Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Biuro Głównego Inżyniera Miasta

Główny Inżynier Miasta - Grzegorz Janecki

ul. Prof. Zbigniewa Religi 1 , 41-800 Zabrze
Nr pokoju : 218
Telefon : (32) 273 97 58
E-mail : sekretariat_gim@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

Do zakresu działania Biura Głównego Inżyniera Miasta należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Zespół ds. Zarządzania Energią:
1) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,
2) sporządzanie i aktualizowanie „założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz nadzór nad ich realizacją,
3) budowa i prowadzenie bazy danych dla zarządzania energią w obiektach gminnych,
4) współudział w przygotowywaniu planów związanych z efektywnością energetyczną obiektów gminnych,
5) opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z uwzględnieniem Programu Ochrony Powietrza, Planu Ochrony Środowiska, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,
6) opracowywanie programów zarządzania oraz gospodarowania energią, nośnikami energii oraz wody
w obiektach gminnych,
7) współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi.

B. Zadania realizowane poza strukturą zespołu:
1) koordynacja działalności zarządców wszystkich branż infrastruktury,
2) koordynacja planów rozwoju infrastruktury miejskiej,
3) koordynacja prac inwestycyjnych i remontowych, realizowanych na terenie gminy ze środków gminy
i inwestorów prywatnych,
4) współpraca z odpowiednimi wydziałami (komórkami równorzędnymi), jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz właścicielami infrastruktury na terenie Miasta,
5) koordynacja działania służb w przypadkach awarii w infrastrukturze komunalnej nieposiadającej cech nadzwyczajnego zagrożenia,
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: