Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH:

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty.
 

POMOC PRZY GŁOSOWANIU

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


W dniu głosowania w wyborach parlamentarnych tj. 25 maja 2014 r. istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godzinach: od 10:00 do 16:00
Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem: 32/37-33-425 lub 335

 

I N F O R M A C J A
Prezydenta Miasta Zabrze

informuje się, że w dniu 05 maja 2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Religi 1 w sali nr 115 odbędzie się publiczne losowanie osób do obwodowych komisji wyborczych w Zabrzu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Do dnia 02.05.2014 r. pełnomocnicy wyborczy lub upoważnione przez nich osoby mogą zgłaszać kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych.
Zgłoszenia są przyjmowane w budynku przy ul. Religi 1 w Biurze Rady Miasta, pok. 66 – 69 (parter) do dnia 02.05.2014 r. do godz. 15.30. Tel. kontaktowy: 32 273 97 50.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

http://pkw.gov.pl/2014/

1. ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA– informacja tel.(32) 37-33-468

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Zaświadczenie o prawie do głosowania dla osób ujętych w spisie wyborców miasta Zabrze wydawane jest na stanowiskach obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Powstańców Śl. 5-7 codziennie w godzinach od 7:30 do 17:00W piątek  23 maja 2014r. w godz. 7.30-14.00.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię, nazwisko i numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

WAŻNE: Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.


2. DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO - informacja tel. (32)37-33-494
Wyborcy, którzy czasowo przebywają poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały), którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 112 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 20 maja 2014 r.

3. DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W WYBRANYM PRZEZ NIEGO OBWODZIE GŁOSOWANIA - informacja tel. (32)37-33-494
Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 112 w godzinach od 7:30 do 15.30, najpóźniej do dnia 12 maja 2014 r.

4. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - informacja tel. (32) 37-33-448
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r.


5. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE – informacja tel. (32)37-33-303
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie musi zawierać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
- oznaczeniu wyborów,
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
- żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,
- adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia wyborca zostaje dopisany do spisu wyborców obwodu głosowania wyznaczonego do głosowania korespondencyjnego na terenie gminy.
Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:
- zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, domach studenckich i ich zespołach jeśli na ich terenie zostały utworzone obwody głosowania, a także wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Zgłoszenia można dokonać w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 111 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r.

6. NAKŁADKA BRAILLE'A - informacja tel. (32)37-33-425
 Zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille'a można dokonać w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 303 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 12 maja 2014 r.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
Inf._o_uplywie_terminow_zwiazanych_z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych .pdf 129 (kB)
Postanowienie_Prezydenta_RP_z_19.02.2014_r .pdf 218 (kB)
OBWIESZCZENIE_o_zarzadzeniu_wyborow .pdf 470 (kB)
Inf._o_miejscach_przeznaczonych_na_bezplatne_umieszczanie_urzedowych_obwieszczen_wyborczych_i_plakatow_komitetow_wyborczych .rtf 229 (kB)
Informacja_o_glosowaniu_obywateli_polskich_w_kraju .pdf 177 (kB)
informacja_o_udziale_obywateli_UE .pdf 223 (kB)
informacja_o_sposobie_glosowania .pdf 102 (kB)
Wytyczne_dla_obwodowych_komisji_wyborczych_dotyczacych_zadan_i_trybu_przygotowania_oraz_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodach_glosowania_utworzonych .pdf 454 (kB)
Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_prawie_do_glosowania .rtf 43 (kB)
Upowaznienie_do_pobrania_zaswiadczenia .rtf 37 (kB)
Wniosek_o_sporzadzenie_pelnomocnictwa .pdf 883 (kB)
Wniosek_do_glosowania_korespondencyjnego .pdf 196 (kB)
uchwala_w_sprawie_podzialu_miasta_Zabrze_na_stale_obwody_glosowania .pdf 227 (kB)
uchwala_o_obwodach_odrebnych .pdf 180 (kB)
zaswiadczenie_dla_meza_zaufania .pdf 37 (kB)
wyjasnienia_PKW_dot._udzialu_w_pracach_obwodowych_komisji_wyborczych .pdf 1 (MB)
Zgloszenie_kandydatow_na_czlonkow_OKW .rtf 285 (kB)
Obwieszczenie_PM_Zabrze_z_dnia_04_kwietnia_2014_r .pdf 93 (kB)
I_N_F_O_R_M_A_C_J_A_dot.terminu_udostepnienia_spisow_wyborcow_mieszkancom_Zabrza .rtf 31 (kB)
Zarzadzenie_PM_w_sprawie_powolania_obwodowych_komisji_wyborczych .pdf 1 (MB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: