Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Druki i deklaracje

Do złożenia deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Zabrze, na których powstają odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w przypadku:
• zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (np. ilości osób zamieszkałych, ilości pojemników na odpady komunalne, sezonowego zmniejszenia ilości odpadów) – w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany
• wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, sezonowego odbioru odpadów, czasowego pobytu poza granicami miasta Zabrze powyżej jednego miesiąca)
• zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w odrębnej uchwale – w terminie 14 dni od dnia jej obowiązywania.

Skąd można pobrać deklarację?

Deklaracje można pobrać z tut. strony internetowej lub w Punktach Obsługi Klienta - przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w centrum handlowym M1, a także w biurze podawczym na Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286.

Gdzie należy złożyć deklaracje?

Deklaracje można składać w Punktach Obsługi Klienta - przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, lub w centrum handlowym M1, w biurze podawczym na Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286 lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu, przy ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. 120.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: