Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Projekt "Pakiet na start"

 
Celem głównym projektu Pakiet na start jest rozwój przedsiębiorczości  poprzez aktywizację zawodową osób zamieszkujących na terenach rewitalizowanych Miasta Zabrze. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Realizacja projektu przyczyni się do spadku bezrobocia i aktywizacji gospodarczej Miasta.

Spis ulic i dzielnic terenów rewitalizowanych znajduje się poniżej w załączniku.

Dla kogo?

W ramach projektu wyłonione zostaną  34 osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo po 30 roku życia, z terenów rewitalizowanych Miasta Zabrze, które będą należały do jednej z poniższych grup:
- kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
- osób z niepełnosprawnościami,
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotnych, osoba długotrwale bezrobotna to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku osób powyżej 25 roku życia),
-
o niskich kwalifikacjach, osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określony w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Zgodnie z ISCED 2011 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach należy zaliczyć osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1, 2 lub 3:
Poziom 1: wykształcenie podstawowe
Poziom 2: wykształcenie gimnazjalne
Poziom 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum; Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające; Zasadnicza szkoła zawodowa.

Wsparcie dla uczestników projektu:

  • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • jednorazowe bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 26 808,48 PLN na osobę),
  • wsparcie pomostowe finansowe przez okres do 6 mies. z możliwością przedłużenia na wniosek uczestnika projektu do 12 mies. (do 2 100 PLN na osobę),
  • stypendia szkoleniowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
  • szkolenia i doradztwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt Pakiet na start jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania 2 243 554,54 PLN

Więcej informacji udziela:

biuro projektu: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
adres: ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze
tel.: (32) 273-97-76,
e-mail: zcrp@um.zabrze.pl
godziny otwarcia: poniedziałek 7.30-17.00
wtorek-piątek 7.30-15.30

 Dokumenty projektowe dostępne pod adresem http://www.um.zabrze.pl/biznes/projekt-pakiet-na-start


 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Wykaz_dzielnic_i_ulic_terenow_rewitalizowanych_Miasta_Zabrze .docx 26 (kB)
Pakiet_na_start_promocja .pdf 482 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: