Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wybory Parlamentarne 2015

 

Wyniki z Okręgu 29 do Sejmu RP  http://parlament2015.pkw.gov.pl/353_wyniki_sejm/0/0/29


- wyniki w Zabrzu  http://parlament2015.pkw.gov.pl/353_wyniki_sejm/0/0/29/2478

 

Wyniki z Okręgu 71 do Senatu RP  http://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat/0/0/71

- wyniki w Zabrzu   http://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat/0/0/71/2478

 

INFORMACJA O ZMIANIE CZASU

W nocy z soboty na niedzielę, tj. z 24 na 25 października 2015 roku, nastąpi zmiana czasu. Z godziny 3:00 wskazówki zostaną przesunięte na godzinę 2:00.

 

WAŻNE! GŁOSOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne mające problem z dostaniem się do swojego lokalu wyborczego w związku z jego nieprzystosowaniem do ich potrzeb, uprasza się o zwrócenie się do Urzędu Miejskiego w Zabrzu w celu wydania zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania (tel. 32 373 33 468).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, czyli e-mailem.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę.

Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienia (może to być jeden dokument), w którym wskazuje:

- swoje imię (imiona) i nazwisko,

- swój numer PESEL,

- dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

W dniu wyborów istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do dowolnego lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w godzinach od 10:00 do 16:00 (tel. 32 373-34-25 lub 335), w którym wyborca niepełnosprawny będzie mógł zagłosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

KANDYDACI DO SEJMU I SENATU RP

Kandydaci do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 29

http://parlament2015.pkw.gov.pl/344_sejm/29_SLASKIE_GLIWICE

Kandydaci do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 71

http://parlament2015.pkw.gov.pl/345_senat/71_SLASKIE_GLIWICE

 

Linki do spotów multimedialnych PKW

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM

http://parlament2015.pkw.gov.pl/

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH - informacje tel. (32) 27-39-703 lub 37-33-468
Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w wyborach ma prawo do uzyskiwania informacji o:
- właściwym dla siebie obwodzie głosowania;
- lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jej miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- warunkach dopisania niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w wyborach do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach w wybranym obwodzie głosowania;
- terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
Informacje te są przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w wyborach, na wniosek tej osoby, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w wyborach podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.
NAKŁADKA BRAILLE’A
Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w wyborach może głosować w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
W dniu wyborów obwodowa komisja  wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w wyborach, na jej prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu niepełnosprawna osoba ta obowiązana jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.
POMOC PRZY GŁOSOWANIU
Niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w wyborach, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu komisji obwodowej inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby. Dopuszczalne jest, aby na życzenie niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w wyborach w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w wyborach, do przekazania ustnie treści obwieszczeń oraz urzędowych informacji Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych w lokalu komisji obwodowej. 

 

GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA - informacje tel. (32) 37-33-468

Osoba uprawniona do udziału w wyborach, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wnioski składa się w pok. 110 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, w poniedziałki 7:30 - 17:00, od 19 października 2015 r. do 22 października 2015 r. w godzinach od 7:30 do 17:00. Natomiast w piątek 23 października 2015 r. w godzinach od 7:30 do 15:00.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – informacja tel. (32) 37-33-448
Głosowanie przez pełnomocnika przeprowadzane jest wyłącznie w kraju.
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy którzy:
1. najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
2. posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3. posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
4. orzeczenie o zaliczeniu do I i II gruру inwalidów,
5. osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:
1. zakładach opieki zdrowotnej,
2. domach pomocy społecznej,
3. zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych
4. domach studenckich i ich zespołach,
5. wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mąż zaufania oraz kandydat na posła i kandydat na senatora.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby albo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Wnioski składa się w pok. 107 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, w poniedziałki 7:30 - 17:00, od wtorku do piątku 7:30 - 15:30, najpóźniej do dnia 16 października 2015 r.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE– informacja tel. (32) 37-33-303
Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania jej wraz z pakietem wyborczym nakładki na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 12 października 2015 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 111 w poniedziałki 7:30-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30


DOPISANIE WYBORCY DO SPISU WYBORCÓW- informacje tel. (32) 37-33-494
Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wnioski składa się w pok. 112 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, w poniedziałki 7:30 - 17:00, od wtorku do piątku 7:30 -15:30 najpóźniej do 20 października 2015 r.
 

 Udostępnianie spisu wyborców – informacja tel. (32) 37-33-303
Każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców na podstawie wniosku o udostępnienie spisu wyborców.
Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu)
Informujemy, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) spisy wyborców będą udostępnione od 5 października do 19 października 2015 r.

Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. nr 111 (I piętro)
• w poniedziałki w godz. 7:30 – 17:00
• wtorek - piątek w godz. 7:30 – 15:30

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: