Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Odpady komunalne

2020.09.01

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr XXIII/402/20 Rady Miasta Zabrze od miesiąca września br. zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (https://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/UCHWALA_NR_XXIII40220_metoda_i_zmiana_stawek_09_2020.pdf)


Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty wynosi 24,20 zł/miesiąc/mieszkańca

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 48,40 zł/miesiąc/mieszkańca

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miejski w Zabrzu - Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach prześle oficjalne zawiadomienia w sprawie obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

2020.07.01

Najważniejsze zmiany dot. gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące od 01 lipca 2020 r, które zostały podjęte przez Radę Miasta Zabrze UCHWAŁĄ NR XX/358/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustala się, że właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zostaną wyposażeni:
a) w pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych;
b) w worki do zbierania odpadów selektywnych frakcji na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne wraz z odpadami opakowaniowymi wielomateriałowymi.

BIO
Mieszkańcy z zabudowie jednorodzinnej zostaną wyposażeni w pojemniki do zbierania bioodpadów; (do czasu otrzymania pojemnika nieruchomości będą wyposażane w 3 worki na bioodpady).

 

WORKI BIG-BAG

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, raz w roku kalendarzowym będą odbierane odpady budowlane i rozbiórkowe w
workach typu BIG-BAG po spełnieniu następujących warunków:
1) złożenia pisemnego wniosku do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne o zamiarze skorzystania z usługi odbioru odpadów budowlanych w wyznaczonym punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Zabrze;
2) łączna pojemność wnioskowanych worków nie będzie przekraczała 2m³ dla jednego punktu adresowego;
3) zostaną udostępnione przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminie do 14 dni licząc od dnia następnego od pobrania worków;
4) dołączenia oświadczenia ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danym punkcie adresowym, na który udostępniane są worki BIG-BAG;


4. W przypadku niewykorzystania wszystkich pobranych worków BIG-BAG należy niezwłocznie zwrócić je do przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne w wyznaczonym punkcie zlokalizowanym na terenie miasta Zabrze. W przypadku zwrotu wszystkich worków w terminie 7 dni kalendarzowych począwszy od dnia ich pobrania usługę uznaje się z niewykonaną i właściciel może z niej skorzystać w późniejszym terminie.

GABARYTY

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem i
ustaloną częstotliwością:

meble i inne odpady wielkogabarytowe:
a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej z części, na której zamieszkują mieszkańcy, dwa razy w roku

b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej z części, na której zamieszkują mieszkańcy, jeden raz w miesiącu.

W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą odbierane wszystkie odpady komunalne w określonych limitach:
1) odpady budowlane i rozbiórkowe, z jednego punktu adresowego w ilości nie większej niż 2m³ w ciągu roku kalendarzowego;
2) zużyte opony w ilości nie większej niż 8 sztuk w ciągu roku kalendarzowego dla jednego punktu adresowego;

W Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) będą odbierane wysegregowane odpady komunalne za wyjątkiem:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) bioodpadów

 

2020.05.25

Uprzejmie informujemy, iż od dziś (25 maja 2020r.) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19F wznawia odbiór odpadów od mieszkańców Zabrza w pełnym zakresie czasowym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 i w każdą sobotę miesiąca w godz. 8.00-13.00. Ponadto FCC Polska Sp. z o.o. postanowiła wznowić działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przy ul. Pawliczka 23, 41-800 Zabrze, gdzie m.in. wydawane są worki BIG BAG. Punkt będzie działał w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, środa i piątek od godziny 7.00 do godziny 15.00,wtorek i czwartek od godziny 9.00 do godziny 17.00.Prosimy mieszkańców o współpracę w respektowaniu wdrożonych zasad bezpieczeństwa.

 

2020.05.01

Informujemy, iż z dniem 01.05.2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/Uchwala_XVIII-343-20-_metoda_i_stawka_oplaty_Dz.Urz_.Woj_.Sl_.2020.2621.pdf


Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty wynosi 27,70 zł/miesiąc/mieszkańca


Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 55,40 zł/miesiąc/mieszkańca

 

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych wynosi:
1. worek 60 l – 8,47 zł
2. worek 120 l – 16,93 zł
3. pojemnik 120 l – 5,91 zł
4. pojemnik 240 l – 11,82 zł
5. pojemnik 1100 l – 54,19 zł
6. pojemnik 2500 l – 123,16 zł
7. pojemnik KP-5 – 246,32 zł
8. pojemnik KP-7 – 344,85 zł
9. pojemnik KP-10 – 492,64 zł

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas wynosić będzie:
1. worek 60 l – 16,94 zł
2. worek 120 l – 33,86 zł
3. pojemnik 120 l – 11,82 zł
4. pojemnik 240 l – 23,64 zł
5. pojemnik 1100 l – 108,38 zł
6. pojemnik 2500 l – 246,32 zł
7. pojemnik KP-5 – 492,64 zł
8. pojemnik KP-7 – 689,70 zł
9. pojemnik KP-10 – 985,28 zł

 

 

Od 01 maja 2020 r. zmienia się również wzór deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Druk deklaracji dostępny jest w dokumentach do pobrania www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/druki-i-deklaracje

 

2020.04.10

PSZOK
Wykonawca usługi FCC Polska Sp. z o.o. informuje, iż począwszy od 14.04.br. zostanie wznowiona działalność punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), lecz w okresie pandemii otwarty będzie w innym zakresie czasowym, a mianowicie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:30 do 18:00.

UWAGA! Na terenie zakładu MPGK w Zabrzu, gdzie znajduje się PSZOK dla mieszkańców Zabrza są wdrożone i restrykcyjnie przestrzegane zalecenia GIS dotyczące zakładów pracy. Każda osoba wjeżdżająca na teren zakładu, w tym PSZOK, zobowiązana jest przede wszystkim mieć ubraną maseczkę oraz rękawiczki ochronne i przestrzegać poleceń pracowników zakładu. Zasady poruszania się po terenie PSZOK – poniżej.
 

 

GRUZ
Wykonawca usługi FCC Polska Sp. z o.o. informuje, iż wznawiany zostaje odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych w workach typu BIG BAG. Z uwagi na trwającą pandemię wydanie worków będzie poprzedzone przyjęciem kompletnego wniosku, przesłanego drogą elektroniczną do Wykonawcy na adres e-mail: bigbag@fcc-group.pl lub do Urzędu Miejskiego w Zabrzu sekretariat_gok@um.zabrze.pl wraz z dokumentami potwierdzającymi ponoszenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wnioski będą przyjmowane (rejestrowane) drogą elektroniczną od poniedziałku do czwartku (do godziny 14:00). Dnia następnego tj. w piątek, worki będą rozwożone przez Wykonawcę do właścicieli nieruchomości (mieszkańców) na adres wskazany we wniosku, w godzinach 6:00-22:00.
W domkach jednorodzinnych, worki te będą przerzucane za płot, a w zabudowie wielorodzinnej zostawiane pod drzwiami mieszkania. Realizacja odbioru zapełnionych worków BIG BAG następować będzie po upływie 14 dni od chwili udostępnienia worków mieszkańcowi lub po wcześniejszym zgłoszeniu o możliwości odbioru worka drogą elektroniczną do Wykonawcy lub Zamawiającego. Stacjonarne Biuro Obsługi Klienta w Zabrzu przy ul. Pawliczka nadal zostaje zamknięte, aż do odwołania.
 

 

 

2020.03.25

UWAGA!

W związku z zaistniałą w kraju jak i na świecie epidemią związaną z wirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, z przyczyn niezależnych od firmy FCC Polska - siła wyższa - z przykrością informujemy Państwa, iż Biuro Obsługi Klienta pozostaje w dalszym ciągu zamknięte do odwołania.
Obsługa klienta w dalszym ciągu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną oraz pod numerem telefonu:
– worki BIGBAG: tel. 32 271 36 49, mail: bigbag@fcc-group.pl
– odbiór odpadów: 801 501 511, mail: bok@fcc-group.pl

 

17.03.2020. r.

UWAGA!

Z dniem 14.03.2020r. aż do odwołania, zarówno PSZOK w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19F jak i MPSZOK-i (Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zaprzestają obsługi mieszkańców.

 

 

12.03.2020 r.

UWAGA! W związku z zaistniałą w kraju jak i na świecie sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2, FCC Polska Sp. z o.o. podjęła decyzję o zamknięciu Biura Obsługi Klienta od jutra, tj. od 13 marca br. do odwołania

Powyższe skutkuje brakiem możliwości poboru worków BIG-BAG oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Obsługa klienta będzie odbywała się wyłącznie drogą elektroniczną oraz pod numerem telefonu 0 801 501 511
Firma FCC Polska Sp. z o.o. zwróciła się również z prośbą, by mieszkańcy ograniczyli ilość odpadów dostarczanych do punktu stacjonarnego PSZOK przy ul. Cmentarnej 19F.
Zaistniała sytuacja wynika z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 

UWAGA: OD 02.11.2018 r. nastąpiła zmiana lokalizacji punktu konsulatycjno-informacyjnego dla mieszkańców Miasta Zabrze. Punkt został przeniesiony z ulicy Lecha 10 na ulicę Pawliczka 23 (siedziba firmy FCC Polska Sp. z o.o.)

  • punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00
  • nr na infolinię: 801-501-511  (dostępny w godzinach 8:00-16:00)

Również w punkcie na Pawliczka 23 pobiera się worki  BIG-BAG (tel. 32 271-36-49 ten nr przenaczony jest do zgłaszania uwag dotyczących udostępnianych worków)

 

 Mapka dojazku do BOK FCC

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289) od lipca 2013 r. w Zabrzu funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami.
Obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych rozpoczął się w połowie roku tj. 1 lipca 2013 r. Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ww. ustawy, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:
• w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;


• w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:


• do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,


• do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


Definicje obowiązują we wszystkich aktach prawa miejscowego związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Zabrze. Treści definicji zostały utworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.


Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez właściciela nieruchomości miejsce na terenie własnej nieruchomości bądź na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, z którego wykonawca odbiera odpady komunalne;


Nieruchomości niezamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, domki letniskowe, a także inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np.: Rodzinne Ogrody Działkowe – ROD);


Nieruchomości zamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej;


Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;


Odzysk – rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;


Przetwarzanie – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;


Przygotowanie do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania;


Recykling – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;


Selektywne zbieranie – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;


Odpady budowlane – rozumie się przez to odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, pochodzące z gospodarstw domowych do których w szczególności zalicza się gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, materiały pokryć dachowych nie zawierające materiałów niebezpiecznych, potłuczona armatura sanitarna, odpady instalacyjne oraz inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych;


Odpady biodegradowalne - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;


Odpady zielone – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 12 rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;


Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;


Odpady niebezpieczne – rozumie się przez to odpady zaliczane do grupy odpadów komunalnych oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” wskazane w katalogu odpadów, który jest określony właściwym rozporządzeniem Ministra Środowiska;


Odpady wielkogabarytowe – rozumie się przez to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w workach, pojemnikach, kontenerach i zbiornikach na odpady komunalne w szczególności stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, panele, materace, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, stolarka okienna i drzwiowa, niepotłuczona armatura sanitarna;


Kontener – rozumie się przez to zamknięty pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3, których obsługa odbywa się przy użyciu specjalistycznych pojazdów (bramowiec i/lub hakowiec);


Kosz - rozumie się przez to kosz na odpady zlokalizowany na terenach lub obiektach służących do użytku publicznego;


Pojemnik - rozumie się przez to naziemny pojemnik do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub selektywnie zbieranych zgodne z normą PN - EN 840;


Worek - rozumie się przez to worek foliowy HDPE lub LDPE do selektywnej zbiórki odpadów, który spełnia wymogi kolorystyczne dla danej frakcji odpadów oraz posiada logo wykonawcy usługi odbioru odpadów;


Worek BIG-BAG
– rozumie się przez to specjalistyczny worek wykonany z polipropylenu udostępniony przez wykonawcę w celu zgromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wytworzonych poza terenami budowy;


Zbiornik - rozumie się przez zbiorniki do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności od 0,3 m3 do 5 m3 z podziałem na:
a) zbiornik pół podziemny – częściowo zagłębiony w ziemi opróżniany przy pomocy urządzeń HDS,
b) zbiornik podziemny – całkowicie zagłębiony w ziemi z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą wrzutową z hydraulicznym systemem podnoszenia wyposażony w pojemniki lub opróżniany przy pomocy urządzeń HDS.


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - rozumie się przez to punkt położony na terenie gminy Zabrze, w którym mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne;


Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;


Wykonawca – rozumie się przez to przedsiębiorcę wyłonionego przez Miasto Zabrze w postępowaniu przetargowym, który realizuje zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy;


WPGO –Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:

ZGŁOSZENIA I INTERWENCJE w sprawie niewłaściwego świadczenia usługi :

UM Zabrze tel. (32) 37 33 578

 

INFORMACJE DOT. OPŁAT (np. nadpłaty, zaległości, zarachowania wpłat itp.):

UM Zabrze tel. (32) 37 33 489

 

INFORMACJE DOT. DEKLARACJI

OS. FIZYCZNE (zabudowa jednorodzinna):

UM Zabrze tel. (32) 37 33 400 lub 401

 

OS. PRAWNE oraz OS. FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁ. GOSPODARCZĄ:

UM Zabrze tel. (32) 37 33 400 lub 401

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA (zarządcy nieruchomości):

UM Zabrze tel. (32) 37 33 480

 


adres e-mail:
sekretariat_gok@um.zabrze.pl

 

Podmiot odbierający odpady komunalne
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze” za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:
FCC Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

W umowie która obowiązywała od 01.04.2017 do 31 marca 2020 r. wprowadzono kilka udogodnień, m.in.:

- w Ogrodach Działkowych: poprzez ustawową zmianę, wprowadzono opłatę ryczałtową; 36 zł zbiórka selektywna, 50 zł zbiórka nieselektywna w zamian podstawienie pojemników w miejsca wskazane do gromadzenia odpadów komunalnych


- punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym właściciele nieruchomości/Zarządcy/mieszkańcy mogą zasięgnąć informacji na temat realizowanej usługi w szczególności np. ustalić dokładny termin odbioru worków BIG-BAG, podstawienia pojemników (zmiana, przedział godzinowy itp.), zweryfikować terminowość wykonania usługi (czy w danym dniu odbiór był już realizowany, czy dopiero nastąpi bądź wystąpiło opóźnienie), zasięgnąć informacji na temat sposobu udostępnienia odpadów np. wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych itp.

 


 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: