Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W umowie która obowiązuje od 01.04.2017 do 31 marca 2020 r. wprowadzono m.in. udogodnienie dot.wprowadzenia w każdej dzielnicy Mobilnego PSZOK dla lepszej segregacji; funkcjonuje zgodnie z harmonogramem w danej lokalizacji od 6 do 10 oraz od 16 do 20
Harmonogram odbioru odpadów z mobilnych PSZOK poniżej

 

Odpady zbierane selektywnie odbierze przedsiębiorca w terminach wyznaczonych harmonogramem. Pozostałe odpady zbierane selektywnie należy przekazać do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów:
- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny = elektrośmieci (pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne)
- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- zużyte opony

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Lokalizacja punktu: ul. Cmentarna 19F, Zabrze
Godziny otwarcia punktu:
od poniedziałku do piątku 8:00 - 20:00
każda sobota miesiąca 8:00 - 13:00
 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy ZABRZE zlokalizowanego w ZABRZU przy ulicy Cmentarnej 19f


DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu wprowadza się poniższe definicje:

1. PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19f
2. Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, pochodzące z terenu zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
3. Odpady niebezpieczne - odpady zawierające substancje wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, drażniące, żrące i uczulające, a w szczególności: baterie, akumulatory, leki, termometry, żarówki – pochodzące z gospodarstw domowych.
4. Wytwórca odpadów komunalnych – mieszkaniec gminy Zabrze lub właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Zabrza zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Dostawca odpadów komunalnych – dostawca odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, który działa w imieniu wytwórcy odpadów komunalnych.
6. Gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.
7. Punkt adresowy - punkt opisany przez numer porządkowy na danej ulicy.
 


ZASADY OGÓLNE

1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19f, wysegregowane odpady komunalne może dostarczyć wytwórca/dostawca odpadów komunalnych.
2. Do PSZOK przyjmowane będą wyłącznie posegregowane odpady wskazane w punkcie 19 niniejszego regulaminu. Dostarczenie odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych z terenu zabudowy wielorodzinnej, gdy wytwórca/dostawca odpadów wskazuje lokal mieszkalny jako miejsce ich wytworzenia np. ul. Skowronkowa 10/4 skutkuje odmową przyjęcia odpadów.
3. Punkt PSZOK jest czynny:
• od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00
• w każdą sobotę miesiąca w godz. 8.00 - 13.00
4. Odpady komunalne przekazywane do PSZOK muszą pochodzić z gospodarstw domowych
5. Dostarczane odpady komunalne nie mogą budzić wątpliwości, co do ich pochodzenia w szczególności nie powinny pochodzić z działalności gospodarczej prowadzonej przez wytwórcę i/lub dostawcę odpadów.
6. Każda dostawa odpadów komunalnych do PSZOK musi zostać potwierdzona protokołem sporządzonym przez pracownika punktu – zał. nr 2
7. Obowiązki podmiotów dostarczających odpady:
1) wytwórca/dostawca odpadów komunalnych w celu sporządzenie protokołu przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpadów winien okazać dokument tożsamości;
2) wytwórca/dostawca odpadów komunalnych winien udostępnić dokumenty pozwalające w sposób jednoznaczny stwierdzić uprawnienia do przekazywania odpadów na PSZOK, a mianowicie:
• dokument tożsamości potwierdzający zamieszkiwanie na terenie miasta Zabrze,
• kopię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zostały wytworzone odpady komunalne lub,
• potwierdzenie ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zostały wytworzone odpady komunalne,
i
• oświadczenie wytwórcy odpadów wskazujące punkt adresowy (nieruchomość), na którym zostały wytworzone odpady (dotyczy wyłącznie dostawców odpadów – załącznik nr 1);
8. Wytwórca/dostawca odpadów dowozi do PSZOK wysegregowane odpady komunalne na własny koszt.
9. Za wyładunek odpadów komunalnych odpowiada podmiot dostarczający odpady komunalne, który zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń obsługi, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.
10. Podmiot dostarczający odpady jest zobowiązany przy rozładunku odpadów do utrzymania porządku na terenie PSZOK.
11. Przyjęcia odpadów komunalnych dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
12. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane.
13. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów komunalnych w przypadku gdy:
• dostawca odpadów nie okaże wymaganych dokumentów lub odmówi ich okazania bądź wypełnienia,
• przywieziona ilość oraz morfologia odpadów wskazuje na ich pochodzenie spoza gospodarstwa domowego. Na tę okoliczność sporządzony zostanie stosowny protokół odmowy przyjęcia – zał. nr 3.
• stwierdzono zanieczyszczenie/zmieszanie odpadów komunalnych
• dostarczenie odpadów w niedozwolonym opakowaniu.
14. Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia oraz palenia papierosów.
15. Zabrania się wytwórcom/dostawcom odpadów komunalnych przebywania na terenie PSZOK w celu innym niż dostarczenie odpadów, czy uzyskania informacji o odpadach, jakie można dostarczyć na PSZOK.
16. Wszyscy korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP, przeciw pożarowych, regulaminu i poleceń pracownika punktu.
17. Opakowania w których znajdują się odpady niebezpieczne powinny być nieuszkodzone i szczelne.
18. Przyjmujący odpady komunalne pracownik PSZOK wystawi na wniosek dostawcy potwierdzenie przyjęcia odpadów w postaci kopi Protokołu Przyjęcia Odpadów – zał. nr 2.
19. W PSZOK są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

KOD RODZAJ
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13 Rozpuszczalniki
20 01 14 Kwasy
20 01 15 Alkalia
20 01 17 Odczynniki fotograficzne
20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23 Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
16 01 03 Zużyte opony
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod nr tel. 801 501 511
2. Regulamin korzystania z obiektu jest dostępny na stronie internetowej http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne.
3. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie mieszkańcy zostaną poinformowani na ww. stronach internetowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2017r.
 

 

Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:


1) Właściciel nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usługi zgłasza ten fakt w terminie następnego dnia roboczego po niewykonanej usłudze określonej w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych dla danej frakcji odpadów.
2) Właściciel nieruchomości w przypadku odmowy przyjęcia odpadów do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłasza ten fakt w terminie nie później niż następnego dnia roboczego po odmowie przyjęcia odpadów komunalnych.
3) Wniesienie zgłoszenia po upływie terminu określonego w pkt. 1 i 2 nie będzie uwzględnione.
4) Zgłoszenie należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Zabrzu w formie pisemnej, telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
5) W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:
- adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie
- forma władania nieruchomością
- zakres niewłaściwego świadczenia usługi
- imię i nazwisko/nazwa podmiotu dokonującego zgłoszenia
- dane kontaktowe: telefon, adres poczty elektronicznej

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
ZGŁOSZENIA I INTERWENCJE w sprawie niewłaściwego świadczenia usługi :
tel. (32) 37 33 578 lub 400
INFORMACJE DOT. OPŁAT (np. nadpłaty, zaległości, zarachowania wpłat itp.):
tel. (32) 37 33 489
INFORMACJE DOT. DEKLARACJI
OS. FIZYCZNE (zabudowa jednorodzinna):
tel. (32) 37 33 400
OS. PRAWNE oraz OS. FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁ. GOSPODARCZĄ:
tel. (32) 37 33 551
ZABUDOWA WIELORODZINNA (zarządcy nieruchomości):
tel. (32) 37 33 401 lub 480

adres e-mail:
sekretariat_gok@um.zabrze.pl

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
MOBILNY PSZOK 2019 (MPSZOK) .pdf 108 (kB)
REGULAMIN MPSZOK 01.01.2018 R. .docx 33 (kB)
Regulamin PSZOK .pdf 261 (kB)
Oświadczenie PSZOK .docx 15 (kB)
GNIAZDA SEGREGACYJNE .pdf 98 (kB)
Wykaz podmiotów zbierających zurzyty sprzęt elektryczny, elektroniczny .doc 66 (kB)
wykaz podmiotów zbierajacych akumulatory i baterie .doc 74 (kB)
2018 WYKAZ APTEK .pdf 59 (kB)
2018 WYAKAZ PKT. ZBIERAJĄCYCH BATERIE .pdf 56 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: