Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Ogłoszenie - 1 lokal mieszkalny

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Zabrze wraz z przeniesieniem ułamkowej części prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Zabrzu:

Lokal mieszkalny stanowiący przedmiot ogłaszanego przetargu wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego oraz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r., poz. 1200 z późn. zm.). Przeniesienie ułamkowej części prawa użytkowania wieczystego gruntu następuje do dnia 4.12.2089 r.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
Działy III i IV ww. księgi wieczystej wolne są od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich, natomiast w lokalu mieszkalnym zameldowane są osoby, wobec których wszczęte zostało postępowanie administracyjne celem ich wymeldowania.
W dniu 18.01.2018 roku upłynął termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość lokalowa leży na obszarze, dla którego Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrze, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XLIV/354/92 z dnia 28 grudnia 1992 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. katowickiego nr 1 z dnia 20 stycznia 1993 r., poz. 12 – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.) z dniem 01.01.2003 r. stracił ważność.

Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji:
Opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosi 27,74 zł. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi 1%. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, bez wezwania, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2018 roku o godz. 1100, w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

Wadium:
Wadium należy wnosić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 lub przelewem na konto depozytowe Miasta Zabrze prowadzone przez ING Bank Śląski nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185 najpóźniej do dnia 20.03.2018 roku.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży lokalu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Przed otwarciem przetargu, uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej:
- dokument tożsamości;
- pełnomocnictwo, w przypadku pełnomocnika;
- aktualny odpis z właściwego rejestru dla podmiotu podlegającego wpisowi.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanych przez sprzedającego w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Zabrze może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wówczas wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje:
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 1182/ON/2017 z dnia 4.12.2017 r.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu, w dniu jego oględzin podanym w niniejszym ogłoszeniu.
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).
Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości ani żadne inne wady które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu na IV piętrze budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5 -7 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu www.um.zabrze.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Urząd” – „Obwieszczenia” i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.zabrze.pl w zakładce „Przetargi na nieruchomości”.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości oraz przetargu udziela się w pok. 410 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, tel. 32 37 33 490.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: