Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Projekty unijne i krajowe

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania

Gmina Zabrze dla wielu inwestycji miejskich aplikuje o dofinansowanie ze środ-ków Unii Europejskiej. Działania te, w duzym stopniu bez zewnętrznego wsparcia nie byłyby realizowane, lub też byłyby realizowane w ograniczonym zakresie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na latach 2007-2013 Gmina Zabrze podpisała umowy o dofinansowanie dla następujących projektów:

 1. Utworzenie bazy dydaktyczno – sportowej Wydziału AWF. Przebudowa części pomiesz-czeń Hali Sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu na potrzeby AWF.
 2. Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej.
 3. Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu.
 4. Przebudowa budynku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
 5. Utworzenie mapy akustycznej Miasta Zabrze wraz z systemem aktualizacji, zarządzania i udostępniania.
 6. Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze.
 7. W sieci kultury – utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze.
 8. Po drodze z kulturą – oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworze-niem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze.
 9. Adaptacja poprzemysłowych budynków gminy Zabrze na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
 10. Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka Makoszowy w Zabrzu.
 11. Przebudowa i modernizacja segmentu B Szpitala Rejonowego w Zabrzu.
 12. Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W Programie Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Gmina Zabrze wraz z innymi gminami uczestniczy w projektach budowy ścieżek rowerowych oraz sieci szerokopasmowej.

Na liście indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znajduje się projekt pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu, na który została podpisana umowa o dofinansowanie w wysokości 41 mln złotych.
 

W chwili obecnej Gmina rozpoczęła realizację Projektu polegającą na udrożnieniu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i włączeniu jej do oferty turystycznej miasta wraz z naziemną częścią Skansenu Królowa Luiza.

Dla poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zabrze, pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka-projekt pn. „ Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej”

Realizacja inwestycji miejskich współfinansowana jest również ze środków krajowych: Gmina korzysta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – od 2008 roku do polowy 2009 w ramach termomodernizacji przeprowadzono prace w 15 placówkach– w przygotowaniu są kolejne wnioski.

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 pozyskano środki finansowe dla zadania: „Przebudowa na rondo istniejącego skrzyżowania ul. Korfantego i ul. Gdańskiej w Zabrzu”.

W miesiącu grudniu zostaną przekazane Filharmonii Zabrzańskiej instrumenty w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pogram Mecenat 2009r.

W latach 2004 - 2010 w Zabrzu zrealizowany został ze środków Funduszu Spójności Projekt pn."Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze", a w dniu 19 listopada 2010 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II.

Informacje o pozyskanych przez Miasto Zabrze funduszach krajowych i unijnych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

www.bip.um.zabrze.pl/engine//bip/3/276

 

 

 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: