Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Projekt „Dotknij nauki”

              

11.02.2019

„Dotknij nauki”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Działania w projekcie:
• Zajęcia modułowe- zajęcia praktyczne stacjonarne przeprowadzane w szkolnej pracowni dostosowanej do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
• Zajęcia wyjazdowe powiązane tematycznie z praktycznymi stacjonarnymi zajęciami opartymi na metodzie eksperymentu.
• Spotkania z ekspertami.
• Projekty edukacyjne- Festiwal nauki.
• Doskonalenie nauczycielskich zespołów przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie stosowania metod i form nauczania sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów ścisłych.
• Wyposażenie do pracowni eksperymentu naukowego w skład, którego wchodzą pomoce dydaktyczne (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia), sprzęt multimedialny i TIK oraz meble.
1. Dla ucznia
a. zajęcia z technik szybkiego uczenia się (śred. 1h raz w tygodniu przez 16 tygodni);
b. zajęcia realizowane w pracowni eksperymentu obejmujące cztery moduły (śred. 1h raz
w tygodniu przez 10 miesięcy):
• biologię/przyrodę doświadczalną;
• matematykę praktyczną;
• laboratorium młodego badacza;
• tajemnice ziemi;
c) przygotowanie projektu edukacyjnego (śred. 30 minut raz w miesiącu przez 5 miesięcy);
d) zajęcia wyjazdowe- pozaszkolne (śred. 3h na 1 wyjazd- 10 wyjazdów na rok);
e) spotkania z ekspertami (śred. 3h na 1 spotkanie- 4 spotkania na rok);
f) „Festiwal nauki”.
2. Dla nauczyciela
a) warsztaty doskonalenia umiejętności w zakresie planowania dydaktycznego (13h lekcyjnych podzielonych na 2 dni);
b) zajęcia z zakresu przeprowadzania diagnoz poziomu osiągnięć uczniów z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych w kontekście nowej podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych (13h lekcyjnych podzielonych na 2 dni);
c) seminarium podsumowujące realizację działań projektowych dla nauczycieli przeprowadzono 28 listopada 2018 r.
Podsumowanie realizacji projektu stan na 31.12.2018 r.

W okresie od września 2017 do grudnia 2018 r. zrealizowano:
• kurs technik uczenia się- 1 827 godzin,
• zajęcia stacjonarne modułowe (łącznie 2 278 godzin):
• Tajemnice zmieni- 816 godzin,
• Biologia/przyroda doświadczalna- 821 godzin,
• Laboratorium młodego badacza- 821 godzin,
• Matematyka praktyczna- 820 godzin.
Uczestnicy i uczestniczki projektu odwiedzili ciekawe miejsca w naszym regionie w tym m.in. Kopalnia Luiza i Ogród Botaniczny w Zabrzu, Palmiarnia w Gliwicach, Ogród Doświadczeń Stanisława Lema
w Krakowie.
Uczestniczyli również w spotkaniach z ekspertami min. z pracownikami Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Nauczyciele wzięli udział w warsztatach metodycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy również po zakończeniu projektu.
Zakupiono sprzęt multimedialny w tym m.in. tablice multimedialne będące niezbędnym narzędziem do realizacji podstawy programowej oraz materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów i uczennic realizujących zajęcia modułowe. Zakupiono również dygestorium i szafy na odczynniki chemiczne do pracowni eksperymentu naukowego.
Na zakończenie I roku realizacji projektu uczniowie brali udział w konkursach organizowanych w szkołach, których celem była weryfikacja zdobytej podczas realizacji projektu wiedzy.
Na zakończenie II roku realizacji zaplanowano taki sam scenariusz.
Na zakończenie pierwszego roku realizacji projektu przeprowadzono testy oceny przyrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych. Na zakończenie II roku realizacji zaplanowano taki sam scenariusz.
Ocena przyrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych na podstawie wyników przeprowadzonych diagnoz: „na wejściu” i „na wyjściu” po I roku realizacji projektu

07.12.2018

Na początku realizacji projektu „Dotknij nauki” wśród uczniów dwudziestu szkół podstawowych biorących udział w projekcie przeprowadzono testy wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Następnie po zakończeniu wszystkich działań projektowych przeprowadzono ponownie przedmiotowy test, na podstawie wyników z testów „na wejściu” do projektu oraz na „wyjściu” z projektu sporządzona została Ocena przyrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uczniów biorących udział w projekcie „Dotknij nauki” w roku szkolnym 2017/2018,
z którą można zapoznać się poniżej.

06.12.2018

Firma OŚWIATA I BIZNES Sp. z o.o partner w projekcie Dotknij nauki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wspólnie z Miastem Zabrze zorganizowała w dniu 28.11.2018 r. konferencję pn. Planowanie procesu dydaktycznego w kontekście rozwoju kompetencji matematyczno- przyrodniczych

Konferencja była osobnym etapem szkolenia nauczycieli w projekcie, a jednocześnie podsumowaniem realizowanych przez firmę Economicus Sp. z o.o. szkoleń dla nauczycieli z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zatrudnionych w szkołach podstawowych, biorących udział w projekcie.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się: Pani Elżbieta Modrzewska, Pan Krzysztof Słomczyński,
Pan Cezary Lempa oraz Pani Iwona Kowalska.

Głównym tematem konferencji było omówienie wyników testów, które zostały przeprowadzone wśród uczniów klas ósmych, którzy w ubiegłym roku uczestniczyli w projekcie „Dotknij nauki”. Przeprowadzony test miał znamiona testu, który na zakończenie szkoły podstawowej będą pisały dzieci ze wszystkie szkół podstawowych.

W ramach przeprowadzonych paneli zgromadzeni gości, a w szczególności nauczyciele mieli możliwość poznania słabych oraz mocnych stron swoich uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Konferencja miała również na celu przybliżenie innych sposobów przekazywania wiedzy uczniom oraz nowych metod przygotowania uczniów do wypełniania do testu ósmoklasisty.

Podsumowanie I roku realizacji projektu „Dotknij nauki” 

Od września 2017 r. w 20 zabrzańskich szkołach podstawowych trwa realizacja projektu „Dotknij nauki”. Projekt jest dofinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych–szkolnych i pozaszkolnych dla 1200 uczniów w okresie od IX 2017 do sierpnia 2019.

W pierwszym roku realizacji projektu (od września 2017 do czerwca 2018) zrealizowano 928 godzin kursu technik uczenia się.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych z modułów (łącznie 2 320 godzin):
• Tajemnice zmieni (580 godzin)
• Biologia/przyroda doświadczalna (580 godzin)
• Laboratorium młodego badacza (580 godzin)
• Matematyka praktyczna (580 godzin)

Uczestnicy i uczestniczki projektu odwiedzili ciekawe miejsca w naszym regionie w tym m.in. Kopalnia Luiza, Palmiarnia, Ogród Botaniczny, Ogród Doświadczeń Stanisława Lema oraz uczestniczyli w spotkaniach z ekspertami (Instytut Fizyki - Uniwersytet Śląski w Katowicach).
Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach metodycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy również po zakończeniu projektu.
Zakupiono sprzęt multimedialny w tym m.in. tablice multimedialne będące niezbędnym narzędziem do realizacji podstawy programowej oraz materiały dydaktyczne dla uczniów i uczennic realizujących zajęcia modułowe.
Na zakończenie pierwszego roku realizacji projektu uczniowie brali udział w konkursach organizowanych w szkołach, których celem była weryfikacja zdobytej podczas realizacji projektu wiedzy.
Od września 2018 rozpoczyna się realizacja nowych działań dla kolejnych uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

06.08.2018 r.

II nabór beneficjentów do projektu „Dotknij nauki”

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze projektu „Dotknij nauki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Urząd Miasta Zabrze ogłasza II rekrutację do projektu.
Szkoły objęte projektem:
1. Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zabrzu, ul. F. Płaskowickiej 2, 41-800 Zabrze;
2. Szkołę Podstawową nr 1 w Zabrzu, ul. Sportowa 5, 41-800 Zabrze;
3. Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Zabrzu, ul. Cmentarna 7, 41-800 Zabrze;
4. Szkołę Podstawową nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu, ul. Królewska 4, 41-800 Zabrze;
5. Szkołę Podstawową nr 7 w Zabrzu, ul. Pokoju 41, 41-800 Zabrze;
6. Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu, ul. Ks. J. Wajdy 7, 41-800 Zabrze;
7. Szkołę Podstawową nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Zabrzu, ul. Daleka 2, 41-800 Zabrze;
8. Szkołę Podstawową nr 14 z Oddziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10, 41-800 Zabrze;
9. Szkołę Podstawową nr 16 im. Wincentego Pstrowskiego w Zabrzu, ul. Lompy 78, 41-800 Zabrze;
10. Szkołę Podstawową nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, ul. Karczewskiego 10, 41-800 Zabrze;
11. Szkołę Podstawową nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu, ul. Bytomska 26, 41-803 Zabrze;
12. Szkołę Podstawową nr 22 w Zabrzu, ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze;
13. Szkołę Podstawową nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu, ul. Tarnopolska 85-87, 41-807 Zabrze;
14. Szkołę Podstawową nr 26 im. Rodła w Zabrzu, ul. S. Ogórka 9, 41-807 Zabrze;
15. Szkołę Podstawową nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze;
16. Szkołę Podstawową nr 30 w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 11, 41-813 Zabrze;
17. Szkołę Podstawową nr 32 im. Roberta Bednorza w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Zabrzu, ul. Badestinusa 30, 41-814 Zabrze;
18. Szkołę Podstawową nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu, ul. Gen. W. Sikorskiego 74, 41-809 Zabrze;
19. Szkołę Podstawową nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze;
20. Szkołę Podstawową nr 43 im. Leona Kruczkowskiego w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków 25, 41-800 Zabrze.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz składania dokumentów rekrutacyjnych w sekretariatach szkół.
 

17.04.2018 r.

W dniu 09.03.2018 r. zakończyła się dostawa sprzętu multimedialnego do 20 Szkół Podstawowych biorących udział w projekcie „Dotknij nauki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
Każda szkoła otrzymała: tablicę multimedialną z projektorem, laptop dla nauczyciela, kamerę cyfrową HD, aparat cyfrowy oraz wielofunkcyjną kolorową drukarkę A4.
Łączny koszt zakupionego wyposażenia to 249 714,60 zł 

 

24.11.2017 r.

W związku z wycofaniem się firmy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego FENIKS Grzegorz Hazy informuję, iż drugą najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), o nazwie np. „Przygotowanie projektów graficznych: materiałów dydaktycznych (długopis, teczka, notatnik), a także nośników danych typu pendrive oraz wykonanie i dostarczenie tych materiały do Zamawiającego” przedstawiła firma PRIOR s.c.

07.11.2017 r.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), o nazwie „Przygotowaniu projektów graficznych: materiałów dydaktycznych (długopis, teczka, notatnik), a także nośników danych typu pendrive oraz wykonanie i dostarczenie tych materiały do Zamawiającego”, informuję że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FENIKS Grzegorz Hazy na kwotę 35 187,84 zł brutto.

 

25.10.2017 r.

W związku przygotowaniem się Miasta Zabrze do realizacji projektu „Dotknij nauki” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, zapraszamy do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. z późn. zm. Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8, wyliczonej wg aktualnego kursu podawanego w wymienionym rozporządzeniu w art. 35 pt 3 Ustawy dnia 20 lipca 2017 r. z późn. zm.  Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie dotyczy:

1. Przygotowania:

a) projektów graficznych materiałów szkoleniowych (długopis, teczka, notatnik),

b) projektów graficznych nośników danych typu pendrive.

 

2. Wykonania i dostarczenia ww. materiałów szkoleniowych do siedziby Zamawiającego.

 

6.10.2017r.

W dniu 06.10.2017 r. zakończono rekrutację uczniów do projektu „Dotknij nauki”, poniżej załączony został protokół z posiedzenia komisji. rekrutacyjnej.        

 

4.09.2017r.

      I nabór beneficjentów do projektu „Dotknij nauki”

W związku z przystąpieniem Miasta Zabrze do realizacji projektu „Dotknij nauki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Urząd Miasta Zabrze ogłasza I rekrutację do projektu.

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych–szkolnych i pozaszkolnych dla 1200 uczniów szkół podstawowych. Docelowo uczniowie nabędą kompetencje miękkie w zakresie efektywnego uczenia się oraz kompetencje kluczowe poprzez liczne praktyczne działania wyjaśniające zjawiska i prawa świata przyrody (zajęcia praktyczne stacjonarne przeprowadzane w szkolnej pracowni dostosowanej do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, zajęcia wyjazdowe, spotkania z ekspertem). W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni eksperymentu naukowego, w skład którego wchodzić będą pomoce dydaktyczne (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia), sprzęt multimedialny i TIK oraz meble. W projekcie przewiduje się także doskonalenie nauczycielskich zespołów przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie stosowania metod i form nauczania sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów ścisłych.

Szkoły objęte projektem:

1. Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zabrzu, ul. F. Płaskowickiej 2, 41-800 Zabrze;
2. Szkołę Podstawową nr 1 w Zabrzu, ul. Sportowa 5, 41-800 Zabrze;
3. Szkołę Podstawową nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Zabrzu, ul. Cmentarna 7, 41-800 Zabrze;
4. Szkołę Podstawową nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu, ul. Królewska 4, 41-800 Zabrze;
5. Szkołę Podstawową nr 7 w Zabrzu, ul. Pokoju 41, 41-800 Zabrze;
6. Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu, ul. Ks. J. Wajdy 7, 41-800 Zabrze;
7. Szkołę Podstawową nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Zabrzu, ul. Daleka 2, 41-800 Zabrze;
8. Szkołę Podstawową nr 14 z Oddziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10, 41-800 Zabrze;
9. Szkołę Podstawową nr 16 im. Wincentego Pstrowskiego w Zabrzu, ul. Lompy 78, 41-800 Zabrze;
10. Szkołę Podstawową nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, ul. Karczewskiego 10, 41-800 Zabrze;
11. Szkołę Podstawową nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu, ul. Bytomska 26, 41-803 Zabrze;
12. Szkołę Podstawową nr 22 w Zabrzu, ul. Bytomska 94, 41-803 Zabrze;
13. Szkołę Podstawową nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu, ul. Tarnopolska 85-87, 41-807 Zabrze;
14. Szkołę Podstawową nr 26 im. Rodła w Zabrzu, ul. S. Ogórka 9, 41-807 Zabrze;
15. Szkołę Podstawową nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze;
16. Szkołę Podstawową nr 30 w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 11, 41-813 Zabrze;
17. Szkołę Podstawową nr 32 im. Roberta Bednorza w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Zabrzu, ul. Badestinusa 30, 41-814 Zabrze;
18. Szkołę Podstawową nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Zabrzu, ul. Gen. W. Sikorskiego 74, 41-809 Zabrze;
19. Szkołę Podstawową nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze;
20. Szkołę Podstawową nr 43 im. Leona Kruczkowskiego w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków 25, 41-800 Zabrze.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz składania dokumentów rekrutacyjnych w sekretariatach szkół lub w Biurze Projektu (Wydział Oświaty, ul. Wolności 286, po. 310)

 

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Ocena_przyrostu_kompetencji_uczniow_bioracych_udzial_w_projekcie .docx 104 (kB)
Powolanie_komisji_rekrutacyjnej .pdf 582 (kB)
Regulamin_rekrutacji .pdf 1 (MB)
Prolongata_terminu_rekrutacji_Dotkinij_Nauki .pdf 202 (kB)
Protokol_z_posiedzenia_komisji .pdf 1 (MB)
Regulamin_rekrutacji .pdf 3 (MB)
2018-08-02_Powolanie_Komisji_rekrutacyjnych .pdf 180 (kB)
protokol .pdf 877 (kB)
EO_Zabrze_2018_w2 .pdf 2 (MB)
Konferencja_DN_28.11.2018_regina .pdf 1 (MB)
Konferencja_DN_28.11.2018_rozbudowane .pdf 1 (MB)
Konferencja_DN_28.11.2018 .pdf 1 (MB)
Zabrze_28.11.2018 .pdf 4 (MB)
Zabrze_SP_prezentacja .pdf 983 (kB)
Zloty_podzial_w_dydaktyce_matematyki .pdf 713 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: