Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Ogłoszenie - 1 lokal mieszkalny

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Zabrze wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, położonego w Zabrzu:

Lokal mieszkalny stanowiący przedmiot ogłaszanego przetargu wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego oraz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r., poz. 1200 z późn. zm.).

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.
W dniu 11.08.2017 roku upłynął termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147
z późn. zm.).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość leży na obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/563/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 września 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w południowej części dzielnicy Grzybowice, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego nr 213 z dnia 2 grudnia 2009 r., poz. 3972 i oznaczona jest symbolem 3.MW co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji:
Do wylicytowanej ceny I opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz do opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień wpłaty.
Z prawem użytkowania wieczystego gruntu związany jest obowiązek uiszczania opłat rocznych
w wysokości 1% wylicytowanej ceny gruntu. Opłatę roczną wraz z podatkiem VAT należy wnosić corocznie, bez wezwania, w terminie do 31 marca, z góry za dany rok, do czasu jej aktualizacji, która zostanie dokonana odrębnym pismem.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis ten stosuje się w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostanie ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2018 roku, w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 o godzinie 1130.

Wadium:
Wadium należy wnosić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286
lub przelewem na konto depozytowe Miasta Zabrze prowadzone przez ING Bank Śląski
nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185 najpóźniej do dnia 20.03.2018 roku.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży lokalu, pomniejszona o wniesione wadium, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Przed otwarciem przetargu, uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej:
- dokument tożsamości;
- pełnomocnictwo, w przypadku pełnomocnika;
- aktualny odpis z właściwego rejestru dla podmiotu podlegającego wpisowi.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanych przez sprzedającego w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Zabrze może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wówczas wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje:
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 561/ON/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
I ustny nieograniczony przetarg w sprawie sprzedaży ww. lokalu odbył się w dniu 17.10.2017 r.
II ustny nieograniczony przetarg w sprawie sprzedaży ww. lokalu odbył się w dniu 23.01.2018 r.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu, w dniu jego oględzin podanym w niniejszym ogłoszeniu.
Ustanowienie odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.). Ww. ustawa określa nadto prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).
Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości ani żadne inne wady które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu na IV piętrze budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5 -7 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu www.um.zabrze.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Urząd” – „Obwieszczenia” i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.zabrze.pl w zakładce „Przetargi na nieruchomości”.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości oraz przetargu udziela się w pok. 410 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, tel. 32 37 33 490.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: