3A...

 

SIoT – Poznaj nasze miasto, kreuj wspólną przestrzeń

Urząd Miasta Zabrze wzbogacił się właśnie o nowy System Informacji o Terenie SIoT, który jest jednym z projektów z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego, zrealizowanym w ramach programu pn.: e -Zabrze Program budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze.

Celem projektu SIoT jest jasne i przejrzyste przedstawienie dostępnych dla obszaru miasta Zabrze danych z odniesieniami przestrzennymi jako mapy w oknie typowej przeglądarki internetowej.
Użytkownik korzystający ze strony SIoT ma wpływ na treść mapy, wyświetlaną w oknie przeglądarki i może w prosty sposób uzyskać informacje o lokalizacji obiektów będących w kręgu jego zainteresowania. Będzie on posiadał m. in dostęp do danych na temat: jednostek administracji publicznej, posterunków policji, straży pożarnej, służby zdrowia, sytuacji planistycznej miasta, obiektów użyteczności publicznej, tras rowerowych czy obszarów inwestycji miasta Zabrze.
Na stronie SIoT dostępnych jest 6 portali: internetowej mapy miasta, inwestora, infrastruktury miejskiej, bezpieczeństwa miasta, metadanych oraz portal zdalnej edukacji, dedykowanych różnym grupom użytkowników (mieszkańcom miasta, inwestorom, przedsiębiorstwom branżowym, służbom i strażom działającym na obszarze miasta a także turystom).
Udostępnienie informacji w postaci internetowego portalu mapowego pozwoli na usprawnienie komunikacji Urzędu zarówno z mieszkańcami, turystami jak i inwestorami.
Nie wiesz w jaki sposób korzystać z systemu SIoT? Skorzystaj z portalu edukacji dostępnego na stronie! Dzięki temu w prosty sposób zapoznasz się z funkcjonalnością systemu i przekonasz się, które opcje okażą się najbardziej przydatne dla Ciebie.
Zapraszamy do korzystania ze strony http://siot.um.zabrze.pl/.
Korzystając ze strony SIoT bierzesz udział w kreowaniu wspólnej przestrzeni miejskiej!

Projekt SIoT jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

 

 

 POWIADOMIENIA SMS O SPRAWACH ZAŁATWIANYCH W URZĘDZIE

W ramach realizacji projektu informatycznego pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” dla mieszkańców załatwiających sprawy urzędowe elektronicznie poprzez platformę SEKAP, udostępniona została możliwość włączenia usługi sms.
Osoby posiadające skrzynki kontaktowe na platofmie SEKAP korzystając z funkcji „Edycja profilu”, po oznaczeniu pola „Powiadomienia na SMS” jako „włączone” oraz po wpisaniu numeru telefonu komórkowego w polu „Telefon komórkowy”, a następnie zapisaniu danych, będą otrzymywały powiadomienia sms na wskazany numer telefonu komórkowego, w przypadku gdy na skrzynkę kontaktową SEKAP wpłynie wiadomość.
Jednocześnie informujemy, iż powyższa usługa jest bezpłatna.
W związku z powyższym zachęcamy do zakładania skrzynek kontaktowych na platformie SEKAP oraz do załatwiania spraw elektronicznie.

 

Dofinansowanie dla Zabrza


Dofinansowanie Projektu pn. „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” w zakresie realizacji w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Umowę o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego pt. „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” w zakresie realizacji w miejskich jednostkach organizacyjnych podpisała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
Kwota pozyskanego dofinansowania z Ministerstwa Spaw Wewnętrznych i Administracji, w ramach przedsięwzięć informatyzacyjnych realizowanych na podstawie art.12 ustawy o informatyzacji to 1 322 821,00 zł.
Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 30.12.2012r.
Realizacja powyżego projektu ma zapewnić m.in. sprawną wymianę danych pomiędzy wszystkimi jednostkami miejskimi oraz zapewnić elektroniczną obsługę klienta poprzez udostępnianie usług publicznych online.
W projekcie bierze udział 98 Jednostek Miejskich oraz 22 lokalizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

 SEKAP DLA RAD DZIELNIC I OSIEDLI
 

W dniach 07-10.06.2011r. odbyły się spotkania z członkami Rad Dzielnic i Osiedli. W trakcie spotkań zostały przedstawione istotne informacje dotyczące realizowanego projektu pn. „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” oraz została pokazana ścieżka obiegu elektronicznego dokumentu poprzez platformę SEKAP. Spotkanie miało charakter warsztatowy, tak że każdy uczestnik miał możliwość założenia konta na platformie SEKAP.
Ponadto w dniu 17.06.2011r. w godzinach od 9:00 do 16:00 w sali 100 w budynku przy ul. Wolności 286 członkowie Rad Dzielnic i Osiedli mieli możliwość wyrobienia bezpłatnego elektronicznego podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP, dzięki któremu mogą podpisywać dokumenty elektroniczne składane poprzez plaftomę SEKAP.

 

 MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W KOMPLEKSOWYM SYSTEMIE OBIEGU DOKUMENTÓW

Projekt pn. „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” w zakresie realizacji w miejskich jednostkach organizacyjnych otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spaw Wewnętrznych i Administracji, w ramach przedsięwzięć informatyzacyjnych realizowanych na podstawie art.12 ustawy o informatyzacji, w kwocie 1 322 821,00 zł.
W związku z powyższym w dniach 30.05.2011, 07.06.2011, 21.06.2011 odbyły się spotkania organizacyjne z miejskimi jednostkami organizacyjnymi biorącymi udział w powyższym projekcie.
Realizacja powyżego projektu ma zapewnić m.in. sprawną wymianę danych pomiędzy wszystkimi jednostkami miejskimi oraz zapewnić elektroniczną obsługę klienta poprzez udostępnianie usług publicznych online.
W projekcie bierze udział 98 Jednostek Miejskich oraz 22 lokalizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

 Nagroda dla Urzędu Miejskiego - "Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji"

Urząd Miejski w Zabrzu został laureatem konkursu ZŁOTA@2011 w kategorii dużych miast. Nagrody wręczono podczas pierwszego dnia 15 Konferencji „Miasta w Internecie”, odbywającej się w dniach 15-17 czerwca w Zakopanem.

 Tegoroczni nagrodzeni otrzymali wyróżnienie w kategorii „Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji”. Udział w konkursie zgłosiło 26 urzędów gminnych, miejskich oraz starostw powiatowych.

Przedmiotem oceny jury był stopień rozwoju elektronicznej administracji w urzędach. Podstawę oceny stanowiły dane mówiące o stopniu zaawansowania prac organizacyjnych i inwestycyjnych prowadzonych przez samorządy w oparciu o plany i programy rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ocenie podlegała także jakość i użyteczność serwisów internetowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.

Miasto Zabrze kilka lat temu podjęło decyzję o podjęciu prac na rzecz rozwoju i krzewienia społeczeństwa informacyjnego. Efektem tych działań było stworzenie przed trzema laty, programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze. W dokumencie "e - Zabrze strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze" zostały wytyczone kierunki rozwoju na lata 2009-2016. Zakres działań obejmuje wszelkie dziedziny naszego życia zarówno od nowoczesnej administracji, jak i edukacji, kultury czy zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.

 

E-URZĄD DLA E-STUDENTÓW

6 czerwca odbyły się interaktywne warsztaty przybliżające podstawowe umiejętności związane z obsługą SEKAP – u, systemu umożliwiającego załatwianie urzędowych spraw drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Promocja odbyła się na Politechnice Śląskiej Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu. W godzinach od 10: 00 do 11:40 odbyła się konferencja, w której głos zabrali: prof. dr hab. Inż. Jan Kaźmierczak, Eugeniusz Romański (Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Pani Beata Wanic (Wicedyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego) oraz Pani Ewa Weber (Sekretarz Miasta Zabrze).
Po konferencji w godzinach od 12:00 do 14:00 miały miejsce warsztaty, na których uczestnicy mogli zapoznać się z procedurą zakładania kont użytkownika Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP, poznali jak korzystać z usług urzędu za pośrednictwem SEKAP-u oraz mieli możliwość wyrobienia bezpłatnego niekwalifikowanego podpisu elektronicznego CC SEKAP.

 

Urząd w nowym projekcie

Urząd Miejski w Zabrzu jako pierwszy na Śląsku przystąpił do projektu „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej.”
10 stycznia odbyła się inauguracja uruchomienia prac naukowo-badawczych w ramach projektu. Podczas zorganizowanej w ramach spotkania videokonferencji dr hab. Szczepan Figiel, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie omówił powyższy projekt.
 

Głównym celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez opracowanie innowacyjnych procedur– modeli referencyjnych – niezbędnych do zastosowania nowych rozwiązań przez branżę informatyczną i doradczą oraz rozwoju e-usług na rzecz polskiego społeczeństwa. Projekt ma bezpośrednio oddziaływać na 16 tysięcy urzędników, 8 milionów interesantów, uczelnie oraz firmy informatyczne i doradcze.
 

Realizacja powyższych zamierzeń ma pozwolić na wzrost efektywności podmiotów administracji publicznej, przejawiający się m. in. w poprawie efektywności zarządzania w oparciu o rzeczywiste dane wynikające z procesów realizowanych w poszczególnych urzędach. Poprawie przejrzystości i efektywności realizacji procesów w urzędach, analizy i benchmarkingu urzędów.
Wiedza i dostęp do modeli referencyjnych umożliwią w dalszej kolejności pożądane zmiany w kierunku zwiększenia sprawności działania danego podmiotu administracji publicznej. Wreszcie wykorzystanie przez wiele podmiotów modelu referencyjnego doprowadzi do standaryzacji wykonywania określonych zadań publicznych, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk w tej dziedzinie.
Standaryzacja realizacji zadań administracji publicznej jest w wielu aspektach życia społecznego możliwa i potrzebna. Jej niezbędnym warunkiem jest jednak przeprowadzenie odpowiednich badań, pozwalających opisać rzeczywistość i określić właściwe standardy.

 

 SEKAP ZASTĄPI E-URZĄD

Informujemy, iż od 1 stycznia 2011r. dotychczasowy E-Urząd zostanie zastąpiony platformą SEKAP. W związku z powyższym dotychczasowe loginy z platformy E-Urząd zostaną wygaszone.

Platforma SEKAP dostępna jest pod internetowym adresem www.sekap.pl, gdzie poprzez zakładkę 'Logowanie' zakładamy skrzynkę kontaktową, poprzez którą realizowana jest elektroniczna komunikacja z Urzędem. Po zalogowaniu petent wybiera odpowiedni urząd, a następnie określoną usługę. Na platformie SEKAP dla mieszkańców Zabrza dostępne są usługi m.in. z zakresu podatków oraz działalności gospodarczej.

W związku z wycofaniem dotychczasowej technologii E-Urząd, zachęcamy do zakładania kont na platformie SEKAP i zapoznania się z możliwościami oraz rozwiązaniami, jakie dostarcza.

Zabrzanie poznali działanie E-Urzędu

14 października odbyły się interaktywne warsztaty przybliżające podstawowe umiejętności związane z obsługą SEKAP – u, systemu umożliwiającego załatwianie urzędowych spraw drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

więcej:

www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/zabrzanie-poznali-dzialanie-e-urzedu  

 

E-REKRUTACJA W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZABRZU

 Zabrzański Urząd wprowadza nowoczesne zasady rekrutacji na stanowiska urzędnicze i kierownicze urzędnicze. Od 01.08.2010 r. będzie funkcjonował tzw. system E-REKRUTACJA, dzięki któremu aplikowanie na oferty pracy do Urzędu Miejskiego będzie odbywać się za pośrednictwem Internetu (strona internetowa będzie uaktywniona pod adresem www.e-rekrutacja.um.zabrze.pl) poprzez odpowiednio stworzone formularze rekrutacyjne.

więcej:

www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/e-rekrutacja-w-urzedzie-miejskim-w-zabrzu

 

Przedsiębiorco skorzystaj z E-Administracji

29 lipca w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu odbyło się szkolenie w zakresie przesyłania dokumentów do UM Zabrze drogą elektroniczną, które zrealizowane zostało w ramach projektu p.n. „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”.

więcej:

www.um.zabrze.pl/biznes/aktualnosci/przedsiebiorco-skorzystaj-z-e-administracji

 

Samorząd Przyszłości

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego był inspiracją do zorganizowania konferencji pn.:
ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA – SAMORZĄD PRZYSZŁOŚCI
18-19 maja 2010 w Teatrze Nowym w Zabrzu

Patronat objęli Wojewoda Śląski - Zygmunt Łukaszczyk oraz Marszałek Województwa Śląskiego - Bogusław Śmigielski.
Konferencji przewodniczyli Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka – Szulik oraz Prezes Zakładu Usług Informatycznych OTAGO sp. z o.o. – Jarosław Jastrzębski
Partnerami byli: Asseco Systems, ORACLE, OPEGIEKA, DNS An Arrow Company, IBM Premier Business Partner, INFOBOX.

więcej:

www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/samorzad-przyszlosci

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: