Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Regulamin działania Rady Sportu

§ 1.
1. Radę Sportu w Zabrzu, zwaną w dalszej części „Radą Sportu”, powołuje Prezydent Miasta.
2. „Rada Sportu składa się z 9 członków powołanych spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej, powołanych przez Prezydenta Miasta. Członkowie Rady Sportu reprezentują następujące wiodące dla zabrzańskiego sportu środowiska lub podmioty:
1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zabrzu;
2) Grodzki Szkolny Związek Sportowy w Zabrzu;
3) Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu;
4) stowarzyszenia / kluby piłki nożnej;
5) stowarzyszenia / kluby halowych gier zespołowych (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka);
6) stowarzyszenia / kluby sportów indywidualnych (lekkoatletyka, gimnastyka, tenis ziemny, tenis stołowy, sporty walki, kulturystyka, kolarstwo, turystyka);
7) stowarzyszenia / kluby sportowe osób niepełnosprawnych;
8) Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu;
9) zabrzańskie kluby sportowe występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych.”
3. Prezydent wybiera Przewodniczącego Rady Sportu, natomiast wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza dokonują członkowie Rady Sportu na pierwszym posiedzeniu.
4. Skład Rady Sportu jest zatwierdzany Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta ma prawo odwoływania i powoływania członków Rady Sportu w trakcie trwania kadencji Rady. Prezydent odwołuje członka Rady Sportu w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa;
2) braku aktywności w posiedzeniach Rady Sportu;
3) uchylania się od udziału w posiedzeniach Rady Sportu.
5. Rada Sportu w uzasadnionych przypadkach, przy co najmniej 4 głosach za, ma prawo wnioskować do Prezydenta o odwołanie ze swojego grona członka Rady Sportu.
6. Rada Sportu jest powoływana na 3-letnią kadencję. Kadencja Rady Sportu wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji Prezydenta Miasta, który Radę powołał.
7. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 2.
1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym w szczególności w zakresie:
1) strategii rozwoju miasta i województwa w zakresie kultury fizycznej;
2) projektu budżetu miasta Zabrze w części „kultura fizyczna”;
3) programów rozwoju bazy sportowej na terenie miasta, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4) projektów, programów przedkładanych Radzie Sportu przez Prezydenta Miasta.
2. Do zadań Rady Sportu należą również:
1) współpraca z wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, w zakresie inicjatyw na rzecz kultury fizycznej w Zabrzu;
2) tworzenie programów rozwoju sportu;
3) inicjowanie projektów rozbudowy bazy sportowej miasta;
4) inicjowane projektów do strategii rozwoju w zakresie kultury fizycznej.
3. Członkowie Rady Sportu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w jej pracach.
4. Do zadań Przewodniczącego Rady Sportu należy:
1) opracowanie planu działania Rady Sportu na okres kadencji;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sportu;
3) zapraszanie na posiedzenie Rady Sportu ekspertów w danej dziedzinie, a także przedstawicieli poszczególnych organizacji, instytucji, stowarzyszeń działających w obszarze kultury fizycznej.
5. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Rady Sportu należy:
1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sportu z upoważnienia Przewodniczącego Rady Sportu, w razie jego nieobecności;
2) wykonywanie zadań Sekretarza Rady Sportu pod jego nieobecność.
6. Do zadań Sekretarza Rady Sportu należy:
1) przygotowanie porządku obrad na posiedzenia;
2) organizacja i przygotowanie posiedzeń;
3) protokołowanie posiedzeń;
4) prowadzenie i przechowywanie korespondencji i dokumentacji.

§ 3.
1. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje Przewodniczący Rady Sportu lub jego Zastępca (pod nieobecność Przewodniczącego lub z jego upoważnienia). Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje Prezydent Miasta.
2. Przewodniczący zobowiązany jest także zwołać posiedzenia Rady Sportu na wniosek Prezydenta Miasta lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady Sportu z przyczyn szczególnie uzasadnionych.
3. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.
4. Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Sportu powinno być doręczone wszystkim członkom Rady Sportu na co najmniej 3 dni robocze przed terminem posiedzenia. Przewodniczący musi podać porządek obrad lub zakres tematyczny planowany do realizacji podczas posiedzenia Rady Sportu.
5. Na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej 2 członków Rady Sportu w posiedzeniu mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

§ 4.
1. Formułowanie opinii i wniosków proponowanych przez Radę Sportu na posiedzeniu wymaga obecności co najmniej 4 członków - w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
2. Rada Sportu obraduje zgodnie z przegłosowanym na początku posiedzenia porządkiem obrad.
3. Rada Sportu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności przynajmniej 4 członków. W przypadku parzystej liczby głosujących, przy jednakowej liczbie głosów „za” i „przeciw” o wyniku głosowania rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad.

§ 5.
1. Z posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad i Sekretarz.
2. Do protokołu załącza się listę obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie opinie i uchwały.
3. Protokół wraz z załącznikami Przewodniczący obrad przekazuje w terminie 14 dni od daty posiedzenia Prezydentowi Miasta.
4. Przewodniczący Rady Sportu składa Prezydentowi Miasta roczne sprawozdanie z działalności Rady, z każdego roku trwania kadencji Rady.

§ 6.
1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Sportu następuje w przypadku:
1) upływu kadencji Rady Sportu;
2) odwołania ze składu Rady Sportu przez Prezydenta Miasta;
3) po pozytywnym uwzględnieniu przez Prezydenta Miasta wniosku Rady Sportu o odwołanie ze składu jej członka;
4) pisemnego złożenia rezygnacji z udziału w Radzie Sportu.

§ 7.
Regulamin Rady Sportu wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Prezydenta Miasta.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: