Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Konferencje

Konferencja - Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii

Wrzesień 2016

Zabrze, jako miasto podejmujące wiele inicjatyw i szereg działań na wielu płaszczyznach rozwoju społeczno-gospodarczego zostało zaproszone do udziału w pierwszej edycji konferencji - Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii, która odbyła się w dniach 20-21 września w Toruniu. W Radzie Programowej przedsięwzięcia znaleźli się Minister Cyfryzacji Pani Anna Streżyńska oraz Wiceprezes Rady Ministrów dr Jarosław Gowin, a ponadto przedstawiciele środowisk samorządowych, eksperckich, mediów oraz firm świadczących inteligentne usługi i produkty.
Podstawy tematyczne konferencji stanowiły zagadnienia dotyczące wyzwań, jakim muszą sprostać współczesne samorządy tzn. spójność, społeczeństwo, zarządzanie, otwartość, bezpieczeństwo
i ekologia. Każdy z paneli tematycznych pozwolił zaprezentować doświadczenia przedstawicieli
z całego kraju w zakresie płatności mobilnych, systemów transportowych, partycypacji społecznej, usług finansowych, promocji turystycznej.
W imieniu Prezydenta Miasta Zabrze, Sekretarz Miasta Pani Ewa Weber w pierwszym bloku tematycznym, w krótkim zarysie przedstawiła założenia zabrzańskiej, innowacyjnej polityki gminnej. W drugim wystąpieniu, podczas bloku poświęconemu tematowi: Inteligentne zarządzanie
w samorządzie – Centra Usług Wspólnych, Pani Sekretarz przedstawiła podstawy inteligentnego zarządzania miastem począwszy od sposobów diagnozowania potrzeb (przeprowadzenie inwentaryzacji IT w 118 jednostkach miejskich), poprzez podjęcie niezbędnych działań, wdrażanie odpowiednich procesów i standardów (standaryzacja procesów kadrowo-płacowych, procesów finansowych) po ostateczne wskazanie sposobów osiągania zaplanowanych celów.
Nasze miasto reprezentował również Pan Jan Gustaw Jurkiewicz - Starszy Kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, który w swojej prelekcji poruszył zagadnienie rewitalizacji terenów poprzemysłowych na terenie gminy.

 

VI Śląski Konwent Informatyków i Administracji

W dniach 2-3 czerwca 2016 r. w Szczyrku odbył się VI Śląski Konwent Informatyków i Administracji. Głównym organizatorem Konwentu był Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny oraz ŚCSI przy współudziale Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji oraz Instytutu Prawa Nowych Technologii.

Hasłem przewodnim tegorocznego Konwentu było „Nowoczesne narzędzia dla rozwoju e-administracji”. Uczestnikami byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego województwa śląskiego.

Zakres tematyczny Konwentu obejmował m.in. rozwiązania informatyczne dla osób niepełnosprawnych, geoinformatykę, nowoczesne technologie stosowane w zarządzaniu miastem.

Drugi dzień Konwentu był poświęcony zagadnieniom rozwoju popytu na e–usługi oraz kontroli zarządczej. W zakresie nowoczesnego narzędzia dla rozwoju e-administracji stosowanego w Mieście Zabrze, przedstawiona została prezentacja pn.: „Strategiczne myślenie – kontrola zarządcza przy wykorzystaniu narzędzi IT”. Kluczowe zagadnienia dotyczyły nakreślenia idei i celu systemu Kontroli Zarządczej w Gminie Zabrze, schematu funkcjonowania oraz głównych funkcjonalności systemu. Prezentację przedstawiła Pani Izabela Kaszuba (Naczelnik Biura Audytu w UM Zabrze).

 

Zabrze zaprezentowało się na konferencji Petent 2.0

18.05.2015

Urząd Miejski w Zabrzu w związku z podejmowanymi działaniami z zakresu obsługi klienta, które wychodzą poza standardy powszechnie obowiązujące w administracji publicznej, zaproszony został do udziału w konferencji „Petent 2.0 czyli o nowoczesnej obsłudze interesantów w urzędzie”. Konferencja odbyła się 22 i 23 kwietnia br. w Poznaniu.

Podczas konferencji przedstawiono prezentację pt.: „Zapewnienie efektywności pracy Urzędu w zakresie obsługi klientów poprzez podejście procesowe”. Omówiono praktyczne rozwiązania funkcjonujące w zabrzańskim magistracie, wprowadzone dla zapewnienia efektywności obsługi klientów poprzez wykorzystanie nowych technologii i metod zarządzania. W ramach działań podejmowanych w urzędzie, m. in.: wyodrębniono grupy klientów na podstawie analizy ich potrzeb; zróżnicowano kanały komunikacji, dostosowując je do wymagań klientów (m. in. Sala Obsługi Klienta, Punkt Obsługi Klienta w M1, Punkt Informacji o Mieście, udostępniono narzędzia informatyczne umożliwiające kontakt z urzędem); wprowadzono system adaptacji nowych pracowników, na który składają się m. in. szkolenia zapoznające z kulturą organizacji oraz ze standardów obsługi klienta; ukierunkowano system ocen pracowniczych na motywowanie pracowników do wysokiej jakości obsługi klienta; zapewniono elastyczny czas pracy komórek urzędu; powołano Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości; doskonali się kompetencje pracowników; utrzymuje się certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001; poddaje się też ocenom skuteczność prowadzonych przez urząd działań w zakresie obsługi klientów przez zewnętrzne firmy.

Podczas konferencji reprezentanci miast dzielili się swoimi doświadczeniami w usprawnianiu obsługi klienta i podnoszeniu jej jakości. Prezentowane były m.in. sposoby i narzędzia do tworzenia nowoczesnej i sprawnej obsługi klientów w urzędzie.

Organizatorem wydarzenia, które odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, była firma Evention.

Poniżej do pobrania prezentacja dotycząca konferencji Petent 2.0:

 Petent 2.0

Dni społeczeństwa informacyjnego

W dniu 17 maja 2014 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego,
który został ustanowiony w 2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z tej okazji na terenie
Miasta Zabrze przygotowano m. in. Grę Miejską „Wszyscy jesteśmy dzieciakami!”, która odbędzie się
24 maja 2014 r. Podczas szóstej edycji zabrzańskiej gry miejskiej część zadań będzie związana
ze społeczeństwem informacyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zabrzegra.pl.

 

Wykład w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”

Od 01.05.2014 r. trwają obchody związane z 10 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Miasto Zabrze zorganizowało wiele imprez oraz spotkań związanych z tematyką funduszy europejskich.
W związku ze świętowaniem dekady Polski w Unii Europejskiej 07.05.2014 został zorganizowany przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z zabrzańskimi jednostkami samorządowymi oraz Politechniką Śląską wykład otwarty w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” dla młodzieży, studentów i mieszkańców Zabrza. Ze strony gospodarza – Politechniki Śląskiej przemówił Prodziekan ds. studenckich dr Andrzej Polewczyk, ze strony organizatorów wykład wygłosił Eugeniusz Romański – Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz I Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze – Krzysztof Lewandowski. Podczas wykładów zaprezentowano następujące zagadnienia:
• praktyczne wykorzystanie platform SEKAP oraz ORSIP – wystąpienie przedstawicieli Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,
• projekty realizowane przez Miasto Zabrze dzięki Funduszom Europejskim w ramach Strategii IT „e-Zabrze Program budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze” – wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
• „Budowa Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej – projekty unijne realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej” – wystąpienie przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej,
• „Od przemysłu do rozwoju turystyki” – wystąpienie przedstawiciela Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
• „Wykorzystanie środków unijnych w projektach dydaktycznych i badawczych” – wystąpienie przedstawiciela Politechniki Śląskiej.
Dodatkowo Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego dla najbardziej zaangażowanych słuchaczy zapewniło atrakcyjne upominki, które otrzymywali po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na temat działalności jednostki. Ponadto ogłoszony został konkurs „Poznaj ciekawe miejsca w województwie”, w którym Miasto Zabrze zapewniło atrakcyjne nagrody. Szczegóły na temat konkursu znaleźć można pod adresem: http://www.e-slask.pl/news/wez_udzial_w_konkursie_poznaj_ciekawe_miejsca....
W trakcie spotkania dla zainteresowanych osób wystawione zostały stanowiska promujące projekty: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” oraz „System Informacji o Terenie”. Podczas promocji osoby zainteresowane mogły uzyskać informacje na temat korzystania z platformy SEKAP (możliwość załatwiania spraw urzędowych elektronicznie) oraz korzystania z platformy SIoT oraz mogły otrzymać atrakcyjny gadżet z logiem Zabrza.

 

Wykład otwarty - 10 lat obecności w Unii Europejskiej

30.04.2014

W związku z rozpoczęciem 1 maja obchodów związanych z 10 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, beneficjentami oraz Telewizją Polską przeprowadzi szereg działań, które podsumują ostatnią dekadę rozwoju województwa śląskiego i zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w naszym kraju dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z pracownikami zabrzańskich jednostek samorządowych przygotowało wykład otwarty, który odbędzie się 7 maja 2014 r. o godz 12.00 w auli D10 w budynku Politechniki Śląskiej w Zabrzu przy ul. Roosevelta 30. Podczas wykładów zaprezentowane zostaną następujące tematy:
• praktyczne wykorzystanie platform SEKAP oraz ORSIP – wystąpienie przedstawicieli Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego,
• projekty realizowane przez Miasto Zabrze dzięki Funduszom Europejskim – wystąpienie przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
• „Budowa Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej – projekty unijne realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej” – wystąpienie przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej,
• „Od przemysłu do rozwoju turystyki” – wystąpienie przedstawiciela Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Dodatkowo Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego przygotowało konkurs z nagrodami dotyczący praktycznego wykorzystania platformy ORSIP. W konkursie można wygrać m.in.: karnety uprawniające do 5 wejść do Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji Aquarius Kopernik oraz podwójne zjazdy do kopalni Guido w Zabrzu.

 

Spotkanie Partnerów Projektu SEKAP – dobre praktyki w e-administracji

25.06.2012

Miasto Zabrze, w ramach prezentacji dobrych praktyk z zakresu e-administracji, zostało zaproszone przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego do udziału w spotkaniu Partnerów Projektu SEKAP, które odbyło się w 15 czerwca 2012 r. w Katowicach .

W trakcie konferencji Sekretarz Miasta Zabrze przedstawiła doświadczenia Urzędu Miejskiego związane z wdrażaniem kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP. Podczas prezentacji omówione zostało wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim, projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Śląskiego, w ramach którego zrealizowano m.in.:
- całkowity elektroniczny obieg korespondencji wewnątrz Urzędu Miejskiego,
- integrację systemu obiegu dokumentów z podsystemami dziedzinowymi,
- wdrożenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi zawierającego informacje o pracownikach Urzędu,
- integrację systemu obiegu dokumentów z platformą SEKAP.

Przekazano również informacje na temat realizowanego obecnie projektu wdrożenia kompleksowego systemu obiegu dokumentów w zabrzańskich jednostkach miejskich, który umożliwi uruchomienie całkowitego elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami oraz jednostkami a Urzędem Miejskim. Projekt ten pozwoli także na udostępnienie na platformie SEKAP elektronicznych usług dla klientów jednostek biorących udział w projekcie.

Projekt KSOD – SEKAP w jednostkach miejskich również uzyskał dofinansowanie, tym razem ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Dzięki realizacji projektu udało się już m.in. zakupić dodatkowy sprzęt komputerowy dla jednostek miejskich, obecnie przeprowadzane są szkolenia z obsługi systemu kierowane do pracowników jednostek. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na grudzień bieżącego roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są pod adresem : http://www.e-slask.pl/pl/aktualnosc/1/1340185345/0/0.

 

Samorząd Przyszłości

20.05.2010

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego był inspiracją do zorganizowania konferencji pn.:
ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA – SAMORZĄD PRZYSZŁOŚCI
18-19 maja 2010 w Teatrze Nowym w Zabrzu

Patronat objęli Wojewoda Śląski - Zygmunt Łukaszczyk oraz Marszałek Województwa Śląskiego - Bogusław Śmigielski.
Konferencji przewodniczyli Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka – Szulik oraz Prezes Zakładu Usług Informatycznych OTAGO sp. z o.o. – Jarosław Jastrzębski.
Partnerami byli: Asseco Systems, ORACLE, OPEGIEKA, DNS An Arrow Company, IBM Premier Business Partner, INFOBOX.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski oraz ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Przedstawiciel ŚCSI – Pani Beata Wanic (z-ca Dyrektora) przedstawiła rozwiązania wdrażane w województwie śląskim w zakresie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Celem konferencji było zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań i wymiana poglądów szerokiego grona specjalistów zarówno ze strony administracji publicznej jak i przedstawicieli firm.


Zagadnienia prezentowane na konferencji oraz poszczególne wystąpienia pokazywały narzędzia oraz oprogramowania, dzięki którym droga do budowy społeczeństwa informacyjnego może być dla nas krokiem w nowe lepsze jutro.


Chcąc przybliżyć nowoczesne rozwiązania prelegenci przedstawili następujące tematy:
• wdrożenie projektu w Gminie Zabrze pn. "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP",
• system VOIP na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy,
• zalety technologii Web Logic,
• od e-Portalu przez obieg dokumentów do obsługi w back systemie,
• prezentacja projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)" oraz Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP),
• prezentacja aplikacji WPF (Wieloletniego Prognozowania Finansowego),
• Business Intelligence,
• Zarządzanie Miastem z wykorzystaniem technologii GIS na podstawie danych gruntowych,
• efektywne wydatkowanie środków RPO na infrastrukturę informatyczną,
• rozwiązania E-PORTAL dla jednostek oraz przedstawienie założeń nowej wersji aplikacji planistycznej.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: