Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Biuro Planowania Przestrzennego

Naczelnik - Zenon Rodak

ul. Piastowska 11, pok.1-3
tel.: (32) 373-35-80

Miejski Konserwator Zabytków
(32) 373-33-73

e-mail: sekretariat_bpp@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Do zakresu działania Biura Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

A. Zadania realizowane poza strukturą zespołu:
1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem, aktualizacją i zmianami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
2) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem, aktualizacją i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
3) archiwizowanie dokumentacji urbanistycznej, prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) przygotowywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o którym mowa art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5) sporządzanie i aktualizacja programu rewitalizacji obszarów miejskich,
6) rozpatrywanie wniosków oraz badanie przesłanek uznania roszczeń wynikających z ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

B. Zadania realizowane przez Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków
1) opracowywanie gminnych i powiatowych programów opieki nad zabytkami,
2) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
3) realizacja porozumień zawartych z organami administracji rządowej w zakresie ochrony zabytków,
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach środków zaplanowanych w budżecie Miasta Zabrze,
5) realizacja innych zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: