Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony jest w godzinach od 6:00 do 22:00.
Pojemniki powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników odbierających odpady komunalne.

Na nieruchomościach zamieszkałych, na których właściciele nieruchomości nie zdeklarowali selektywnej zbiórki odpadów, a wyrażą chęć selektywnego gromadzenia odpadów biodegradowalnych zielonych, w szczególności trawy i liści będzie prowadzony odbiór tej frakcji odpadów poprzez wydanie worków.
Worki można odebrać w punkcie przy ul. Pawliczka 23 w Zabrzu, po wypełnieniu „wniosku worki zbiórka selektywna”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.
Zgromadzone w workach odpady biodegradowalne zielone należy przygotować do odbioru w punktach wywozowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru tej frakcji odpadów dla danego rodzaju zabudowy.Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:


1) Właściciel nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usługi zgłasza ten fakt w terminie następnego dnia roboczego po niewykonanej usłudze określonej w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych dla danej frakcji odpadów.
2) Właściciel nieruchomości w przypadku odmowy przyjęcia odpadów do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłasza ten fakt w terminie nie później niż następnego dnia roboczego po odmowie przyjęcia odpadów komunalnych.
3) Wniesienie zgłoszenia po upływie terminu określonego w pkt. 1 i 2 nie będzie uwzględnione.
4) Zgłoszenie należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Zabrzu w formie pisemnej, telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
5) W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:
- adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie
- forma władania nieruchomością
- zakres niewłaściwego świadczenia usługi
- imię i nazwisko/nazwa podmiotu dokonującego zgłoszenia
- dane kontaktowe: telefon, adres poczty elektronicznej

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
ZGŁOSZENIA I INTERWENCJE w sprawie niewłaściwego świadczenia usługi :
UM Zabrze tel. (32) 37 33 578 lub 400
INFORMACJE DOT. OPŁAT (np. nadpłaty, zaległości, zarachowania wpłat itp.):
UM Zabrze tel. (32) 37 33 489
INFORMACJE DOT. DEKLARACJI
OS. FIZYCZNE (zabudowa jednorodzinna):
UM Zabrze tel. (32) 37 33 400
OS. PRAWNE oraz OS. FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁ. GOSPODARCZĄ:
UM Zabrze tel. (32) 37 33 489
ZABUDOWA WIELORODZINNA (zarządcy nieruchomości):
UM Zabrzew tel. (32) 37 33 401 lub 480

 

adres e-mail:
sekretariat_gok@um.zabrze.pl

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: