Urząd Miasta Zabrze

Dofinansowanie - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść główna

Wybory Prezydenta RP - I tura

Wyniki głosowania na kandydatów Prezydenta RP w Zabrzu:

http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/247801.htm

Głosowanie przez pełnomocnika - informacja tel. (32) 37-33-448

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika.

Do wniosku dołącza się:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy. Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 10 czerwca 2010 r.

Głosowanie wyborców niepełnosprawnych -  informacja tel. (32) 37-33-448

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2010 r.

Zmiana miejsca pobytu na czas wyborów - głosowanie na podstawie zaświadczenia - informacja tel. (32) 37-33-468/310

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL wyborcy.
Zaświadczenie można pobrać w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 110 w godzinach od 7:30 do 15:30 (w poniedziałki od 7:30 do 17:00), najpóźniej do dnia 18 czerwca 2010 r.

Dopisanie do spisu wyborców na jednorazowy wniosek - informacja tel. (32) 37-33-448

Wyborcy, którzy czasowo przebywają poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały), którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w godzinach od 7:30 do 15:30, najpóźniej do dnia 10 czerwca 2010 r.


Dopisanie do stałego rejestru wyborców - informacja tel. (32) 37-33-494
Wyborca stale zamieszkały na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, wyborca nigdzie nie zamieszkały przebywający stale na obszarze gminy oraz wyborca stale zamieszkały na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały może złożyć wniosek o dopisanie do stałego rejestru wyborców.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 112 w godzinach od 7:30 do 15:30, przez cały rok najpóźniej do dnia 18 czerwca 2010 r.

Głosowanie za granicą - informacja tel. (32) 37-33-448
Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą powinien złożyć wniosek do konsula o wpisanie do spisu wyborców najpóźniej do dnia 17 czerwca 2010 r.
Wykaz obwodów głosowania utworzonych za granicą jest dostępny na stronie internetowej www.pkw.gov.pl

Newsletter

Aktualności miejskie w Twojej poczcie

Zarządzaj subskrypcjami newsletterów

Zawartość stopki
e-direct

Projekt i realizacja: