Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wybory Parlamentarne 2011

W najbliższą niedzielę 9 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00
• By wziąć udział w głosowaniu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem
• Każdy z wyborców dostaje 2 listy do głosowania. Jedną do Sejmu w formie książeczki formatu A4 oraz drugą do Senatu jako kartę formatu A4.
Głosujemy na jednego kandydata do Sejmu i jednego do Senatu. Na karcie przy kandydaturze którą wybieramy zaznaczymy znak „X”.
• Jeżeli wyborca się pomyli, nie ma możliwości wydania drugiej karty.

 

DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH:

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty.

POMOC PRZY GŁOSOWANIU

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.


 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


W dniu głosowania w wyborach parlamentarnych tj. 09 października 2011 r. istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godzinach:
od 10:00 do 16:00
Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem: 32/37-33-335

 

SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ:

 

WIZUALIZACJA WYBORÓW

http://pkw.gov.pl/2011-/wizualizacja-wyborow.html

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA UTWORZONYCH ZA GRANICĄ

http://pkw.gov.pl/aktualnosci/rozporzadzenie-ministra-spraw-zagranicznych-z-dnia-12-wrzesnia-2011-r.html

 

Harmonogram szkoleń członków Obwodowych Komisji Wyborczych


Dzień 27 września 2011 roku
Godzina rozpoczęcia szkolenia Numer obwodowej komisji wyborczej
16:00 komisje nr 91 – 78
18:00 komisje nr 77 – 63
Dzień 28 września 2011 roku
Godzina rozpoczęcia szkolenia Numer obwodowej komisji wyborczej 16:00 komisje nr 62 – 48
18:00 komisje nr 47 – 33
Dzień 29 września 2011 roku
Godzina rozpoczęcia szkolenia Numer obwodowej komisji wyborczej 16:00 komisje nr 32 – 17
18:00 komisje nr 16 – 1
 Wszystkie spotkania odbędą się w budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu – Biskupicach przy ul. Kossaka 23.

Przypomina się o obowiązku uczestniczenia w pierwszym spotkaniu wszystkich członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Spotkanie jest jednocześnie pierwszym posiedzeniem komisji, na którym komisja ze swego składu osobowego dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszym posiedzeniu jest podstawą do odwołania ze składu komisji.

 

I N F O R M A C J A
Prezydenta Miasta Zabrze

informuje się, że w dniu 17 września 2011 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności nr 286 w sali nr 100 odbędzie się publiczne losowanie osób do obwodowych komisji wyborczych w Zabrzu w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.
 

 

Zaświadczenia o prawie do głosowania – informacja tel.(32) 37-33-468
Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem zameldowania może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
Zaświadczenie można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 110 codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30., a w dniach 26.09.2011 r., 03.10.2011 r., 28.09.2011 r., 05.10.2011 r. w godzinach od 7:30 do 17:00. W piątek 07 października 2011r. od 7.30-14.00.


Dopisanie do spisu wyborców na jednorazowy wniosek - informacja tel. (32)37-33-494
Wyborcy, którzy czasowo przebywają poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały), którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 112 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 04 października 2011r.


Głosowanie przez pełnomocnika - informacja tel. (32) 37-33-448
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika.
Do wniosku dołącza się:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy. Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 29 września 2011r.


Głosowanie wyborców niepełnosprawnych - informacja tel. (32) 37-33-494
Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 112 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 26 września 2011 r.

Głosowanie korespondencyjne – informacja tel. (32)37-33-303
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a.
Zgłoszenia można dokonać w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 111 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 19 września 2011r.

Dokumenty do pobrania

Dokument Typ Rozmiar
zarzadzenie_801_BRM_2011 .pdf 154 (kB)
wniosek_o_dopisanie_do_spisu__pobyt_czasowy .doc 30 (kB)
PKW-_Informacja_o_warunkach_udzialu_w_glosowaniu .pdf 102 (kB)
zarzadzenie_PM_Zabrza_w_sprawie_powolania_obwodowych_komisji_wyborczych .pdf 1 (MB)
SkladyOKW_alfabetycznie .xls 311 (kB)
UPOWAZNIENIE_DO_GLOSOWANIA .rtf 36 (kB)
Wniosek_o_dopisanie_do_spisu .rtf 50 (kB)
Uprawnione_komitety_-OKW .rtf 92 (kB)
2_WNIOSEK_O_SPORZADZENIE_AKTU_PELNOMOCNICTWA_DO_GLOSOWANIA .pdf 322 (kB)
3_ZGODA_NA_PRZYJECIE_PELNOMOCNICTWA_DO_GLOSOWANIA .pdf 247 (kB)
Kodeks_wyborczy .pdf 1 (MB)
POSTANOWIENIE_o_zarzadzeniu_wyborow .rtf 141 (kB)
Obwieszczenie_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_08.08.2011r. .rtf 42 (kB)
komunikat_OKW_w_Gliwicach .pdf 741 (kB)
info_dot._plakatowania_oraz_wykaz_latarni_bedacych_wlasnoscia_Gminy_Zabrze .rtf 358 (kB)
Kraj_-_powolywanie_komisji_obwodowych .rtf 112 (kB)
Zalacznik-zgloszenie_kandydatow_do_obwodowej_komisji_wyborczej_nr .rtf 258 (kB)
Jak_zglasza_sie_kandydatow_na_poslow .rtf 78 (kB)
Stanowisko-PKW-mezowie_-zaufania .pdf 36 (kB)
zaswiadczenie_dla_meza_zaufania_-_zalacznik .rtf 68 (kB)
Inf_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych .pdf 1 (MB)
uchwala_o_obwodach_odrebnych_Zabrze .pdf 259 (kB)
uchwala_w_sprawie_podzialu_miasta_Zabrze_na_stale_obwody_glosowania .pdf 293 (kB)
Obwieszczenie_Prezydenta_Miasta_Zabrze_w_sprawie_numerow_i_granic_obwodow_glosowania_oraz_wyznaczonych_siedzibach_obwodowych_komisji_wyborczych .pdf 413 (kB)
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: