Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wybory ławników 2016-2019

Na sesji 12.10.2015 r. Rada Miasta Zabrze dokonała wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu i do Sądu Okręgowego w Gliwicach (poniżej umieszczone uchwały).

Informacja dla kandydatów, którzy nie zostali wybrani na ławników.

Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzory karty zgłoszenia informujemy, że dokumenty kandydatów na ławników można odbierać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, w Biurze Rady Miasta pok. 68 w godzinach od 07:30 do 15:30 do dnia 11.12.2015 r.

 

Informacja o terminie i miejscu wyborów ławników na kadencję 2016 - 2019

12 października 2015 r. na Sesji Rady Miasta Zabrze o godz. 14:00 (budynek Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. prof. Zbigniewa Religi 1, sala nr 115) odbędą się wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz do Sądu Okręgowego w Gliwicach.
 

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Zabrzu i Sądzie Okręgowym w Gliwicach, Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Miasta z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
do Sądu Okręgowego w Gliwicach - 15 ławników w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy,
 do Sądu Rejonowego w Zabrzu - 65 ławników w tym 28 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Sąd Okręgowy w Gliwicach, ul. Kościuszki 15)
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Ponadto należy dołączyć 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać, po czym wypełnioną złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Prof. Zbigniewa Religi 1, w Biurze Rady Miasta pok. 68 w godzinach od 08:00 do 15:00.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.um.zabrze.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Miasta - tel. 32/ 27 39 750.
 

 

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
karta-zgloszenia-_ .rtf 99 (kB)
wzory_2_oswiadczen .doc 26 (kB)
wzor_listy_poparcia .doc 105 (kB)
Uchwala_nr_XVI_170_15 .pdf 227 (kB)
Uchwala_nr_XVI_171_15 .pdf 110 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: