Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Aktualności

2019-09-10

Wystawa „Zabytkowe osiedla robotnicze Zabrza.”

Informujemy, że w dniu 13 września br. o godz. 17.00 w obiekcie Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 410 w Zabrzu odbędzie się wernisaż wystawy „ Zabytkowe osiedla robotnicze Zabrza” . Wystawa jest efektem prac wykonanych podczas pleneru malarskiego , który odbył się między 24 a 26 maja br. na osiedlu Zandka oraz osiedlu Borsig w Biskupicach.
Wystawę będzie można zwiedzać do 13 października br., wg harmonogramu:

Wtorek 10:00 – 16:00
Środa 10:00 – 16:00
Czwartek 10:00 – 14:00
Piątek 10:00 – 16:00
Sobota 11:00 – 17:00
Niedziela 11:00 – 17:00

Zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym dawnych zabytkowych osiedli robotniczych, to istotny element programu rewitalizacji Miasta Zabrze.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy ! Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa , 14-15 września br. zwiedzanie wystawy będzie darmowe.

2019-09-09

Nagroda MARKA-ŚLĄSKIE dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu.

W miarę realizacji programu rewitalizacji na terenie Zabrza , zaangażowane instytucje, które z powodzeniem zrealizowały przedsięwzięcia rewitalizacyjne, otrzymują najwyższe wyróżnienia !
W dniu 7 września br. podczas Jubileuszowej Gali Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej , kapituła X edycji konkursu „ Marka –Śląskie” nagrodziła Muzeum Górnictwa w Zabrzu w kategorii Turystyka i Rekreacja.
Muzeum Górnictwa Węglowego – Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, to obiekty oraz działania, które znajdują się w obszarze rewitalizacji Lokalnego Programu Obszaru Miejskich Miasta Zabrze
na lata 2016-2023.
 

2019-08-29

Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne.

Informujemy, że trwają prace rewitalizacyjne wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego- jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektury poprzemysłowej Miasta Zabrze.

Plan realizacji projektu został uwzględniony w zestawieniu kluczowych projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023.

W wyremontowanym obiekcie zaplanowano działania w zakresie rewitalizacji społecznej, powstanie m.in. : Centrum Żywego Rzemiosła, Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, Akademia Młodych Talentów, Akademia Seniora oraz Ośrodek Dokumentacji Górniczej i przestrzeń wystawiennicza z interaktywną wystawą naukowo-edukacyjną wiedzy o węglu . Na wysokości około 20,5 m będzie taras widokowy. Teren otoczenia wieży zostanie też zagospodarowany.

Inwestycja realizowana jest przez Muzeum Górnictwa Węglowego przy wsparciu Miasta Zabrze i z pozyskanego dofinansowania na realizację projektu rewitalizacji wieży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT. Wartość rewitalizacji to 34 058 714,26 zł.

2019-05-27

Nagroda Europa Nostra 2019 dla Sztolni Królowa Luiza !

Zrewitalizowana wyjątkowa przestrzeń Sztolni Królowa Luiza została nagrodzona prestiżową Nagrodą Dziedzictwa Europejskiego / Nagrodą Europa Nostra ,
której celem jest wyróżnienie najlepszych praktyk związanych z dziedzictwem kulturowym oraz uznanie wartości prac rewitalizacyjnych jako strategicznego zasobu dla gospodarki i społeczeństwa Europy.
Zrewitalizowany obiekt z Zabrza w skali Europy wyróżnia się m.in. udostępnionymi do zwiedzania podziemnymi wyrobiskami, znajdującymi się pod centrum wielotysięcznego miasta.
Sztolnia, która jest częścią kompleksu dziedzictwa górnictwa Muzeum Górnictwa Węglowego znalazła się w gronie tak uznanych miejsc jak np. Royal Albert Hall z Londynu.

2019-05-24

Atrakcje w zrewitalizowanej przestrzeni miasta.

Informujemy, że 25 maja 2019 r. od godz. 9.00 w zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej Targowiska „Pod Ratuszem” przy ul. Andrzeja Boboli , odbędzie się wydarzenie dla mieszkańców Zabrza i okolic. Organizatorzy zapowiadają dużo atrakcji dla dorosłych i najmłodszych. Więcej na: https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/grillowanie-na-straganie
 

2019-05-08

Rewitalizacja środowiskowa- Silesia pod błękitnym niebem - przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe dla Śląska.

Przedsięwzięcie, które realizowane ma być przez 10 lat, to 100 mln zł . Za realizację przedsięwzięcia z ramienia woj. śląskiego odpowiedzialne jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), które koordynuje wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 dot. m.in. badań i rozwoju w firmach oraz innego wsparcia dla przedsiębiorczości.

W poniedziałek 6 maja br. w Zabrzu w trakcie zorganizowanego briefingu w Zabrzu posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował, że w ramach „Silesia pod błękitnym niebem” spłynęło 20 zgłoszeń, obecnie analizowanych.

Celem jest wsparcie jednostek naukowych oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw przy realizacji projektów mających zmniejszać zanieczyszczenie powietrza w woj. śląskim. Badania będą mogły dotyczyć np. zrównoważonego transportu, energii ze źródeł odnawialnych, monitoringu i sterowania emisją zanieczyszczeń powietrza, systemów alarmowania mieszkańców czy diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych degradacją środowiska.

2019-03-14

Konkurs Zielona Pracownia 2019.

Konkurs „Zielona Pracownia’2019” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego.
Celem konkursu „Zielona Pracownia’2019” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł.
Wnioski w konkursie „Zielona pracownia’2019” składać można w terminie 15 – 29 marca 2019 roku
Więcej na : https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-wyroznione/2-uncategorised/2...

2019-03-13

Kraina przyrody i ekologii – dobry przykład z obszarów rewitalizacji Zabrza.

Informujemy, że na obszarze objętym rewitalizacją w Dzielnicy Zandka wśród laureatów edycji konkursu „Zielona pracownia-projekt 2019r.” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach znalazł się projekt zabrzańskiej Szkoły Podstawowej nr 2
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przy ul. Cmentarnej 7.
Projekt stworzenia „ Krainy przyrody i ekologii” w placówce zostanie dofinansowany . Na ten cel przyznano 7,5 tysiąca złotych.

2019-03-12

Dofinansowane z budżetu gminy remonty kamienic dla podmiotów nie należących do gminy.

W dniu 11 marca 2019 r. Rada Miasta Zabrze przyjęła uchwałę o udzielaniu dotacji z budżetu Miasta Zabrze na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.

W ramach uchwały otrzymają dotacje określone obiekty znajdujące się też na obszarach rewitalizacji w Zabrzu. Wśród nich wsparciem objęte zostaną wymienione w uchwale kamienice przy
ul. Stalmacha 18-18a oraz przy ul. Krakusa 2, a znajdujące się na obszarze rewitalizacji Dzielnicy Zandka.
Więcej na : https://bip.um.zabrze.pl/engine//bip/4/229?o=tp1&e=s|229

2019-02-13

Rewitalizacja obszarów miejskich Zabrza w 2019 roku.

Priorytetem działań w zakresie rewitalizacji w roku 2019 jest dalsza poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach rewitalizacji oraz wzrost gospodarczy terenów . Celem jest także rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, materialnego i niematerialnego, jego ochrona i stworzenie unikatowej oferty kulturalnej
i edukacyjnej.

Do najważniejszych przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji w 2019 roku należą :
- kontynuacja przebudowy budynku byłej gazowni na Zandce na Centrum Usług Społecznych
na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Zandka
- plan budowy Centrum Kultury Carbonart na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Centrum Północ
- przebudowa budynku przy ul. Niedziałkowskiego na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Centrum Północ
- modernizacja budynku Teatru Nowego na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Centrum Północ
- utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny w Parku Hutniczym na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Centrum Północ
- kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Płaskowickiej
w dzielnicy Zaborze Północ
- kontynuacja projektu poprawy jakości zieleni na obszarach rewitalizacji miasta, w tym zakresie m.in. w dzielnicy Centrum Południe Miasto Zabrze jako organ prowadzący i nadzorujący działalność Miejskiego Ogrodu Botanicznego zaplanował realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego
w Zabrzu”
-II etap przebudowy boiska SKS Gwarek przy ul Bytomskiej w dzielnicy Biskupice
- kontynuacja kompleksowej termomodernizacji budynków na obszarach rewitalizacji miasta.

Program rewitalizacji wspiera także społeczny rozwój mieszkańców.
Do istotnych działań należy projekt pn. „ Pakiet na start”, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego przez promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach rewitalizowanych.

W Zabrzu wielu partnerów włącza się w prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

Wśród partnerów Miasta Zabrze, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu kontynuuje prace związane z rewitalizacją terenu zespołu zabudowy dawnej Kopalni Królowa Luiza , obecnie Sztolnia Królowa Luiza. W lutym rozpoczął się remont maszynowni szybu Prinz Schönaich i warsztatu elektrycznego przy ul. Wolności 410.

Z kolei przy ul. Wolności 387 w budynku dawnej cechowni zaplanowano stworzyć magazyn na eksponaty, pracownię do ich konserwacji oraz salę do prezentacji kolekcji przedmiotów.

Z początkiem roku przystąpiono też do prac dotyczących rewitalizacji wieży ciśnień przy ulicy J. Zamoyskiego na cele kulturalne, społeczne , edukacyjne i naukowe.

Do kompleksowego programu m.in. wsparcia w zakresie rewitalizacji społecznej, partnera Miasta Zabrze: Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu należy projekt pt. „ Zacznij i Ty”. Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia na obszarach rewitalizowanych . Projekt zakłada aktywizację osób bezrobotnych , znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W dalszym ciągu priorytetem realizacji rewitalizacji w Zabrzu w 2019 r. będzie prowadzenie partnerskiego dialogu z mieszkańcami w zakresie odnowy przestrzeni miasta oraz występowanie po środki zewnętrzne i pozyskiwanie dofinansowania, jak dotychczas z funduszy unijnych .

2019-01-24

Wsparcie do podejmowania działań w zakresie rewitalizacji społecznej Miasta Zabrze.

Informujemy, że w ramach realizacji rewitalizacji społecznej – ¬Miasto Zabrze – wspiera działania na rzecz edukacji w dziedzinie kształtowania kultury wśród mieszkańców.

Celem wsparcia jest organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, służących zaspokojeniu i rozbudzeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Zabrza, a także integracja mniejszości narodowych
i etnicznych zamieszkałych na terenie miasta.

Z zasadami przyznawania dotacji można zapoznać się na stronie http://www.ngo.zabrze.pl/konkurs/zarzadzenie-nr-24-wkd-2019-prezydenta-miasta-zabrze-z-dnia-17-01-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-miasta-zabrze-w-dziedzinie-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-w-2019-r-

2019-01-04

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenach rewitalizowanych Miasta Zabrze.
Miasto Zabrze od stycznia 2019 r. realizuje projekt pn. "Pakiet na start". Projekt realizowany będzie do 31.12.2020 r.
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenach rewitalizowanych Miasta Zabrze
poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia,
należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

• kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
• z niepełnosprawnościami,
• powyżej 50 roku życia,
• długotrwale bezrobotnych
• o niskich kwalifikacjach.

Projekt „Pakiet na start” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1
Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Więcej szczegółów nahttp://www.um.zabrze.pl/biznes/projekt-pakiet-na-start "> http://www.um.zabrze.pl/biznes/projekt-pakiet-na-start

2018-10-31

Lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające ich najbliższe otoczenie.
Informujemy, że do 18 listopada br. można zgłaszać pomysły na inicjatywy poprawiające ich najbliższe otoczenie . Więcej na : http://www.mal.zabrze.pl/blog/najnowsze-informacje/strona/1/artykul/ruszyla-v-edycja-programu-decydujesz-pomagamy-

2018-09-04

Nowa zrewitalizowana atrakcja na turystycznym poprzemysłowym szlaku - Sztolnia Królowa Luiza !

14 września br. otwarta zostanie zrewitalizowana podziemna wodna trasa Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu . Na zwiedzających czekają nowe atrakcje poprzemysłowego dziedzictwa w Zabrzu. Podczas 2, 5 godz. rejsu łodziami w podziemiach sztolni zwiedzający dowiedzą się m.in. w jaki sposób funkcjonowała Sztolnia w XIX w. Spływ w historycznych najdłuższych tego typu wyrobiskach w górnictwie węglowym zapewni niezapomnianych wrażeń . Spotkać będzie można tu też legendarne dla Górnego Śląska postaci.
Więcej na : http://sztolnialuiza.pl/index.php/wielki-projekt-rewitalizacji-sztolni,

http://sztolnialuiza.pl/index.php/podziemna-trasa-wodna

 

2018-06-13

„ Interdyscyplinarne zarządzanie rozwojem przestrzennym – wypracowanie koncepcji zagospodarowania i wdrożenia rewitalizacji kwartału w centrum Zabrza pomiędzy ul. Wolności, ul. Dworcową, pl. Dworcowym.”

Informujemy, że zakończyły się prace dotyczące zbadania, jakie kierunki działań należy podjąć w kwartale pomiędzy ul. Wolności, ul. Dworcową, pl. Dworcowym, by osiągnąć ustalone w dokumentach gminnych cele rewitalizacji.

Przyjęta koncepcja postępowania badawczo-projektowego zespołu składającego się z profesorów i studentów Politechnik Śląskiej założyła, że do osiągnięcia celu niezbędne jest przeprowadzenie badań urbanistyczno-architektonicznych, socjologicznych oraz ekonomicznych.

Prace odbywały się z udziałem mieszkańców na terenie kwartału, na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.

Zaprezentowane koncepcje rewitalizacji przestrzeni miejskiej, opracowane w ramach pracy naukowo-badawczej, uwzględniają trzy zasadnicze kierunki w obszarze opracowanego kwartału. Zróżnicowane są podejściem do zdefiniowania potrzeb użytkowników kwartału i stopnia jego udostępnienia:

- pierwszy scenariusz zakłada zgodność z MPZP i zagospodarowanie kwartału, jako przestrzeni publicznej
- drugi scenariusz zakłada zagospodarowanie kwartału, jako przestrzeni półprywatnej i przeznaczenie jej tylko dla mieszkańców oraz najemców lokali usługowych
- trzeci scenariusz zakłada zagospodarowanie kwartału, jako przestrzeni półprywatnej z zachowaniem elementów przestrzeni publicznej, głównie w postaci przejścia przez kwartał.

12 czerwca. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik nagrodziła uczestników wyróżniających się koncepcji rewitalizacji kwartału i wręczyła dyplomy uczestnikom interdyscyplinarnego zespołu badawczego.

2018-01-18

W Zabrzu już od marca br. będzie realizowany projekt „ Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne.”

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023. W projekcie zaplanowano adaptację wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne. Wieża jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektury poprzemysłowej miasta.

W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlano-instalacyjne, zakupione zostanie niezbędne wyposażenie obiektu. Powstanie edukacyjno-naukowa wystawa związana
z węglem, przestrzeń wielofunkcyjna służąca edukacji, spotkaniom, działalności społeczno-gospodarczej, naukowej i dokumentacji dziedzictwa górniczego.

Miasto pozyskało dofinansowanie na realizację projektu rewitalizacji wieży o wartości 26 464 459,32 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 34 058 714,26 zł. Zaplanowano, że już w grudniu przyszłego roku wieża ciśnień będzie nową atrakcją turystyczną i zrewitalizowaną wizytówką dziedzictwa industrialnego Zabrza.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: