Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjnych dla udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze

Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Zabrze.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie działań studyjno – koncepcyjnych zmierzających
do odpowiedniego przygotowania, a następnie udostępnienia potencjalnym inwestorom
terenów inwestycyjnych gminy Zabrze :

Teren inwestycyjny, którego dotyczy projekt zlokalizowany jest w północnej części miasta Zabrze na granicy dzielnic: Mikulczyce, Rokietnica i Biskupice. Teren ten ograniczony jest:

- od strony północnej lasem przylegającym do realizowanej dla Katowickiej Ekonomicznej drogi dostępowej,
- od strony wschodniej – drogą powiatową – ul. Ziemska, prowadząca na północ do miasta Bytom, na południe natomiast do drogi DK 88
- od zachodu – drogą powiatową – ul. Ofiar Katynia będącą ważna arterią komunikacyjna miasta łączącą północne dzielnice miasta Rokitnica, Helenka z centrum miasta. Stanowi
ona jednocześnie łącznik drogi krajowej DK 88 z droga krajową DK94 (ul. Krakowska)
- od południa sąsiaduje m.in. z działkami będącymi własnością Skarbu Państwa,
w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

Wynikiem realizacji projektu będą opracowania niżej wymienionej dokumentacji :
• raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne,
• dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej w zakresie infrastruktury drogowej,
• dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej dla sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej,
• dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej dla sieci wodociągowej
wraz z hydrantami,
• dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej dla sieci gazowej,
• dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej dla sieci elektroenergetycznych,
• dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej dla przebudowy istniejącej sieci.

 

 

Zapisz

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: