Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Udostępnianie spisu wyborców – informacja tel. (32) 37-33-303

Każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców na podstawie wniosku o udostępnienie spisu wyborców.

Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu)
Informujemy, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754) spisy wyborców będą udostępnione od 6 maja do 17 maja 2019r.

Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. nr 111 (I piętro)
• w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:00
• wtorek - piątek w godz. 8:00 – 15:00

Głosowanie korespondencyjne:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób.

Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Adres delegatury:
Delegatura Krajowa Biura Wyborczego w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, pok. 155
40-032 Katowice
mail: katowice@kbw.gov.pl
numery telefonów: (32) 256 16 02; (32) 255 58 56
telefaks: (32) 255 40 53

 

Głosowanie przez pełnomocnika - informacja tel. (32) 37-33-448

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
- całkowitej niezdolności do pracy;
- niezdolności do samodzielnej egzystencji;
- całkowitej niezdolności do pracy;
- orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
- orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy.

Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny oraz osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby albo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 109 w poniedziałki do godź. 17:00 a w pozostałe dni do godź. 15:30, najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.
 

Dopisanie do spisu - informacja tel. (32) 37-33-494, (32) 37-33-412

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 21 maja 2019 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
2) w której czasowo przebywa.

We wniosku podaje się jakich wyborów wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane:
• nazwisko i imię (imiona),
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały lub adres pod, którym wyborca jest ujęty w stałym rejestrze wyborców),
• adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Zabrzu.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 112 w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wpis do rejestru wyborców – informacja tel. (32) 37-33-494, 37-33-412

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:
1. z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały;
2. na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania - w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli ich adres zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy.

We wniosku podaje się:
• nazwisko i imiona,
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer PESEL,
• adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Do wniosku dołącza się :
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP.
- ponadto należy dołączyć dowody potwierdzające, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym we wniosku adresem. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego na Wójcie, Burmistrzu, Prezydencie ciąży obowiązek sprawdzenia przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze danej gminy. W związku z powyższym, jeżeli wnioskodawca nie posiada zameldowania na pobyt czasowy pod oznaczonym adresem powinien przedstawić tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania).
W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada w/w dokumentu powinien przedstawić inne dowody potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok.112 w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Prezydent Miasta ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji dotyczącej wpisania wyborcy do stałego rejestru wyborców.

https://wybory.gov.pl/pe2019/pl

GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA - informacje tel. (32) 37-33-468
Osoba uprawniona do udziału w wyborach, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wnioski składa się w pok. 110 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, w poniedziałki 7:30 - 17:00, od 18 marca 2019r. do 20 maja2019 r. w pozostałe dni w godzinach od 7:30 do 15:30.
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: