Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Odpady komunalne

2020.07.01

Najważniejsze zmiany dot. gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące od 01 lipca 2020 r, które zostały podjęte przez Radę Miasta Zabrze UCHWAŁĄ NR XX/358/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustala się, że właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostaną wyposażeni:
a) w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych;
b) w worki do zbierania odpadów selektywnych frakcji na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne wraz z odpadami opakowaniowymi wielomateriałowymi.

BIO
Mieszkańcy z zabudowie jednorodzinnej zostaną wyposażeni w pojemniki do zbierania bioodpadów; (do czasu otrzymania pojemnika nieruchomości będą wyposażane w 3 worki na bioodpady).

 

WORKI BIG-BAG

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, raz w roku kalendarzowym będą odbierane odpady budowlane i rozbiórkowe w
workach typu BIG-BAG po spełnieniu następujących warunków:
1) złożenia pisemnego wniosku do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne o zamiarze skorzystania z usługi odbioru odpadów budowlanych w wyznaczonym punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Zabrze;
2) łączna pojemność wnioskowanych worków nie będzie przekraczała 2m³ dla jednego punktu adresowego;
3) zostaną udostępnione przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminie do 14 dni licząc od dnia następnego od pobrania worków;
4) dołączenia oświadczenia ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danym punkcie adresowym, na który udostępniane są worki BIG-BAG;


4. W przypadku niewykorzystania wszystkich pobranych worków BIG-BAG należy niezwłocznie zwrócić je do przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne w wyznaczonym punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Zabrze. W przypadku zwrotu wszystkich worków w terminie 7 dni kalendarzowych począwszy od dnia ich pobrania usługę uznaje się z niewykonaną i właściciel może z niej skorzystać w późniejszym terminie.

GABARYTY

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem i
ustaloną częstotliwością:

meble i inne odpady wielkogabarytowe:
a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej z części, na której zamieszkują mieszkańcy, dwa razy w roku

b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej z części, na której zamieszkują mieszkańcy, jeden raz w miesiącu.

W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą odbierane wszystkie odpady komunalne w określonych limitach:
1) odpady budowlane i rozbiórkowe, z jednego punktu adresowego w ilości nie większej niż 2m³ w ciągu roku kalendarzowego;
2) zużyte opony w ilości nie większej niż 8 sztuk w ciągu roku kalendarzowego dla jednego punktu adresowego;

W Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) będą odbierane wysegregowane odpady komunalne za wyjątkiem:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) bioodpadów

 

2020.05.25

Uprzejmie informujemy, iż od dziś (25 maja 2020r.) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19F wznawia odbiór odpadów od mieszkańców Zabrza w pełnym zakresie czasowym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 i w każdą sobotę miesiąca w godz. 8.00-13.00. Ponadto FCC Polska Sp. z o.o. postanowiła wznowić działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przy ul. Pawliczka 23, 41-800 Zabrze, gdzie m.in. wydawane są worki BIG BAG. Punkt będzie działał w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, środa i piątek od godziny 7.00 do godziny 15.00,wtorek i czwartek od godziny 9.00 do godziny 17.00.Prosimy mieszkańców o współpracę w respektowaniu wdrożonych zasad bezpieczeństwa.

 

2020.05.01

Informujemy, iż z dniem 01.05.2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/Uchwala_XVIII-343-20-_metoda_i_stawka_oplaty_Dz.Urz_.Woj_.Sl_.2020.2621.pdf


Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty wynosi 27,70 zł/miesiąc/mieszkańca


Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 55,40 zł/miesiąc/mieszkańca

 

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych wynosi:
1. worek 60 l – 8,47 zł
2. worek 120 l – 16,93 zł
3. pojemnik 120 l – 5,91 zł
4. pojemnik 240 l – 11,82 zł
5. pojemnik 1100 l – 54,19 zł
6. pojemnik 2500 l – 123,16 zł
7. pojemnik KP-5 – 246,32 zł
8. pojemnik KP-7 – 344,85 zł
9. pojemnik KP-10 – 492,64 zł

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas wynosić będzie:
1. worek 60 l – 16,94 zł
2. worek 120 l – 33,86 zł
3. pojemnik 120 l – 11,82 zł
4. pojemnik 240 l – 23,64 zł
5. pojemnik 1100 l – 108,38 zł
6. pojemnik 2500 l – 246,32 zł
7. pojemnik KP-5 – 492,64 zł
8. pojemnik KP-7 – 689,70 zł
9. pojemnik KP-10 – 985,28 zł

 

 

Od 01 maja 2020 r. zmienia się również wzór deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Druk deklaracji dostępny jest w dokumentach do pobrania www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/druki-i-deklaracje

 

2020.04.10

PSZOK
Wykonawca usługi FCC Polska Sp. z o.o. informuje, iż począwszy od 14.04.br. zostanie wznowiona działalność punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), lecz w okresie pandemii otwarty będzie w innym zakresie czasowym, a mianowicie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:30 do 18:00.

UWAGA! Na terenie zakładu MPGK w Zabrzu, gdzie znajduje się PSZOK dla mieszkańców Zabrza są wdrożone i restrykcyjnie przestrzegane zalecenia GIS dotyczące zakładów pracy. Każda osoba wjeżdżająca na teren zakładu, w tym PSZOK, zobowiązana jest przede wszystkim mieć ubraną maseczkę oraz rękawiczki ochronne i przestrzegać poleceń pracowników zakładu. Zasady poruszania się po terenie PSZOK – poniżej.
 

 

GRUZ
Wykonawca usługi FCC Polska Sp. z o.o. informuje, iż wznawiany zostaje odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych w workach typu BIG BAG. Z uwagi na trwającą pandemię wydanie worków będzie poprzedzone przyjęciem kompletnego wniosku, przesłanego drogą elektroniczną do Wykonawcy na adres e-mail: bigbag@fcc-group.pl lub do Urzędu Miejskiego w Zabrzu sekretariat_gok@um.zabrze.pl wraz z dokumentami potwierdzającymi ponoszenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wnioski będą przyjmowane (rejestrowane) drogą elektroniczną od poniedziałku do czwartku (do godziny 14:00). Dnia następnego tj. w piątek, worki będą rozwożone przez Wykonawcę do właścicieli nieruchomości (mieszkańców) na adres wskazany we wniosku, w godzinach 6:00-22:00.
W domkach jednorodzinnych, worki te będą przerzucane za płot, a w zabudowie wielorodzinnej zostawiane pod drzwiami mieszkania. Realizacja odbioru zapełnionych worków BIG BAG następować będzie po upływie 14 dni od chwili udostępnienia worków mieszkańcowi lub po wcześniejszym zgłoszeniu o możliwości odbioru worka drogą elektroniczną do Wykonawcy lub Zamawiającego. Stacjonarne Biuro Obsługi Klienta w Zabrzu przy ul. Pawliczka nadal zostaje zamknięte, aż do odwołania.
 

 

 

2020.03.25

UWAGA!

W związku z zaistniałą w kraju jak i na świecie epidemią związaną z wirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, z przyczyn niezależnych od firmy FCC Polska - siła wyższa - z przykrością informujemy Państwa, iż Biuro Obsługi Klienta pozostaje w dalszym ciągu zamknięte do odwołania.
Obsługa klienta w dalszym ciągu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną oraz pod numerem telefonu:
– worki BIGBAG: tel. 32 271 36 49, mail: bigbag@fcc-group.pl
– odbiór odpadów: 801 501 511, mail: bok@fcc-group.pl

 

17.03.2020. r.

UWAGA!

Z dniem 14.03.2020r. aż do odwołania, zarówno PSZOK w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19F jak i MPSZOK-i (Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zaprzestają obsługi mieszkańców.

 

 

12.03.2020 r.

UWAGA! W związku z zaistniałą w kraju jak i na świecie sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2, FCC Polska Sp. z o.o. podjęła decyzję o zamknięciu Biura Obsługi Klienta od jutra, tj. od 13 marca br. do odwołania

Powyższe skutkuje brakiem możliwości poboru worków BIG-BAG oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Obsługa klienta będzie odbywała się wyłącznie drogą elektroniczną oraz pod numerem telefonu 0 801 501 511
Firma FCC Polska Sp. z o.o. zwróciła się również z prośbą, by mieszkańcy ograniczyli ilość odpadów dostarczanych do punktu stacjonarnego PSZOK przy ul. Cmentarnej 19F.
Zaistniała sytuacja wynika z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 

UWAGA: OD 02.11.2018 r. nastąpiła zmiana lokalizacji punktu konsulatycjno-informacyjnego dla mieszkańców Miasta Zabrze. Punkt został przeniesiony z ulicy Lecha 10 na ulicę Pawliczka 23 (siedziba firmy FCC Polska Sp. z o.o.)

  • punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00
  • nr na infolinię: 801-501-511  (dostępny w godzinach 8:00-16:00)

Również w punkcie na Pawliczka 23 pobiera się worki  BIG-BAG (tel. 32 271-36-49 ten nr przenaczony jest do zgłaszania uwag dotyczących udostępnianych worków)

 

 Mapka dojazku do BOK FCC

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289) od lipca 2013 r. w Zabrzu funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami.
Obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych rozpoczął się w połowie roku tj. 1 lipca 2013 r. Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ww. ustawy, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:
• w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;


• w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:


• do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,


• do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


Definicje obowiązują we wszystkich aktach prawa miejscowego związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Zabrze. Treści definicji zostały utworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.


Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez właściciela nieruchomości miejsce na terenie własnej nieruchomości bądź na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, z którego wykonawca odbiera odpady komunalne;


Nieruchomości niezamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, domki letniskowe, a także inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np.: Rodzinne Ogrody Działkowe – ROD);


Nieruchomości zamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej;


Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;


Odzysk – rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;


Przetwarzanie – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;


Przygotowanie do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania;


Recykling – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;


Selektywne zbieranie – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;


Odpady budowlane – rozumie się przez to odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, pochodzące z gospodarstw domowych do których w szczególności zalicza się gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, materiały pokryć dachowych nie zawierające materiałów niebezpiecznych, potłuczona armatura sanitarna, odpady instalacyjne oraz inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych;


Odpady biodegradowalne - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;


Odpady zielone – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 12 rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;


Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;


Odpady niebezpieczne – rozumie się przez to odpady zaliczane do grupy odpadów komunalnych oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” wskazane w katalogu odpadów, który jest określony właściwym rozporządzeniem Ministra Środowiska;


Odpady wielkogabarytowe – rozumie się przez to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w workach, pojemnikach, kontenerach i zbiornikach na odpady komunalne w szczególności stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, panele, materace, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, stolarka okienna i drzwiowa, niepotłuczona armatura sanitarna;


Kontener – rozumie się przez to zamknięty pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3, których obsługa odbywa się przy użyciu specjalistycznych pojazdów (bramowiec i/lub hakowiec);


Kosz - rozumie się przez to kosz na odpady zlokalizowany na terenach lub obiektach służących do użytku publicznego;


Pojemnik - rozumie się przez to naziemny pojemnik do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub selektywnie zbieranych zgodne z normą PN - EN 840;


Worek - rozumie się przez to worek foliowy HDPE lub LDPE do selektywnej zbiórki odpadów, który spełnia wymogi kolorystyczne dla danej frakcji odpadów oraz posiada logo wykonawcy usługi odbioru odpadów;


Worek BIG-BAG
– rozumie się przez to specjalistyczny worek wykonany z polipropylenu udostępniony przez wykonawcę w celu zgromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wytworzonych poza terenami budowy;


Zbiornik - rozumie się przez zbiorniki do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności od 0,3 m3 do 5 m3 z podziałem na:
a) zbiornik pół podziemny – częściowo zagłębiony w ziemi opróżniany przy pomocy urządzeń HDS,
b) zbiornik podziemny – całkowicie zagłębiony w ziemi z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą wrzutową z hydraulicznym systemem podnoszenia wyposażony w pojemniki lub opróżniany przy pomocy urządzeń HDS.


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - rozumie się przez to punkt położony na terenie gminy Zabrze, w którym mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne;


Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;


Wykonawca – rozumie się przez to przedsiębiorcę wyłonionego przez Miasto Zabrze w postępowaniu przetargowym, który realizuje zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy;


WPGO –Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:

ZGŁOSZENIA I INTERWENCJE w sprawie niewłaściwego świadczenia usługi :

UM Zabrze tel. (32) 37 33 578

 

INFORMACJE DOT. OPŁAT (np. nadpłaty, zaległości, zarachowania wpłat itp.):

UM Zabrze tel. (32) 37 33 489

 

INFORMACJE DOT. DEKLARACJI

OS. FIZYCZNE (zabudowa jednorodzinna):

UM Zabrze tel. (32) 37 33 400 lub 401

 

OS. PRAWNE oraz OS. FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁ. GOSPODARCZĄ:

UM Zabrze tel. (32) 37 33 400 lub 401

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA (zarządcy nieruchomości):

UM Zabrze tel. (32) 37 33 480

 


adres e-mail:
sekretariat_gok@um.zabrze.pl

 

Podmiot odbierający odpady komunalne
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze” za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:
FCC Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

W umowie która obowiązywała od 01.04.2017 do 31 marca 2020 r. wprowadzono kilka udogodnień, m.in.:

- w Ogrodach Działkowych: poprzez ustawową zmianę, wprowadzono opłatę ryczałtową; 36 zł zbiórka selektywna, 50 zł zbiórka nieselektywna w zamian podstawienie pojemników w miejsca wskazane do gromadzenia odpadów komunalnych


- punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym właściciele nieruchomości/Zarządcy/mieszkańcy mogą zasięgnąć informacji na temat realizowanej usługi w szczególności np. ustalić dokładny termin odbioru worków BIG-BAG, podstawienia pojemników (zmiana, przedział godzinowy itp.), zweryfikować terminowość wykonania usługi (czy w danym dniu odbiór był już realizowany, czy dopiero nastąpi bądź wystąpiło opóźnienie), zasięgnąć informacji na temat sposobu udostępnienia odpadów np. wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych itp.

 


 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: