Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wykaz - 1 lokal mieszkalny

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/ON/2018
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 4 stycznia 2018 r.
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
Prezydent Miasta Zabrze wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r. poz. 820, poz. 1509, poz. 624, poz. 1595, poz. 1529), podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymieniony lokal mieszkalny, stanowiący własność Skarbu Państwa:

Nieruchomość lokalowa leży na obszarze, dla którego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrze, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XLIV/354/92 z dnia 28 grudnia 1992 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. katowickiego nr 1 z dnia 20 stycznia 1993 r., poz. 12 – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. nr 15 poz. 139, z 1997 r. nr 141 poz. 943, z 1999 r. nr 41 poz. 412, nr 111 poz. 1279, z 2000 r. nr 12 poz. 136, nr 109 poz. 1157, nr 120 poz. 1268, z 2001 r. nr 14 poz. 124, nr 100 poz. 1085, nr 115 poz. 1229, nr 154 poz. 1804, nr 5 poz. 42, z 2002 r. nr 113 poz. 984, nr 130 poz. 1112, nr 25 poz. 253, z 2003 r. nr 80 poz. 717) z dniem 01.01.2003 r. stracił ważność.

Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi 1%. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami winny złożyć w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wniosek o nabycie nieruchomości.

Ustanowienie odrębnej własności ww. lokalu następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892, z 2017 r. poz. 1529).

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres od dnia: 11.01.2018 r. do dnia: 31.01.2018 r.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: