Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wykaz - plac Warszawski - Bankowa

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 136/ON/2018
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 26 lutego 2018 r.

WYKAZ NR 7/N/2018
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zabrzu przy Placu Warszawskim i ul. Bankowej.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze i obejmuje działki nr:
- 825/82 o pow. 0,0007 ha, położona w Zabrzu przy Placu Warszawskim, obręb Zabrze,
- 831/82 o pow. 0,0012 ha, położona w Zabrzu przy ul. Bankowej, obręb Zabrze,
o łącznej pow. 0,0019 ha, o użytku B, zapisane w księdze wieczystej nr GL1Z/00023075/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zabrzu.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w ciągu zabudowy garażowej. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Działka nr 831/82 jest odgrodzona od działki nr 825/82 metalową konstrukcją. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Dostęp do nieruchomości od Placu Warszawskiego jest możliwy po działkach nr: 834/82 i 826/82, będących własnością Gminy Miejskiej Zabrze, na których zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze (uchwała nr XXVIII/289/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 05.07.2004 r.) i posiada w ich obrębie następujące oznaczenia: działka nr 831/82 – 7,3/TMO, co oznacza tereny o dominacji funkcji mieszkaniowych wielorodzinnych, natomiast działka nr 825/82 – 7,2/TUI, co oznacza tereny o dominacji funkcji usługowych pozostałych.

4. Podstawa zbycia: sprzedaż w drodze przetargu, na podstawie art. 11, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w wykonaniu §1 uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 1745, z późn. zm.).

5. Cena nieruchomości i termin wnoszenia opłat: cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 4 000,00 zł. Opłata za ustanowienie służebności gruntowej wynosi 300,00 zł, do której zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wpłaty. Wylicytowana cena sprzedaży, powiększona o należny podatek VAT oraz opłata za ustanowienie służebności gruntowej powinny być wpłacone przed podpisaniem umowy notarialnej.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz wywiesza się:
od dnia: 09.03.2018 r.
do dnia: 29.03.2018 r.

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: