Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wybory Prezydenta RP 2020

Uwaga!!!!
INFORMACJA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W KRAJU, DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH LUB OSÓB PRZEZ NICH UPOWAŻNIONYCH ORAZ OSÓB, KTÓRE CHCĄ PRACOWAĆ W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH.

10 KWIETNIA 2020 ROKU MIJA TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO PRACY W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH.

ZGŁOSZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

1. DROGĄ POCZTOWĄ lub

2. ZA POŚREDNICTWEM URNY, KTÓRA ZOSTAŁA WYSTAWIONA PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 (zgłoszenie należy złożyć w formie skompletowanych dokumentów, najlepiej w teczce) lub

3. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W FORMIE SKANÓW- Skany dokumentów należy przesłać na adres e-mail urzędników wyborczych:

- Romuald Rymaszewski: urz-247801-1@pkw.gov.pl lub

- Andrzej Rogiński: urz-247801-2@pkw.gov.pl

Szczegółowy opis postępowania znajduje się w piśmie znak ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r., które znajduje się poniżej.

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI ZAWIERA W SZCZEGÓLNOŚCI:
a. NUMER OBWODU GŁOSOWANIA I NAZWĘ MIEJSCOWOŚCI, W KT ÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA KOMISJI;
b. IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA ORAZ NUMER EWIDENCYJNY PESEL OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA;
c. NAZWĘ KOMITETU WYBORCZEGO, KTÓRY DOKONUJE ZGŁOSZENIA;
d. IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA (ZGODNY Z ADRESEM UJĘCIA W REJESTRZE WYBORCÓW) ORAZ NUMER EWIDENCYJNY PESEL KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI;
e. OŚWIADCZENIE KANDYDATA, ŻE WYRAŻA ZGODĘ NA POWOŁANIE W SKŁAD WSKAZANEJ KOMISJI, POSIADA PRAWO WYBIERANIA POTWIERDZONE WPISEM DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU WYBORCÓW I SPEŁNIA POZOSTAŁE WYMOGI OKREŚLONE W KODEKSIE WYBORCZYM.

Ważne!!!!
OSOBA DOKONUJĄCA ZGŁOSZENIA Z UPOWAŻNIENIA PEŁNOMOCNIKA WYBORCZEGO KOMITETU WYBORCZEGO DOŁĄCZA DO ZGŁOSZENIA TO UPOWAŻNIENIE LUB JEGO KOPIĘ.

 

 

Wybory w dniu 10 maja 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35945

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania-zmiana miejsca pobytu na czas wyborów- informacja tel. (32) 37-33-468, (32) 37-33-310

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL wyborcy.

WAŻNE:
Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: Zaświadczenie o prawie do głosowania
w dniu pierwszego głosowania oraz Zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania ( II tura wyborów).
Wyborca, który odebrał zaświadczenie o prawie do głosowania zostaje skreślony ze spisu wyborców.
W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny , nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia , ani dopisania do spisu wyborców.

Zaświadczenie można pobrać w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, I piętro, pok. 110 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 08 maja 2020 r.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: