Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Ekologia

04.08.2020

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze

15 października 2018 roku Miasto Zabrze przystąpiło do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”, zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Zabrze Uchwałą Nr LXI/732/18. Tym samym Zabrze stało się jednym z członków największego na świecie ruchu na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast. Porozumienie Burmistrzów powstało w 2008 roku w Europie, a jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii.

Główne kierunki działań, które zobowiązują się podjąć do realizacji Miasta – Sygnatariusze Porozumienia (w tym również miasto Zabrze), to:

  • redukcja lokalnych (na obszarze miasta) emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r. poprzez ograniczenie zużycia energii i zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej,
  • zwiększenie odporności swojego obszaru na zmiany klimatu poprzez przystosowanie się do jej negatywnych skutków.

Aby możliwe było przełożenie ww. zobowiązań na praktyczne środki i przedsięwzięcia, Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do opracowania i wdrożenia tzw. Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP).

Aktualnie Prezydent Miasta Zabrze przystąpił do opracowania ww dokumentu dla całego obszaru miasta. W Planie wyznaczone zostaną cele strategiczne i szczegółowe, z nadrzędnym celem: min. 40% redukcji CO2 do 2030 r. SECAP dla miasta Zabrze bazować będzie na wynikach i wnioskach wypływających z opracowanych wcześniej dokumentów, takich jak:

  • „Bazowa inwentaryzacja emisji – informacja na temat źródeł i wielkość emisji CO2 w Zabrzu”,
  • „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zabrze do roku 2030”.

W Planie przedstawione zostaną również działania / projekty (zgłoszone do Miasta w trakcie prowadzonego naboru), których realizacja na terenie Zabrza pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych, jak również – przedsięwzięcia mające znaczenie w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Przedmiotowe działania dotyczą inwestycji planowanych na lata 2020-2030 w takich sektorach miasta, jak: budownictwo i mieszkalnictwo, transport publiczny i prywatny, gospodarka przestrzenna, energetyka, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka terenami zielonymi oraz informacja i edukacja.
Zaproszenie do zgłaszania projektów do SECAP – skierowane zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, jednostek miejskich, czy organizacji i stowarzyszeń – znajduje się TUTAJ.

„Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Zabrze” wymagać będzie podjęcia w drodze uchwały przez Radę Miasta Zabrze, natomiast jego wdrożenie i realizacja podlegać będzie stałemu monitoringowi (co najmniej raz na 2 lata) w postaci sprawozdania z podjętych działań i uzyskanych efektów, przesyłanego do Biura Porozumienia Burmistrzów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

14.07.2020

Mobilne Biuro programu "Czyste Powietrze"

Już w najbliższy piątek (17 lipca) do Zabrza zawita Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”. Bus, którym podróżują eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, stanie przy placu Wolności, w godz. 10.00-13.00.

- Mieszkańcy naszego miasta będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące termomodernizacji czy też wymiany przestarzałych systemów grzewczych, a także od razu na miejscu wypełnić wnioski o dotacje – informuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Zabrze, to kolejna gmina w województwie śląskim na trasie Mobilnego Biura Programu Czyste Powietrze. Działalność Mobilnych Biur zainaugurował minister klimatu Michał Kurtyka.

- Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny krok w celu poprawy jakości powietrza – zaznaczył minister Michał Kurtyka.

Do końca sierpnia eksperci chcą dojechać do jak największej liczby osób i pomóc im w wyplenianiu wniosków o dotacje na wymianę tzw. kopciuchów oraz termomodernizację domu.

- Dostajemy sygnały, że jest bardzo wiele osób, zainteresowanych wymianą starych kotłów i termomodernizacją swojego domu, które chętnie skorzystałyby z dofinansowania na ten cel, ale przyjazd do siedziby Funduszu w Katowicach lub naszych biur w Bielsku-Białej i Częstochowie, to dla nich często zbyt duże obciążenie – tłumaczy Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Mobilne Biura to inicjatywa, którą realizują dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - w Katowicach oraz Krakowie. Pilotażowy projekt potrwa do końca sierpnia br. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy Mobilne Biura będą odwiedzać śląskie i małopolskie gminy, tak by dotrzeć do jak największej liczby osób.

Spotkania będą się odbywały z zachowaniem wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tak, by były bezpieczne dla mieszkańców.


 

03.07.2020

Wystartował program „Moja Woda”

Od 1 lipca właściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach rządowego programu „Moja Woda”. Kwotę w wysokości maksymalnie 5 tys. zł można przeznaczyć m.in. na budowę małych zbiorników retencyjnych.

Program „Moja Woda” powstał we współpracy Ministerstwa Klimatu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie on obowiązywał do 2024 roku. Dofinansowanie w ramach programu sięgać będzie do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji (poniesionych od czerwca br.), ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przyjmowane są jedynie wnioski wypełnione i przesłane do WFOŚIGW za pomocą portalu beneficjenta.

Szczegóły programu można znaleźć na stronie www.wfosigw.katowice.pl. Informacji udziela również śląska infolinia (tel. 32/722-77-09, e-mail mojawoda@wfosigw.katowice.pl).

22.05.2020

Nowe zasady programu „CZYSTE POWIETRZE”

15 maja rozpoczął się nabór wniosków w nowej odsłonie do programu Czyste Powietrze przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wprowadzone zmiany w wersji 2.0 Programu to m.in.

- znacznie uproszczony wniosek,
- skrócony czas przyznawania dotacji,
- zmiana wysokości dotacji oraz kryteriów dochodowych wniosku,
- skrócony czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie z 90 do 30 dni.

Szczegóły Programu Czyste Powietrze 2.0. znajdują się na stronie Funduszu: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-prioryteto...

13.05.2020

Wzrosła liczba uczestników projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”!

Dzięki staraniom prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik uczestnicy projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”, którzy znajdowali się dotąd na liście rezerwowej przeszli na listę podstawową. Pozwoli to na realizację 213 inwestycji.

Decyzję o wyniku konkursu Urząd Marszałkowski poda najwcześniej pod koniec br.

O tym, że prezydent Zabrza podjęła starania w celu przyznania środków finansowych dla osób, które znalazły się na liście rezerwowej projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii” informowaliśmy w kwietniu br.

Program polega na dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Zabrza. Deklaracje uczestnictwa składane były od 16 stycznia do 4 lutego br. Zgodnie z założeniami konkursu dla mieszkańców przeznaczono pulę ok. 1,7 mln zł ze środków unijnych. Ze względu na duże zainteresowanie (złożono 274 deklaracje) należało przyprowadzić losowanie, które odbyło się 8 kwietnia. W jego wyniku stworzono, zgodnie z regulaminem, listy: „podstawową” i „rezerwową”.

- Obecnie podjęłam działania zmierzające do zwiększenia nakładów na realizację projektu, aby umożliwić większej liczbie mieszkańców Zabrza otrzymanie dofinansowania – zadeklarowała wtedy Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Pierwotna pula przewidziana na realizację projektu zakładała budżet 1700000,00 zł. Po zwiększeniu przez prezydent Zabrza nakładów pula środków wzrosła do ponad 2777000,00 zł, co pozwoliło na zwiększenie liczby inwestycji możliwych do zrealizowania do 213. Uczestnicy projektu, którzy znajdowali się na liście rezerwowej przeszli na listę podstawową, a ci, którzy otrzymali liczbę punktów od 5-0 znajdą się na nowej liście rezerwowej.

4 maja br., Miasto Zabrze złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT. dotyczący projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”.

Decyzję o wyniku konkursu Urząd Marszałkowski poda najwcześniej pod koniec br.

Możliwy wzrost liczby uczestników projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podjęła starania w celu zabezpieczenia środków finansowych dla osób, które znalazły się na liście rezerwowej projektu „Miasto Zabrze Eko – Instalacje Fotowoltaiczne – Odnawialne źródła energii”.

Program polega na dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Zabrza. Deklaracje uczestnictwa składane były od 16 stycznia do 4 lutego. Zgodnie z założeniami konkursu dla mieszkańców przeznaczono pulę ok. 1,7 mln zł ze środków unijnych. Ze względu na duże zainteresowanie (złożono 274 deklaracje) należało przyprowadzić losowanie, które odbyło się 8 kwietnia. W jego wyniku stworzono, zgodnie z regulaminem, listy: „podstawową” i „rezerwową”.

- Obecnie podjęłam działania zmierzające do zwiększenia nakładów na realizację projektu, aby umożliwić większej liczbie mieszkańców Zabrza otrzymanie dofinansowania – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Zmiana Zarządzenia

ZMIANA ZARZĄDZENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. „MIASTO ZABRZE EKO- INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

Treść zarządzenia w załączniku poniżej ( Zarządzenie 262/WE/2020)

Znani są już uczestnicy projektu "Miasto Zabrze Eko - Instalacje Fotowoltaiczne - Odnawialne Źródła Energii

8 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Zabrz odbyło się losowanie uczestników projektu pn. „Miasto Zabrze Eko - Instalacje Fotowoltaiczne - Odnawialne Źródła Energii".

Losowanie odbyło się spośród złożonych deklaracji udziału w projekcie, które otrzymały 10 pkt. (176 szt.) zgodnie z Regulaminem Wyboru Uczestników Projektu, przy udziale:
Katarzyny Dzióby – zastępcy prezydenta Zabrza,
Urszuli Potyki – przewodniczącej Komisji Ekologii Rady Miasta Zabrze,
Elżbietay Nemś – przedstawiciela Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
Romana Molaty – przedstawiciela Ochotniczych Straży Pożarnych,
Marty Unglik - z Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Poniżej przedstawiamy „Listę podstawową” uczestników projektu, którzy zostaną objęci dofinansowaniem oraz ”Listę rezerwową” uczestników projektu w kolejności ich wylosowania

UWAGA LOSOWANIE !!!

Informujemy, że 8 kwietnia 2020 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Religii 1, odbędzie się losowanie Uczestników Projektu pn.:. „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”.

Losowanie obędzie się spośród złożonych Deklaracji Udziału w Projekcie, które otrzymały 10 pkt. (176 szt.) zgodnie z Regulaminem Wyboru Uczestników Projektu, przy udziale:
Katarzyna Dzióba – II Zastępca Prezydent Miasta Zabrza,
Urszula Potyka – Przewodnicząca Komisji Ekologii,
Elżbieta Nemś – przedstawiciel ZPEC,
Roman Molata – przedstawiciel Ochotniczych Straży Pożarnych,
Marta Unglik- Wydział Ekologii.

Losowanie będzie można zobaczyć online na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu/ zakładka EKOLOGIA.

Zmiana zarządzenia

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie Nr 230/WE/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia zmian regulaminu wyboru Uczestników Projektu pn. " MIASTO ZABRZE EKOINSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII".

Treść zarządzenia w załączniku poniżej.
 

Informacja dla Uczestników Projektu: „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

 Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru uczestników do projektu: „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” w wyznaczonym terminie do 4 lutego 2020 roku wpłynęło 274 deklaracji.


Podsumowanie punktacji

Liczba punktów                             Ilość deklaracji z daną liczbą punktów
20                                                                                        3
15                                                                                      34
10                                                                                    176
5                                                                                        59
0                                                                                          2

Na podstawie złożonych Deklaracji Udziału w Projekcie zostanie utworzona Lista podstawowa uczestników projektu oraz Lista rezerwowa, zgodnie z REGULAMINEM WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Poniżej (jako załącznik) przedstawiamy listę Deklaracji Udziału w Projekcie sporządzoną wg kryterium merytorycznego zgodnie z REGULAMINEM WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Lista Deklaracji Udziału w Projekcie sporządzona wg kryterium merytorycznego nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się do Projektu.

15.01.2020  

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór do projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” od 16 stycznia do 4 lutego 2020 r.

Projekt zakłada montaż mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych) o mocy do 7 kWp, których głównym przeznaczeniem będzie wyprodukowanie energii na własne potrzeby w budynkach zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Zabrze.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych.

O DOFINANSOWANIE MOGĄ STARAĆ SIĘ OSOBY FIZYCZNE które w szczególności:
- posiadają PRAWO WŁASNOŚCI, WSPÓŁWŁASNOŚCI, DO BUDYNKU MIESZKALNEGO położonego na terenie miasta Zabrze;
- posiadają uregulowany stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowany Projekt;
- nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Zabrze z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-nymi wnoszonymi na rzecz Miasta Zabrze.

Deklaracje Udziału w Projekcie należy składać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,      ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze Wydział Ekologii (II piętro, pokój 211)

od 16 STYCZNIA 2020 r. do 4 LUTEGO 2020 r.

poniedziałek-wtorek od 12:00 do 17:00;
środa-piątek w godzinach od 8:00 do 13:00
lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu (Wydziału Ekologii).     

UWAGA!!! Należy nadmienić że wniosek złożony w programie PONE nie jest równoznaczny z wnioskiem o przystąpienie do projektu „MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”.

Chętne osoby powinny złożyć nową DEKLARACJĘ.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: