Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Odpady komunalne

2020.03.25

UWAGA!

W związku z zaistniałą w kraju jak i na świecie epidemią związaną z wirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, z przyczyn niezależnych od firmy FCC Polska - siła wyższa - z przykrością informujemy Państwa, iż Biuro Obsługi Klienta pozostaje w dalszym ciągu zamknięte do odwołania.
Obsługa klienta w dalszym ciągu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną oraz pod numerem telefonu:
– worki BIGBAG: tel. 32 271 36 49, mail: bigbag@fcc-group.pl
– odbiór odpadów: 801 501 511, mail: bok@fcc-group.pl

 

Z uwagi na liczne zapytania w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, iż nadal obwiązują dotychczasowe stawki tj. nieruchomości zamieszkałe zbiórka selektywna 12 zł/osoba miesięcznie, natomiast zbiórka nieselektywna 20 zł/osoba miesięcznie. Opłaty za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych również pozostają bez zmian!
Szczegółowe informacje: https://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/zmiana_stawki_2017_dz_u_2018-1.pdf

 

17.03.2020. r.

UWAGA!

Z dniem 14.03.2020r. aż do odwołania, zarówno PSZOK w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19F jak i MPSZOK-i (Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zaprzestają obsługi mieszkańców.

 

 

12.03.2020 r.

UWAGA! W związku z zaistniałą w kraju jak i na świecie sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2, FCC Polska Sp. z o.o. podjęła decyzję o zamknięciu Biura Obsługi Klienta od jutra, tj. od 13 marca br. do 27 marca br.

Powyższe skutkuje brakiem możliwości poboru worków BIG-BAG oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Obsługa klienta będzie odbywała się wyłącznie drogą elektroniczną oraz pod numerem telefonu 0 801 501 511
Firma FCC Polska Sp. z o.o. zwróciła się również z prośbą, by mieszkańcy ograniczyli ilość odpadów dostarczanych do punktu stacjonarnego PSZOK przy ul. Cmentarnej 19F.
Zaistniała sytuacja wynika z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 

UWAGA: OD 02.11.2018 r. nastąpiła zmiana lokalizacji punktu konsulatycjno-informacyjnego dla mieszkańców Miasta Zabrze. Punkt został przeniesiony z ulicy Lecha 10 na ulicę Pawliczka 23 (siedziba firmy FCC Polska Sp. z o.o.)

  • punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00
  • nr na infolinię: 801-501-511  (dostępny w godzinach 8:00-16:00)

Również w punkcie na Pawliczka 23 pobiera się worki  BIG-BAG (tel. 32 271-36-49 ten nr przenaczony jest do zgłaszania uwag dotyczących udostępnianych worków)

 

 Mapka dojazku do BOK FCC

 

 

 

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/535/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki  opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Od 1 grudnia 2017 zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych


zbiórka selektywna 12 zł/osoba miesięcznie


zbiórka nieselektywna 20 zł/osoba miesięcznie
  

 

Opłaty za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych pozostają bez zmian!

 

Opłata na Ogrodach Działkowych pozostaje bez zmian: opłata ryczałtowa;

36 zł zbiórka selektywna,

50 zł zbiórka nieselektywna              

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289) od lipca 2013 r. w Zabrzu funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami.
Obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych rozpoczął się w połowie roku tj. 1 lipca 2013 r. Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ww. ustawy, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:
• w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;


• w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:


• do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,


• do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


Definicje obowiązują we wszystkich aktach prawa miejscowego związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Zabrze. Treści definicji zostały utworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.


Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez właściciela nieruchomości miejsce na terenie własnej nieruchomości bądź na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, z którego wykonawca odbiera odpady komunalne;


Nieruchomości niezamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, domki letniskowe, a także inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np.: Rodzinne Ogrody Działkowe – ROD);


Nieruchomości zamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej;


Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;


Odzysk – rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;


Przetwarzanie – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;


Przygotowanie do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania;


Recykling – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;


Selektywne zbieranie – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;


Odpady budowlane – rozumie się przez to odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, pochodzące z gospodarstw domowych do których w szczególności zalicza się gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, materiały pokryć dachowych nie zawierające materiałów niebezpiecznych, potłuczona armatura sanitarna, odpady instalacyjne oraz inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych;


Odpady biodegradowalne - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;


Odpady zielone – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 12 rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;


Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;


Odpady niebezpieczne – rozumie się przez to odpady zaliczane do grupy odpadów komunalnych oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” wskazane w katalogu odpadów, który jest określony właściwym rozporządzeniem Ministra Środowiska;


Odpady wielkogabarytowe – rozumie się przez to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w workach, pojemnikach, kontenerach i zbiornikach na odpady komunalne w szczególności stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, panele, materace, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, stolarka okienna i drzwiowa, niepotłuczona armatura sanitarna;


Kontener – rozumie się przez to zamknięty pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3, których obsługa odbywa się przy użyciu specjalistycznych pojazdów (bramowiec i/lub hakowiec);


Kosz - rozumie się przez to kosz na odpady zlokalizowany na terenach lub obiektach służących do użytku publicznego;


Pojemnik - rozumie się przez to naziemny pojemnik do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych lub selektywnie zbieranych zgodne z normą PN - EN 840;


Worek - rozumie się przez to worek foliowy HDPE lub LDPE do selektywnej zbiórki odpadów, który spełnia wymogi kolorystyczne dla danej frakcji odpadów oraz posiada logo wykonawcy usługi odbioru odpadów;


Worek BIG-BAG
– rozumie się przez to specjalistyczny worek wykonany z polipropylenu udostępniony przez wykonawcę w celu zgromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wytworzonych poza terenami budowy;


Zbiornik - rozumie się przez zbiorniki do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności od 0,3 m3 do 5 m3 z podziałem na:
a) zbiornik pół podziemny – częściowo zagłębiony w ziemi opróżniany przy pomocy urządzeń HDS,
b) zbiornik podziemny – całkowicie zagłębiony w ziemi z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą wrzutową z hydraulicznym systemem podnoszenia wyposażony w pojemniki lub opróżniany przy pomocy urządzeń HDS.


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - rozumie się przez to punkt położony na terenie gminy Zabrze, w którym mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne;


Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;


Wykonawca – rozumie się przez to przedsiębiorcę wyłonionego przez Miasto Zabrze w postępowaniu przetargowym, który realizuje zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy;


WPGO –Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:

ZGŁOSZENIA I INTERWENCJE w sprawie niewłaściwego świadczenia usługi :

UM Zabrze tel. (32) 37 33 578

 

INFORMACJE DOT. OPŁAT (np. nadpłaty, zaległości, zarachowania wpłat itp.):

UM Zabrze tel. (32) 37 33 489

 

INFORMACJE DOT. DEKLARACJI

OS. FIZYCZNE (zabudowa jednorodzinna):

UM Zabrze tel. (32) 37 33 400 lub 401

 

OS. PRAWNE oraz OS. FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁ. GOSPODARCZĄ:

UM Zabrze tel. (32) 37 33 400 lub 401

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA (zarządcy nieruchomości):

UM Zabrze tel. (32) 37 33 480

 


adres e-mail:
sekretariat_gok@um.zabrze.pl

 

Podmiot odbierający odpady komunalne
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze” za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:
FCC Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

W umowie która obowiązuje od 01.04.2017 do 31 marca 2020 r. wprowadzono kilka udogodnień, m.in.:

- w Ogrodach Działkowych: poprzez ustawową zmianę, wprowadzono opłatę ryczałtową; 36 zł zbiórka selektywna, 50 zł zbiórka nieselektywna w zamian podstawienie pojemników w miejsca wskazane do gromadzenia odpadów komunalnych


- punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym właściciele nieruchomości/Zarządcy/mieszkańcy mogą zasięgnąć informacji na temat realizowanej usługi w szczególności np. ustalić dokładny termin odbioru worków BIG-BAG, podstawienia pojemników (zmiana, przedział godzinowy itp.), zweryfikować terminowość wykonania usługi (czy w danym dniu odbiór był już realizowany, czy dopiero nastąpi bądź wystąpiło opóźnienie), zasięgnąć informacji na temat sposobu udostępnienia odpadów np. wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych itp.

UWAGA: ZMIANA LOKALIZACJI PUNKTU
Punkt od 02 listopada 2018 r. zostanie przeniesiony z dotychczasowej lokalizacji z siedziby firmy FCC Polska w Zabrzu przy ul. Lecha 10 na druga stronę tj. na ulicę Pawliczka 23
Biuro jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
telefon 801 501 511 ( w godzinach 8:00-16:00). Dodatkowo udostępniono nr
telefonu w sprawach dostępności worków BIG-BAG: 32 271-36-49

- wprowadzenie w każdej dzielnicy Mobilnego PSZOK dla lepszej segregacji; funkcjonują zgodnie z harmonogramem w danej lokalizacji od 6 do 10 oraz 16 do 20
Harmonogram odbioru odpadów z mobilnych PSZOK poniżej
 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: