Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Dowody osobiste

Gdzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej, ustnej lub w formie dokumentu elektronicznego (wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP)

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz o wydanie dowodu osobistego bez podpisu składa się przy stanowiskach dowodów osobistych od nr 14,15,16,18,19,20 przy wymienionych stanowiskach można też odebrać gotowy dokument. Obowiązuje jedna kolejka do wszystkich stanowisk Dowodów Osobistych.
 • do wniosku dołącza się jedną aktualną kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wykonaną na jednolitym jasnym tle, przedstawiającym osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE lub w formie elektronicznej przez stronę internetową, potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (www.epuap.gov.pl lub www.sekap.pl lub www.um.zabrze.pl)

z wyjątkiem:

a) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny (obecność obowiązkowa małoletniego).
b) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców (obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku).
c) osoby ubezwłasnowolnionej niepozostającej pod władzą rodzicielską w imieniu, której wniosek składa opiekun prawny (obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku).
d) osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator. (obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku).

DZIECI POWYŻEJ 5-TEGO ROKU ŻYCIA MUSZĄ BYĆ OBECNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO.

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w sposób jak wyżej, z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba lub jej pełnomocnik zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Zgłoszenia takich wyjazdów są przyjmowane w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 286/ SALA OBSŁUGI KLIENTA/ stanowiska dot. dowodów osobistych nr 14,15,16,18,19,20. Informacje w tym temacie można uzyskać telefonicznie pod nr tel.: (032) 373-35-68.

Z DNIEM 01.01.2010 R. NIE POBIERA SIĘ OPŁATY ZA DOWÓD OSOBISTY.

UWAGA: sugerowany jest wniosek oryginalny, nie ponosimy odpowiedzialności za druki pobrane z Internetu. W przypadku pobierania druku z Internetu prosimy o dwustronne drukowanie.

Odbiór dowodu osobistego:

 1. dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dokumentu tożsamości. Nie dotyczy osób, którym wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony na podstawie art. 26.ustawy o dowodach osobistych-wyjaśnienie pkt.2 i 3 ( poniżej)
 2. dowód osobisty dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, który składał wniosek o wydanie dowodu albo opiekun prawny.
 3. dowód osobisty dla osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, rodzic albo kurator.
 4. osoby nieletnie, które ukończyły trzynasty rok życia mogą odebrać swój dowód osobisty bez zgody rodzica lub opiekuna.

WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ NIELETNIEGO PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO:

- w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną
- w przypadku, gdy w chwili odbioru dowodu osobistego dziecko ukończyło 5 lat, a wniosek o wydanie dowodu osobistego był składany przed ukończeniem 5 roku życia

Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada niżej wymienione dokumenty:

 • potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • posiadany dotychczas dowód osobisty w celu unieważnienia
  (po unieważnieniu dowodu osobistego zwraca się go z urzędu wnioskodawcy)
 • zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ( w przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia).
 • przy odbiorze dowodu osobistego, cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę pobytu stałego lub kartę czasowego pobytu.

Termin załatwienia sprawy:

 1. termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni
 2. zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów w/w sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Wniosek dot. dowodów osobistych .pdf 282 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: