Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze

“Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze” – w ramach działania 2.2. „Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich” priorytetu II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”,

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,

Projekt został zrealizowany w okresie 04.06.2012 r do 31.12.2015r.za kwotę 28 865 354,82 zł z czego 85% tj. 24 532 290,16 zł pochodziło z dofinansowania ze środków unijnych z Funduszu Spójności.

W ramach projektu zrekultywowana powierzchnia 10 terenów o łącznej powierzchni ponad 180 ha na terenie Miasta Zabrze: utworzenie miejsc dostępnych dla mieszkańców z możliwością wykorzystania ich w celach edukacyjnych i rekreacyjnych

• Utworzenie w sumie ok. 15 km ciągów pieszo- rowerowych
• Nasadzenia ok. 1 800 szt. drzew oraz 29 000szt. krzewów
• Wyznaczenie ścieżek ekologicznych w oparciu o walory siedliskowe terenu (gatunki ptaków, siedliska, sukcesja flory, miejscowy biotop)
• Wykonanie stanowisk obserwacyjnych, tablic informacyjnych, stacji dydaktycznych
• Wykonanie punktu widokowego
• Stworzenie warunków do rozwoju życia i różnorodności biologicznej.

Przedmiot projektu obejmował nadanie wartości przyrodniczych terenom zdegradowanym i zdewastowanym działalnością przemysłową z tym, że w odniesieniu do niektórych terenów elementem projektu było m.in.:

• usunięcie dzikich składowisk odpadów;
• przeprowadzenie badań podłoża (badania glebowe) wraz z ekochemiczną oceną podłoża gruntowego;
• wymiana gruntów w przypadku stwierdzenia przekroczenia standardów jakości podłoża w warstwie przypowierzchniowej w stosunku do gruntów grupy B

wyznaczenie ścieżek ekologicznych w oparciu o walory siedliskowe terenu (gatunki ptaków, siedliska, sukcesja flory, Rezultaty prac:

• Zrekultywowana powierzchnia 10 terenów o łącznej powierzchni ponad 180 ha na terenie Miasta Zabrze: utworzenie miejsc dostępnych dla Mieszkańców z możliwością wykorzystania ich w celach edukacyjnych i rekreacyjnych
• Utworzenie w sumie ok. 15 km ciągów pieszo- rowerowych
• Nasadzenia ok. 1 800 szt. drzew oraz 29 000szt. krzewów
• Wyznaczenie ścieżek ekologicznych w oparciu o walory siedliskowe terenu (gatunki ptaków, siedliska, sukcesja flory, miejscowy biotop)
• Wykonanie stanowisk obserwacyjnych, tablic informacyjnych, stacji dydaktycznych
• Wykonanie punktu widokowego
• Stworzenie warunków do rozwoju życia i różnorodności biologicznej.

Przedmiot projektu obejmował nadanie wartości przyrodniczych terenom zdegradowanym i zdewastowanym działalnością przemysłową z tym, że w odniesieniu do niektórych terenów elementem projektu było m.in.:

• usunięcie dzikich składowisk odpadów;
• przeprowadzenie badań podłoża (badania glebowe) wraz z ekochemiczną oceną podłoża gruntowego;
• wymiana gruntów w przypadku stwierdzenia przekroczenia standardów jakości podłoża w warstwie przypowierzchniowej w stosunku do gruntów grupy B
• wyznaczenie ścieżek ekologicznych w oparciu o walory siedliskowe terenu (gatunki ptaków, siedliska, sukcesja flory, miejscowy biotop).

Na wszystkich terenach były prowadzone działania rekultywacyjne prowadzące do odnowy przyrodniczej terenów – docelowo wiązało się to z wymianą skażonej warstwy gleby, z nasadzeniami drzew i krzewów oraz wysiewem traw.
Prace te były poprzedzone wywiezieniem odpadów z dzikich wysypisk (zmieszane odpady komunalne) oraz gruzu budowlanego. Na kilku terenach tj. Teren I i II - Nieużytki w Zabrzu
Maciejowe, Teren IV – Zwał hutniczy przy ul. Bytomskiej i ul. Hagera, Teren VII – po byłej koksowni „CONCORDIA” rekultywacja wiązała się z wywiezieniem wierzchniej warstwy podłoża i nawiezieniem nowej – bogatej w humus i próchnicę.
W przypadku następujących terenów tj. Teren III – Wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego oraz Teren VIII – Stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej gdzie występują zbiorniki wodne – brzegi zbiorników zostały obwałowane i zabezpieczone faszyną.
Na terenie VII po byłej koksowni „CONCORDIA” konieczna była bioremediacja mająca na celu usunięcie zanieczyszczeń
ze środowiska gruntowo-wodnego. Projekt zlokalizowany jest na obszarze Miasta Zabrze, w rejonie rzeki Bytomki i obejmuje tereny położone stosunkowo blisko centrum Miasta. W ramach Projektu zostały przywrócone środowisku (z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju flory i fauny) tereny wcześniej zdegradowane działalnością człowieka. Rekultywacji poddano następujące tereny na obszarze Miasta Zabrze:

Teren I – nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik)- 7,58ha
Teren II – nieużytek w Zabrzu Maciejowie (na północ od ul. Nad Kanałem)- 1,60ha
Teren III – wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego -5,92ha
Teren IV – zwałowisko odpadów hutniczych przy ul. Bytomskiej i Hagera- 19,93ha
Teren V – zwałowisko odpadów wydobywczych – hałda „Ruda”- 40,84ha
Teren VI – zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej- 1,86ha
Teren VII – teren byłej koksowni „Concordii” w rejonie ul. Hagera- 6,76ha
Teren VIII – stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej- 95,40ha.
oraz dwa dodatkowe tereny:
Teren VI A– zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej - 0,6277ha
Teren VII A– teren byłej koksowni „Concordii” w rejonie ul. Hagera - 2,7060 ha
Charakter wykonanych prac ma niewątpliwie ponadlokalny wpływ na środowisko i życie mieszkańców.

Efektem realizacji Projektu, było nadanie zdegradowanym terenom o powierzchni ponad 180 ha wartości przyrodniczych.
W ramach realizacji Projektu zostały zlikwidowane zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt(niebezpieczne urwiska, zanieczyszczenie gleby, niebezpieczne ruiny). Tereny te stanowią obecnie podstawę do rozwoju różnorodności biologicznej. Tereny te służyć będą mieszkańcom przede wszystkim w zakresie rekreacji, edukacji i nawiązaniu więzi międzyludzkich. Zrealizowany projekt pozwoli na kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody i otaczającego go świata. Pozwala na uwolnienie przestrzeni życiowej spod działalności człowieka oraz pozwala na zachowanie systemu ekologicznego. Zrealizowane przedsięwzięcie oprócz funkcji przyrodniczej pełnić będzie również funkcje edukacyjne i społeczne. Trwałość opisywanego przedsięwzięcia szacowana jest na wiele lat


 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Prezentacja multimedialna .pdf 35 (MB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: