Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory w dniu 10 maja 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35945

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania. Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;

3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak,

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

Członkowie: Ryszard Balicki, Liwiusz Laska, Dariusz Lasocki, Maciej Miłosz, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! ZMIANA PRZEPISÓW
Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów w zakresie:

-wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania
-głosowania przez pełnomocnika
-głosowania korespondencyjnego

(Art. 102. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z 154 dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w zakresie:
1) podawania w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informacji, o których mowa w art. 16 § 1;
2) wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania;
3) przekazywania wyborcom informacji, o których mowa w art. 37d § 1;
4) głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a;
5) głosowania przez pełnomocnika;
6) ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.)

 UWAGA!!!
Oznacza to m.in., że z mocy prawa wygasły wydane i sporządzone w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.:
1) zaświadczenia o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 Kodeksu wyborczego;
2) akty pełnomocnictwa, o których mowa w art. 56 § 2 Kodeksu wyborczego.

 Przypominamy o ważnych terminach składania wniosków w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020:

- składanie wniosku o dopisanie do spisu wyborców – najpóźniej do dnia 5 maja 2020 r.
- udostępnienie spisu wyborców – najpóźniej do 4 maja 2020 r.
- składanie wniosku o dopisanie do rejestru wyborców (– decyzja o wpisaniu osoby do rejestru wyborców lub decyzja o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców) wydawana jest w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

Prezydent Miasta może odmówić wpisania do rejestru wyborców, jeśli uzna, że wnioskodawca nie mieszka z zamiarem stałego pobytu tam, gdzie deklaruje, lub nie zostaną załączone wszystkie wymagane dokumenty.

 Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:


1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Katowicach II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

KATALOG USŁUG DOT. WYBORÓW NA PLATFORMIE SEKAP
https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=556&actionMethod=katalog.xhtml%3Ape...
 

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: